22 de desembre 2010

BOIBs i BOES fins 22-12-2010

Resolució del director general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Cultura de dia 13 de desembre de 2010, per la qual es regula el procediment que regirà la convocatòria per a l'any 2011 de la jubilació voluntària anticipada, d'acord amb la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i amb el Decret 83/2002, de 14 de juny, pel qual es crea el complement autonòmic de gratificacions extraordinàries. Número de registre 27584 - Pàgines 8-9 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 13 de desembre de 2010 per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que estudien als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2010-2011.Número de registre 27718 - Pàgines 49-54

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 25 de novembre de 2010 per la qual es concedeixen les ajudes individuals per compensar les despeses de desplaçament de l'alumnat de les Illes Balears que ha cursat determinats estudis de règim especial: arts plàstiques i disseny, estudis professionals i superiors de música i dansa, estudis superiors d'art dramàtic i estudis de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en la modalitat d'estudis presencials a centres educatius radicats fora de l'illa en què té la seva residència familiar, durant el curs acadèmic 2009-2010.
Número de registre 27334 - Pàgines 4-5 

BOES FINS 22-12-2010

Becas
Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado y se corrige error en la Resolución de 28 de julio de 2010. PDF (BOE-A-2010-19477 - 10 págs. - 719 KB)
Enseñanzas universitarias
Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad que podrán realizar quienes estén en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y equivalentes. PDF (BOE-A-2010-19391 - 6 págs. - 248 KB)
Ayudas
Orden EDU/3213/2010, de 19 de noviembre, por la que se publican las relaciones de beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2010, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.  PDF (BOE-A-2010-19257 - 1 pág. - 149 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 2010, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. PDF (BOE-A-2010-19258 - 3 págs. - 174 KB)
Premios
Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden premios a materiales educativos en soporte electrónico, aptos para uso y difusión en Internet. PDF (BOE-A-2010-19259 - 3 págs. - 170 KB)
Asesores técnicos en el exterior
Orden EDU/3201/2010, de 1 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. PDF (BOE-A-2010-19190 - 31 págs. - 609 KB)
Ayudas
Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de la Modalidad C destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE). PDF (BOE-A-2010-19134 - 5 págs. - 270 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. PDF (BOE-A-2010-19122 - 34 págs. - 653 KB)
Enseñanzas deportivas
Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. PDF (BOE-A-2010-19101 - 22 págs. - 418 KB)
Auxiliares de conversación de lengua española
Orden EDU/3171/2010, de 30 de noviembre, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malta, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y República Federal de Alemania, para el curso académico 2011-2012.
Profesores en el extranjero
Orden EDU/3172/2010, de 30 de noviembre, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá, para el curso académico 2011-2012. PDF (BOE-A-2010-18956 - 13 págs. - 272 KB)
Premios
Orden EDU/3167/2010, de 30 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/1134/2010, de 29 de abril, por la que se convocan los premios del XXIII Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2010.   PDF (BOE-A-2010-18884 - 2 págs. - 161 KB)
Premios
Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los premios de carácter estatal, para el año 2010, para centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a la compensación de desigualdades en educación. PDF (BOE-A-2010-18823 - 2 págs. - 159 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos rutas científicas durante 2010. PDF (BOE-A-2010-18821 - 4 págs. - 212 KB)
Orden EDU/3156/2010, de 29 de octubre, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010, para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. PDF (BOE-A-2010-18819 - 3 págs. - 211 KB)
Asesores técnicos y personal docente en el exterior
Orden EDU/3149/2010, de 25 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos y de personal docente en la Consejería de Educación de Australia. PDF (BOE-A-2010-18741 - 2 págs. - 173 KB)

21 de desembre 2010

HORARI PER ALS PRÒXIMS DIES

- El dia 22 de desembre el centre romandrà tancat de les 13:30 fins a les 16:00 hores. Les classes acaben a les 13:00 hores i es reprenen a les 16:50 hores. L'autobús de la ruta de Cas Català sortirà a les 13:15h i s'hauran d'esperar a que recolleixin als alumnes de Son Ferrer que sortiran a les 14:00 hores.


