22 d’abril 2010

Novetats Correu escriptori (carpeta)

Hi ha novetats dels següents departaments: llengües estrangeres, orientació, biologia, física-química, matemàtiques, geografia-història, cicles formatius i general.

21 d’abril 2010

BOEs fins 21-04-2010


Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden EDU/947/2010, de 13 de abril, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-6103 - 4 págs. - 182 KB)

Formación profesional

Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-6026 - 22 págs. - 529 KB)

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/914/2010, de 6 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. PDF (BOE-A-2010-6000 - 3 págs. - 202 KB)

19 d’abril 2010

Accés per a majors de 40 anys a la UIB

Us comunicam que s'acaba de publicar tota la informació de la convocatòria 2010 de l'accés per als més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional.

MOLT IMPORTANT: COMUNICATS DE BAIXA

INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ DELS COMUNICATS DE MALALTIA

La DGPD informa que MUFACE ha posat en marxa un nou sistema de gestió dels comunicats d’alta, de baixa i de confirmació dels seus mutualistes. Pel que respecte als centres, inicialment la tramitació es farà exactament com s’ha fet fins ara, encara que s’han de tenir en compte una sèrie d’aspectes molt importants:

És imprescindible que el/la director/a del centre rebi els comunicats originals. Així doncs, el professorat els ha de fer arribar (alta, baixa i confirmació) al seu CENTRE. Serà el/la secretari/ària l’encarregat/ada d’enviar-los a la Direcció General de Personal Docent.
El mutualista s’ha d’assegurar que el seu comunicat està degudament emplenat pel facultatiu corresponent. Si no consten totes les dades no es podrà cursar la llicència per incapacitat i el docent es trobarà en una situació irregular. Així doncs, no s’acceptarà cap comunicat de malaltia o accident sense codi de malaltia, número de col·legiat del facultatiu, data d’inici de baixa, data d’alta o de data de confirmació i durada probable de la baixa, si s’escau.
Aquestes instruccions també són d’aplicació en el cas de professorat interí.

Atentament.

Direcció General

18 d’abril 2010

BOIBs fins 17-04-2010


Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 8 d'abril de 2010 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2008/2009. Número de registre 8547 - Pàgines 12-13

Decret 51/2010, de 9 d'abril, pel qual es crea l'IES Sant Antoni, de Sant Antoni de Portmany. Número de registre 8439 - Pàgina 6

Decret 52/2010, de 9 d'abril, pel qual es crea el CEIP Nou de Sant Lluís, de Sant Lluís. Número de registre 8440 - Pàgina 6

Decret 53/2010, de 9 d'abril, pel qual es crea l'Aula Maó del Centre Penitenciari de Maó adscrita al CEPA Joan Mir i Mir de Maó. Número de registre 8443 - Pàgina 6

Anunci de licitació per al subministrament de 600 conjunts de PDI, PC de sobretaula i projector per a aules de 5é i 6é de primària de centres docents públics. Número de registre 8325 - Pàgines 89-90

Anunci de licitació per al subministrament d'ordinadors portàtils i carretons per a les 885 aules de 5è i 6è de primària dels centres sostinguts amb fons públics. Número de registre 8327 - Pàgines 90-91

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 6 d'abril de 2010, per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats d'àmbit autonòmic de funcionaris docents dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes i se'n publiquen les destinacions definitives adjudicades. Número de registre 8165 - Pàgines 4-40

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 6 d'abril de 2010, per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats i els processos previs per als funcionaris docents del cos de mestres d'àmbit autonòmic i se'n publiquen les destinacions definitives adjudicades. Número de registre 8167 - Pàgines 40-80

16 d’abril 2010

Professors majors de 55 anys

Aquests professors es poden acollir a les següents mesures:

- Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions;

- Substitució per altres activitats de fins a tres hores lectives setmanals sense disminució retributiva.

El requisit perquè el professorat pugui acollir-se a qualsevol d'aquestes mesures serà haver complit els 55 anys d'edat abans de dia 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d'aquestes mesures.

La sol·licitud s'haurà de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual es sol·licita, abans del 7 de maig.

