30 de setembre 2010

BOIBs fins el 30-09-2010

Resolució del director general d'Innovació i Formació del Professorat, de 22 de setembre de 2010, per la qual es convoca la realització d'estades de formació en empreses de les Illes Balears del professorat dels cossos d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, que imparteix cicles formatius de formació professional i programes de qualificació professional inicial. Número de registre 21227 - Pàgines 31-34 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20 de setembre de 2010, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment aplicable en el cas que es produeixi desplaçament de professorat als centres. Número de registre 21140 - Pàgines 30-31 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20 de setembre de 2010 per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en la modalitat d'educació a distància que s'imparteixen a les Illes Balears durant el curs escolar 2010-2011
Número de registre 21220 - Pàgines 19-25 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20 d'agost de 2010 per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s'han de destinar a les ajudes per dotar d'auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2010-2011
Número de registre 20644 - Pàgina 32 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 17 de setembre de 2010, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de 10 de març de 2010 Número de registre 20803 - Pàgines 32-36 

22 de setembre 2010

BOIBS fins el 22-09-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 10 de setembre de 2010, per la qual es convoquen els Premis a l'Edició de Materials Didàctics.  Número de registre 20462 - Pàgines 31-34

BOEs fins 22-09-2010

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos
Orden EDU/2449/2010, de 3 de septiembre, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-14549 - 10 págs. - 280 KB)
Becas
Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica la puntuación mínima necesaria para poder ser beneficiario de beca de residencia de nueva adjudicación en la primera fase y las relaciones de solicitantes. PDF (BOE-A-2010-14472 - 1 pág. - 155 KB)

Centros docentes privados. Profesorado
Corrección de errores del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.  PDF (BOE-A-2010-14305 - 1 pág. - 149 KB)

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears para la aplicación del proyecto Escuela 2.0 en el año 2010.  PDF (BOE-A-2010-14267 - 3 págs. - 172 KB).

17 de setembre 2010

BOIBs fins 17-09-2010

Ordre conjunta del conseller d'Educació i Cultura, de la consellera de Turisme i Treball i de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 9 de setembre de 2010 per la qual es disposa la posada en funcionament del centre integrat de formació professional Son Llebre al terme municipal de Marratxí i es modifica la configuració del CEPA Mancomunitat des Pla de Mallorca i de l'IES Marratxí. Número de registre 20347 - Pàgines 6-7 

Resolució d'adjudicació de la convocatòria per concedir ajuts destinats a la premsa escrita íntegrament en català. Número de registre 19680 - Pàgines 7-8 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 7 de setembre de 2010, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en els procediments selectius convocats per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010.  Número de registre 19935 - Pàgines 7-12

Acord del Consell de Govern de 27 d'agost de 2010 pel qual es crea l'escola infantil pública de primer cicle EI Palmanova de titularitat de l'Ajuntament de Calvià.  Número de registre 19664 - Pàgina 38 


12 de setembre 2010

BOIBs fins 11-09-2010

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 d'agost de 2010 per la qual s'amplia amb caràcter d'urgència la vigència de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 24 de juliol de 2009 per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears per al curs 2009-2010.
Número de registre 19707 - Pàgina 15 

Resolució de concessió i denegació del conseller d'Educació i Cultura per la qual es fa pública la concessió d'ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació. Número de registre 19678 - Pàgines 15-19 

 Decret 99/2010, de 27 d'agost, pel qual es regulen els arxius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental
Número de registre 19517 - Pàgines 5-10

BOES FINS 11-09-2010

Títulos académicos
Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-13995 - 6 págs. - 192 KB)

Bachillerato
Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca en el año 2010, la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-13979 - 10 págs. - 330 KB)
Subvenciones
Resolución de 21 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para la organización y participación en los Campeonatos de España en Edad Escolar para el año 2011. PDF (BOE-A-2010-13981 - 4 págs. - 182 KB)


Funcionarios docentes en el exterior
Orden EDU/2351/2010, de 24 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2010-13911 - 3 págs. - 199 KB)
Formación profesional
Resolución de 25 de agosto de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se autoriza al Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia a impartir el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil a distancia. PDF (BOE-A-2010-13930 - 2 págs. - 160 KB)

07 de setembre 2010

PROCEDIMENT D´AFILIACIONS MASSIVES A MUFACE PER A OPOSITORS

S'ha activat el procediment d'afiliacions massives a MUFACE dels opositors 2010, a través de la pàgina web http://oval.muface.es/altaentidad/

- Aquest procediment es podrà realitzar presencialment o a través d'aquesta pàgina web.
- En cas que tengueu algun problema amb el procés, posau-vos en contacte amb MUFACE