- El dia 23 de desembre  el centre estarà obert fins a les 18:00 hores.


- El dia 4 de gener el centre estarà obert de les 9:00 a les 13:30 hores. Per a que el personal no docent faci activitats de neteja del centre. Si mai vos heu oblidat alguna cosa al centre pensau que hi podreu passar a cercar-la.

14 de desembre 2010

DINAR  DE  NADAL  DE  L'IES  CALVIÀ


Apunta't al dinar de NADAL, vine a disfrutar d'un menjar deliciós amb els teus companys i aprofita per relacionar-te. 

El dinar serà el 22 DE DESEMBRE a les 13.30h   del migdia, a l'Hotel-Escola ROYAL BEACH. Aquest any com a novetat serà tipus BUFFET
El dinar són 20 Euros si pagues fins al 17 de desembre, si esperes fins el darrer moment hauràs de pagar 22 Euros.
Podeu passar a pagar a la Secretària o a n'Antònia Moragues per la tarda.

ÀNIMS.

13 de desembre 2010

Boibs fins 13-12-2010

Correcció d'errades de la Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 9 de novembre de 2010 per la qual es convoquen les proves de febrer de 2011 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística, publicada en el Butlletí núm. 167 de 18 de novembre de 2010 amb el núm. d'edicte 25105.  Número de registre 27251 - Pàgines 17-21 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 23 de novembre de 2010 per la qual es convoquen ajudes de transport escolar per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2010/2011. Número de registre 26701 - Pàgines 15-19

Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, de 24 de novembre de 2010, mitjançant la qual es convoca la primera edició dels Premis d'Investigació Institut d'Estudis Baleàrics, any 2010.

Loteria de Nadal

Ja podeu venir a cercar els dècims de loteria de Nadal.


MOLTA SORT A TOTS!!!!

10 de desembre 2010

DINAR  DE  NADAL  DE  L'IES  CALVIÀ


Apunta't al dinar de NADAL, vine a disfrutar d'un menjar deliciós amb els teus companys i aprofita per relacionar-te. 

El dinar serà el 22 DE DESEMBRE a les 13.30h   del migdia, a l'Hotel-Escola ROYAL BEACH. Aquest any com a novetat serà tipus BUFFET
El dinar són 20 Euros si pagues fins al 17 de desembre, si esperes fins el darrer moment hauràs de pagar 22 Euros.
Podeu passar a pagar a la Secretària o a n'Antònia Moragues per la tarda.

ÀNIMS.

02 de desembre 2010

BOES fins 2-12-2010


Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2009-2010, convocado por Resolución de 25 de febrero de 2010.  PDF (BOE-A-2010-18539 - 2 págs. - 163 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Orden EDU/3044/2010, de 15 de noviembre, por la que se corrige error en la Orden EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18218 - 1 pág. - 154 KB)
Subvenciones
Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la aportación complementaria a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. PDF (BOE-A-2010-18189 - 5 págs. - 404 KB)

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la aportación complementaria a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. PDF (BOE-A-2010-18190 - 4 págs. - 333 KB)
Ayudas
Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de las Modalidades A y B destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE).  PDF (BOE-A-2010-18154 - 9 págs. - 442 KB)
Cuerpos de funcionarios docentes
Resolución de 20 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.   PDF (BOE-A-2010-18034 - 1 pág. - 155 KB)
Becas
Orden EDU/2992/2010, de 26 de octubre, por la que se corrige error en la Orden EDU/1782/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2010-2011, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.  PDF (BOE-A-2010-17936 - 1 pág. - 149 KB)
Organización
Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, por la que se crea el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad y se establecen sus competencias, estructura y régimen de funcionamiento. PDF (BOE-A-2010-17707 - 7 págs. - 205 KB)

Orden EDU/2934/2010, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuela Oficial de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 1 de abril de 2009. PDF (BOE-A-2010-17607 - 9 págs. - 300 KB)