CONCURS DE TRASLLATS

Podeu accedir a la llista utilitzant el següent enllaç:

[15/04/2010] Resolució per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats de funcionaris docents-secundària. (90Kb)

[15/042010] Resolució per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats de funcionaris docents-primària. (112Kb)

Més informació a la pàgina:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=38&lang=ca&codi=442555&coduo=38

13 d’abril 2010

Novetats correu

Els següents departaments tenen correu nou: Plàstica, Física, Orientació, Cursos de formació, Llengües estrangeres, Geografia, Imatge i so, Cicles formatius, General i Solidaritat.

11 d’abril 2010

BOIBs fins 10-04-2010


Correcció d'errades advertides a l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2010-2011. Número de registre 7826 - Pàgines 11-14

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 26 de març de 2010 per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències per estudi i per dur a terme treballs de recerca durant el curs 2010-2011, destinades als funcionaris de carrera dels cossos docents i del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa. Número de registre 7722 - Pàgines 14-20

Resolució del director general d'Innovació i Formació del Professorat de dia 19 de marc de 2010, per la qual s'aprova la convocatòria per a la provisió de llocs de feina d'assessors de formació permanent en els centres de professorat, per concurs de mèrits i en règim de comissió de serveis. Número de registre 7723 - Pàgines 20-24

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 30 de març de 2010, de modificació de la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la qual es convoquen proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears. Número de registre 7687 - Pàgina 5

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 26 de març de 2010 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics, als ensenyaments d'idiomes i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2010-2011 Número de registre 7626 - Pàgines 7-11

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 5 de març de 2010 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a la premsa escrita íntegrament en català. Número de registre 7388 - Pàgines 3-7

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 15 de març de 2010 per la qual s'aprova la convocatòria pública d'ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació. Número de registre 7280 - Pàgines 5-10

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 16 de març de 2010 per la qual s'autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació infantil, primària i secundària obligatòria Juan de la Cierva de Palma Número de registre 6884 - Pàgines 67-68

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 16 de març de 2010 per la qual s'autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat Santa Mónica de Palma Número de registre 6887 - Pàgina 68

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 16 de març de 2010 per la qual s'autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat Pius XII de Palma Número de registre 6890 - Pàgines 68-69

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA
Resolució de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 18 de març de 2010 per la qual es nomenen funcionaris de carrera del cos auxiliar de l'Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears les persones aspirants que han superat les proves selectives pel torn lliure, per la reserva per a persones amb discapacitat i pel torn de promoció interna, convocades per la Resolució de la consellera d'Interior de 12 de gener de 2009 (BOIB núm. 9, de 17 de gener) i se'ls adjudica un lloc Número de registre 6925 - Pàgines 47-55

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 16 de març de 2010 per la qual es convoquen i es dicten normes per a la realització de les proves lliures, perquè les persones més grans de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears.Número de registre 6948 - Pàgines 19-20

BOEs fins 10-04-2010


Ayudas
Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar durante los turnos de verano de 2010 en la actividad de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados. PDF (BOE-A-2010-5778 - 7 págs. - 206 KB)

Cuerpos de funcionarios docentes
Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-5663 - 3 págs. - 169 KB)

Ayudas
Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas, destinadas a funcionarios docentes, para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido, en el año 2010. PDF (BOE-A-2010-5451 - 14 págs. - 353 KB)

Premios
Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los premios de carácter estatal, para el año 2010, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a la compensación de desigualdades en educación. PDF (BOE-A-2010-5452 - 11 págs. - 331 KB)

Funcionarios de la Administración del Estado
Orden EDU/813/2010, de 15 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. PDF (BOE-A-2010-5318 - 3 págs. - 214 KB)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Administración Pública. Oferta de empleo

Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2010. PDF (BOE-A-2010-5299 - 15 págs. - 422 KB)

Premios
Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los premios para el V Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-5283 - 7 págs. - 267 KB)

Ayudas
Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 18 de diciembre de 2009, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para el curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-5247 - 1 pág. - 151 KB)