Orden EDU/2935/2010, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 19 de marzo de 2008. PDF (BOE-A-2010-17608 - 2 págs. - 171 KB)
Subvenciones
Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, del crédito para la financiación de la gratuidad del segundo ciclo de Educación infantil aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.  PDF (BOE-A-2010-17519 - 2 págs. - 167 KB)
Premios
Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 21 de junio de 2010, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2008/2009. PDF (BOE-A-2010-17195 - 1 pág. - 151 KB)
Cuerpos de funcionarios docentes
Orden EDU/2842/2010, de 2 de noviembre, por la que se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2010/2011, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación que imparte las enseñanzas escolares del sistema educativo y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de Educación.   PDF (BOE-A-2010-16995 - 35 págs. - 814 KB)
Programas educativos
Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2010- 2011. PDF (BOE-A-2010-16934 - 4 págs. - 240 KB)
Escuelas oficiales de idiomas
Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, sobre distribución a las Comunidades Autónomas, para el año 2010, del crédito destinado a financiar el aumento de oferta de plazas para la enseñanza de inglés para jóvenes en las escuelas oficiales de idiomas.  PDF (BOE-A-2010-16617 - 2 págs. - 170 KB)
Cuerpos de funcionarios docentes
Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.  PDF (BOE-A-2010-16551 - 20 págs. - 331 KB)

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos escuelas viajeras durante 2010. PDF (BOE-A-2010-16481 - 4 págs. - 182 KB)

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos rutas literarias durante 2010. PDF (BOE-A-2010-16482 - 4 págs. - 184 KB)

29 de novembre 2010

BOIBs fins 27-11-2010

 Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 26 de novembre de 2010 per la qual es concedeix la Medalla al Mèrit de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la Sra. Teresa Santacana Mejías. Número de registre 26557 - Pàgina 5

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 16 de novembre de 2010, de convocatòria anual per a sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director.  Número de registre 25939 - Pàgines 33-34   

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 19 de novembre de 2010 per la qual es convoquen ajudes per a despeses de funcionament de les federacions i confederacions d'associacions de pares i mares d'alumnes i federacions i confederacions d'associacions d'alumnes.  Número de registre 26067 - Pàgines 34-39

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de novembre de 2010, per la qual es convoquen, de manera extraordinària, ajudes de desplaçament per a l'alumnat de les Illes Balears per cursar estudis universitaris durant l'any acadèmic 2009-2010. Número de registre 25828 - Pàgines 33-36

LOTERIA NADAL

Vos informem que ja tenim una primera remesa de loteria de Nadal, número 54864, per aquells que volen disposar dels seus dècims per a repartir-los durant el pont. Els primers que venguin a cercar els dècims es queden amb ells.  Recordau que només teniu fins aquest divendres dia 3 per a comprar la loteria.
 
Ànims i molta SORT a tots i a totes!!!

22 de novembre 2010

CONCURS DE TRASLLATS

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2010, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu. Número de registre 25335 - Pàgines 4-29

BOIBs fins 20-11-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2010, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació.  Número de registre 25325 - Pàgines 30-40 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 16 de novembre de 2010, per la qual es convoquen ajudes per fomentar l'associacionisme de pares i mares d'alumnes (APIMA), i d'alumnes (AA), corresponents al curs 2009/2010. Número de registre 25578 - Pàgines 9-14 

Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 9 de novembre de 2010 per la qual es convoquen les proves de febrer de 2011 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística. Número de registre 25105 - Pàgines 10-14

17 de novembre 2010

ELECCIONS SINDICALS


Instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha de renovar la Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes Balears

RESOLUCIÓ
Primer. Data i horari de les votacions
D’acord amb el calendari presentat per les organitzacions promotores, les
eleccions sindicals són dia 2 de desembre de 2010. Les votacions tendran lloc entre les 12.00 h i les 18.00 h. Les activitats lectives s’interrompran a les 12.00h i es reprendran a partir de les 18.00 h.

Segon. Integrants de les meses. Drets i deures.
1. Els integrants de les meses, els interventors i els apoderats han de
comunicar la seva designació al director del seu centre de treball, atès que cessaran en la seva activitat lectiva abans de les 11.00 h. del dia de les eleccions i, si actuen en les meses constituïdes, no la reprendran.
2. Els membres de les meses electorals i els interventors que treballin a un centre diferent d’aquell en què està ubicada la mesa hauran de disposar de temps suficient per desplaçar-se des del seu centre de treball fins a la mesa, per la qual cosa la seva activitat ordinària s’haurà d’interrompre abans de les 11:00 hores.
El personal afectat per aquesta disposició ho comunicarà a l’equip directiu del seu centre amb antelació suficient.
3. Els membres que constitueixin les meses electorals el dia de les votacions i hi actuïn disposaran d’un dia de llicència l’endemà de les eleccions.
També tendran aquest benefici els interventors de les candidatures. Els suplents que no hagin d’actuar a la mesa resten exclosos d’aquesta llicència. Els beneficiats per la llicència ho comunicaran al director del seu centre.
4. Els membres de les meses tendran dret a percebre les dietes i el reintegrament de les despeses corresponents, d’acord amb el que disposa el Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració Autonòmica de les Illes Balears i amb les actualitzacions regulades a la Resolució de 30 de desembre de 2009, BOIB 191/2009.

Tercer. Comunicacions i publicitat electoral.
1. La direcció dels centres garantirà la publicitat de les comunicacions
electorals trameses per l’Administració, per la Mesa electoral Coordinadora o per les candidatures i els seus representats. Especialment garantirà que, durant l’horari no lectiu i durant els temps d’esplai es puguin dur a terme actes informatius per part de les candidatures. Les candidatures notificaran als centres la seva intenció de realitzar actes informatius.
2. La direcció dels centres garantirà que les trameses de propaganda electoralque arribin al centre arribin als seus destinataris.

Quart. La jornada electoral.
1. Durant l’horari de votació queden suspeses les activitats lectives i el treball dels funcionaris docents. Pel que fa als serveis complementaris (menjador, transport, activitats extraescolars) cada centre determinarà el seu manteniment o suspensió, que comunicarà a la Direcció General de Planificació i Centres.
2. L’Administració facilitarà les urnes. En absència de cabina, la direcció
de cada centre de votació ha de disposar, d’acord amb la mesa, d’un espai per garantir el secret de vot. L’urna, juntament amb tota la documentació necessària per dur a terme el procés electoral, es farà arribar als centres durant les 72 hores precedents a les votacions. El director del centre on està ubicada la mesa electoral és el responsable de la custòdia d’aquest material des del moment de la seva recepció fins a l’arribada dels membres de la mesa, que se’n faran càrrec.
3. La mesa ha d’estar al servei de l’elector durant tota la jornada electoral
i sempre, com a mínim, hi han de ser presents dos dels seus components. Només en el cas que hagin votat totes les persones censades en una mesa, sense cap excepció, es podrà tancar el col·legi electoral abans de les 18.00 h.

BOIBs fins el 16-11-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20 d'octubre de 2010, per la qual s'adjudica un premi als alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2009-10.  Número de registre 24454 - Pàgines 45-46 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 25 d'octubre de 2010, per la qual dicta instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha de renovar la Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes Balears. Número de registre 24037 - Pàgina 19 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 d'octubre de 2010 per la qual s'autoritza la implantació de cicles formatius i de programes de qualificació professional inicial a centres d'educació secundària i a un centre d'educació de persones adultes.  Número de registre 24129 - Pàgines 19-21

04 de novembre 2010

BOIBs fins el 4-11-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 28 d'octubre de 2010, per la qual es concedeixen les subvencions per donar suport a activitats de promoció i projecció exterior de la cultura.  Número de registre 24112 - Pàgines 20-24

Resolució del conseller d'Educació i Cultura d'1 d'octubre de 2010 per la qual se separa l'EOEP Palma 2 de la subseu de Calvià en dos equips diferents.  Número de registre 23747 - Pàgines 29-30 

Resolució de 25 d'octubre de 2010 del director general d'Innovació i Formació del Professorat de convocatòria de centres educatius de les Illes Balears que aporten professorat per tutelar els estudiants de les pràctiques dels màsters universitaris oficials de Formació del Professorat. Número de registre 23745 - Pàgines 26-29 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la que es concedeixen i deneguen ajuts econòmics individuals per l'assistència a activitats de formació permanent del professorat d'ensenyament no universitari dins el període comprès entre l'1 de setembre de 2009 i el 31 d'agost de 2010.Número de registre 23557 - Pàgines 25-26 

 Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 29 d'octubre de 2010 per la qual s'aprova la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria d'Educació i Cultura.
Número de registre 23866 - Pàgines 9-32 

 Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 22 d'octubre de 2010, per la qual s'estableix i regula el procediment de tutorització dels funcionaris interins substituts que preveu la Resolució del director general de Personal Docent, de 18 abril de 2008, per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d'interinitat.  Número de registre 23511 - Pàgines 14-18

Xerrada informativa de l'STEI

Vos informem que l'STEI vendrà a fer una xerrada informativa dimarts dia 9 de novembre, al primer esplai tant del matí com de l'horabaixa.

03 de novembre 2010

Reunió informativa de FE-CCOO

Vos informem que el divendres 5 de novembre a les 10:40 hores hi haurà una reunió informativa al nostre centre amb el sindicat FE-CCOO per tractar de:

- retribucions 2011,

- reclamacions dels interins de pacte,

- novetats concurs de trasllats,

- jubilació,

- contenciosos presentats a la conselleria d'educació, i

- formació presencial i on-line.

LOTERIA DE NADAL

Vos informem que ja hem fet una reserva de loteria de Nadal a l'administració de Santa Ponça, el número amb el que juguem aquest any és el 54864, cada dècim val 20 Euros i si estau interessats heu de passar pel despatx de la Secretària a reservar i a pagar el dècim, teniu fins el dia 3 de desembre per a participar. 

Ànims i molta SORT a tots i a totes!!!

27 d’octubre 2010

BOIBs fins el 27-10-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 6 d'octubre de 2010 per la qual es convoca el curs de formació específica per obtenir l'habilitació per exercir les funcions d'assessorament i d'avaluació de les unitats de competència de diferents qualificacions professionals, en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, regulat pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.  Número de registre 23332 - Pàgines 4-6 

Resolució de la directora general de Planificació i Centres de 20 d'octubre de 2010 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Planificació i Centres de 15 de juny de 2010 per la qual es determina l'ampliació de la dotació de personal d'atenció a la diversitat per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2010-2011.  Número de registre 23371 - Pàgina 12 

Instruccions de dia 30 de setembre de 2010 de la directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, per les quals s'estableix el Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2010-2011. Número de registre 22964 - Pàgines 25-30

BOEs fins el 27-10-2010

Subvenciones
Orden EDU/2741/2010, de 13 de octubre, de bases reguladoras de la aportación complementaria a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus.  PDF (BOE-A-2010-16279 - 5 págs. - 186 KB)
Ayudas
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el período lectivo de 2011. PDF (BOE-A-2010-16121 - 10 págs. - 231 KB)
 
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Rutas Literarias" durante el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-16123 - 16 págs. - 351 KB)

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2011.  PDF (BOE-A-2010-16124 - 11 págs. - 242 KB)

Calidad educativa
Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para la concesión del distintivo de calidad SELLO ESCUELA 2.0.  PDF (BOE-A-2010-15607 - 7 págs. - 253 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el año 2010.  PDF (BOE-A-2010-15608 - 3 págs. - 173 KB)
Ayudas
Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso académico 2010-2011.  PDF (BOE-A-2010-15606 - 3 págs. - 172 KB)

21 d’octubre 2010

BOIBs fins 21-10-2010

Resolució de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de convocatòria del concurs de fotografia amb motiu de la Setmana de la Ciència 2010  Número de registre 22020 - Pàgines 33-34 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 30 de setembre de 2010 per la qual es convoquen ajudes per a l'alumnat per compensar les despeses sofertes amb motiu de les pràctiques formatives en centres de treball realitzades durant el curs escolar 2009-2010  Número de registre 22304 - Pàgines 28-32 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura d'1 d'octubre de 2010, de modificació de la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 17 de setembre de 2010, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de 10 de març de 2010.  Número de registre 21785 - Pàgina 5 

18 d’octubre 2010

ELECCIONS SINDICALS 2010

Atesa la celebració d’eleccions a òrgans de representació dels funcionaris públics que es farà dia 2 de desembre de 2010, i a efectes de complir la legislació vigent i les recomanacions de la Mesa Electoral Coordinadora, vos hem penjat el cens electoral provisional del centre al tauló d'anuncis de la Sala de Professors.

Al portal del personal podreu fer la consulta al cens de forma telemàtica. A la pàgina de la Direcció General de personal docent, a la secció novetats, eleccions sindicals, trobareu la informació necessària del procés electoral.

Vos informem que les reclamacions als cens provisional s'han de trametre al fax 971 177132 o al correu electrònic melectoral@dgpdocen.caib.es abans de dia 25 d’octubre de 2010 a les 14:00 hores.

11 d’octubre 2010

RECOLLIDA DOCUMENTACIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS 2009-2010

Els participants a la convocatòria del Concurs de trasllats 2009-2010, podreu recollir la documentació, que en el seu dia vàreu presentar per a la baremació del concurs de mèrits, a la Direcció General de Personal Docent  al Servei de Provisió.

Lloc: Carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 2a planta. 07004 Palma.
Termini de recollida: durant el mes d’octubre
Horari: de les 8:30h a les 14:30h

• En el cas que no pugueu  venir a recollir  la documentació personalment teniu a la vostra disposició el model d’autorització adient amb el qual heu d’adjuntar una fotocòpia  del vostre DNI. Només d’aquesta manera es lliurarà la  documentació a una persona que no sigui el participant en qüestió.

* Si algú està interessat en recollir la documentació i té dificultats per anar a la Conselleria que passi a xerrar amb la Secretària.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=35899&lang=ca&codi=668871&coduo=35899

06 d’octubre 2010

BOES fins 6-10-2010

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos inmersión lingüística, durante 2010. PDF (BOE-A-2010-15206 - 4 págs. - 180 KB)

Programas educativos europeos

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para docentes pertenecientes al cuerpo de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-14984 - 28 págs. - 572 KB)

Acción educativa en el exterior

Orden EDU/2503/2010, de 16 de septiembre, por la que se regulan los criterios y el procedimiento para la suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares de centros extranjeros previstos en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior. PDF (BOE-A-2010-14842 - 6 págs. - 199 KB)

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación de libros de texto y material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza, para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-14598 - 4 págs. - 180 KB)

05 d’octubre 2010

GRAN SOPAR DE BENVINGUDA ALS PROFESSORS/ES NOUS

El pròxim dilluns 11 d'octubre es farà un sopar per conèixer al professorat nouvingut, aquest es realitzarà a les 21:00 hores al restaurant COSA NOSTRA del passeig MARÍTIM.

Si estau interessats en anar-hi vos podeu apuntar a la llista que hi ha al tauló d'anuncis de la Sala de Professors.

Vos esperam a tots i a totes!!!  Ànims!!!!!

30 de setembre 2010

BOIBs fins el 30-09-2010

Resolució del director general d'Innovació i Formació del Professorat, de 22 de setembre de 2010, per la qual es convoca la realització d'estades de formació en empreses de les Illes Balears del professorat dels cossos d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, que imparteix cicles formatius de formació professional i programes de qualificació professional inicial. Número de registre 21227 - Pàgines 31-34 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20 de setembre de 2010, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment aplicable en el cas que es produeixi desplaçament de professorat als centres. Número de registre 21140 - Pàgines 30-31 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20 de setembre de 2010 per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en la modalitat d'educació a distància que s'imparteixen a les Illes Balears durant el curs escolar 2010-2011
Número de registre 21220 - Pàgines 19-25 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20 d'agost de 2010 per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s'han de destinar a les ajudes per dotar d'auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2010-2011
Número de registre 20644 - Pàgina 32 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 17 de setembre de 2010, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de 10 de març de 2010 Número de registre 20803 - Pàgines 32-36 

22 de setembre 2010

BOIBS fins el 22-09-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 10 de setembre de 2010, per la qual es convoquen els Premis a l'Edició de Materials Didàctics.  Número de registre 20462 - Pàgines 31-34

BOEs fins 22-09-2010

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos
Orden EDU/2449/2010, de 3 de septiembre, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-14549 - 10 págs. - 280 KB)
Becas
Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica la puntuación mínima necesaria para poder ser beneficiario de beca de residencia de nueva adjudicación en la primera fase y las relaciones de solicitantes. PDF (BOE-A-2010-14472 - 1 pág. - 155 KB)

Centros docentes privados. Profesorado
Corrección de errores del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.  PDF (BOE-A-2010-14305 - 1 pág. - 149 KB)

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears para la aplicación del proyecto Escuela 2.0 en el año 2010.  PDF (BOE-A-2010-14267 - 3 págs. - 172 KB).

17 de setembre 2010

BOIBs fins 17-09-2010

Ordre conjunta del conseller d'Educació i Cultura, de la consellera de Turisme i Treball i de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 9 de setembre de 2010 per la qual es disposa la posada en funcionament del centre integrat de formació professional Son Llebre al terme municipal de Marratxí i es modifica la configuració del CEPA Mancomunitat des Pla de Mallorca i de l'IES Marratxí. Número de registre 20347 - Pàgines 6-7 

Resolució d'adjudicació de la convocatòria per concedir ajuts destinats a la premsa escrita íntegrament en català. Número de registre 19680 - Pàgines 7-8 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 7 de setembre de 2010, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en els procediments selectius convocats per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010.  Número de registre 19935 - Pàgines 7-12

Acord del Consell de Govern de 27 d'agost de 2010 pel qual es crea l'escola infantil pública de primer cicle EI Palmanova de titularitat de l'Ajuntament de Calvià.  Número de registre 19664 - Pàgina 38 


12 de setembre 2010

BOIBs fins 11-09-2010

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 d'agost de 2010 per la qual s'amplia amb caràcter d'urgència la vigència de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 24 de juliol de 2009 per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears per al curs 2009-2010.
Número de registre 19707 - Pàgina 15 

Resolució de concessió i denegació del conseller d'Educació i Cultura per la qual es fa pública la concessió d'ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació. Número de registre 19678 - Pàgines 15-19 

 Decret 99/2010, de 27 d'agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental
Número de registre 19517 - Pàgines 5-10

BOES FINS 11-09-2010

Títulos académicos
Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-13995 - 6 págs. - 192 KB)

Bachillerato
Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca en el año 2010, la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-13979 - 10 págs. - 330 KB)
Subvenciones
Resolución de 21 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para la organización y participación en los Campeonatos de España en Edad Escolar para el año 2011. PDF (BOE-A-2010-13981 - 4 págs. - 182 KB)


Funcionarios docentes en el exterior
Orden EDU/2351/2010, de 24 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2010-13911 - 3 págs. - 199 KB)
Formación profesional
Resolución de 25 de agosto de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se autoriza al Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia a impartir el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil a distancia. PDF (BOE-A-2010-13930 - 2 págs. - 160 KB)

07 de setembre 2010

PROCEDIMENT D´AFILIACIONS MASSIVES A MUFACE PER A OPOSITORS

S'ha activat el procediment d'afiliacions massives a MUFACE dels opositors 2010, a través de la pàgina web http://oval.muface.es/altaentidad/

- Aquest procediment es podrà realitzar presencialment o a través d'aquesta pàgina web.
- En cas que tengueu algun problema amb el procés, posau-vos en contacte amb MUFACE