06 de setembre 2010

BOEs fins 6-09-2010

Premios
Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2010". PDF (BOE-A-2010-13660 - 8 págs. - 220 KB)
Ayudas
Orden EDU/2311/2010, de 3 de agosto, por la que se convocan ayudas para la matrícula en un Master, destinadas a titulados universitarios en situación laboral de desempleo, para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-13618 - 7 págs. - 199 KB)
Becas
Orden EDU/2258/2010, de 21 de julio, por la que se convocan becas para la realización de estudios de Máster en Ciencias Sociales y Humanidades en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2011-2012. PDF (BOE-A-2010-13339 - 11 págs. - 241 KB)
Ayudas
Orden EDU/2211/2010, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases y se convocan ayudas para el alumnado que curse estudios en niveles no universitarios en el exterior. PDF (BOE-A-2010-13022 - 14 págs. - 504 KB)
Educación de adultos
Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca en el año 2010 la prueba para la obtención del Certificado de Enseñanzas Iniciales para personas mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-13024 - 11 págs. - 324 KB)
Ayudas
Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado. PDF (BOE-A-2010-12946 - 13 págs. - 1051 KB)
Premios
Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-12947 - 6 págs. - 263 KB)
Nombramientos
Orden EDU/2186/2010, de 30 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden ESD/740/2009, de 17 de marzo. PDF (BOE-A-2010-12899 - 3 págs. - 250 KB)
Programas educativos
Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención. PDF (BOE-A-2010-12706 - 20 págs. - 353 KB)
Profesores en el extranjero
Orden EDU/2155/2010, de 26 de julio, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reservas para el programa de profesores visitantes en Alemania. PDF (BOE-A-2010-12690 - 2 págs. - 166 KB)
Deporte escolar. Campeonatos de España
Resolución de 20 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar para el año 2011. PDF (BOE-A-2010-12601 - 2 págs. - 162 KB)
Ayudas
Resolución de 14 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, de corrección de errores de la de 29 de junio de 2010, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2010, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. PDF (BOE-A-2010-12464 - 1 pág. - 148 KB)
Resolución de 14 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, de corrección de errores de la de 29 de junio de 2010, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades de formación permanente del profesorado en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación durante el año 2010, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. PDF (BOE-A-2010-12465 - 1 pág. - 150 KB)
Premios
Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve y se publica la relación de los grupos de teatro clásico grecolatino premiados durante el curso escolar 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-12467 - 1 pág. - 156 KB)
Sistema educativo. Bachillerato
Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se establece la estructura de las pruebas para la obtención del título de bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.  PDF (BOE-A-2010-12328 - 3 págs. - 174 KB)

02 de setembre 2010

BOIBs fins 31-08-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 30 de juliol de 2010 per la qual s'autoritza com a centre integrat d'educació primària i d'ensenyaments elementals de música el CEIP Son Serra de Palma. Número de registre 18918 - Pàgines 4-5

Resolució de la directora general de Política Lingüística, de dia 14 de juliol de 2010, per la qual es fa pública la relació d'aprovats en la convocatòria de proves de febrer de 2010 de la Direcció General de Política Lingüística.  Número de registre 16428 - Pàgines 17-46 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 19 d'agost de 2010 per la qual es modifica la Resolució de 2 de març de 2010 per la qual s'autoritzen, entre d'altres, els preus pels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears per al curs 2010-2011.  Número de registre 18806 - Pàgines 46-47 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 19 d'agost de 2010, per la qual s'autoritzen els preus pels serveis acadèmics de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2010-2011. Número de registre 18811 - Pàgines 47-48 

Resolució del director general de Personal Docent, de dia 4 d'agost de 2010, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista d'aspirants a cobrir, en règim d'interinitat, places vacants i substitucions en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs 2010-2011.  Número de registre 18181 - Pàgines 5-7 

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de juliol de 2010, per la qual es modifica l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.  Número de registre 18330 - Pàgines 19-20

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 29 de juliol de 2010 per la qual es crea la Medalla al Mèrit de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  Número de registre 17588 - Pàgina 19 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 23 de juliol de 2010 per la qual s'autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació infantil de segon cicle Nuestra Señora de la Providencia de Son Ferriol, Palma. Número de registre 17517 - Pàgines 19-20 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 23 de juliol de 2010 per la qual s'autoritza el canvi de configuració, amb la transformació d'una unitat d'educació infantil en una unitat d'educació primària, del centre privat concertat d'educació infantil, primària i secundària obligatòria Sant Vicenç de Paül de Manacor. Número de registre 17518 - Pàgina 20 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 23 de juliol de 2010 per la qual s'autoritza el canvi de configuració, amb la implantació del batxillerat de la modalitat d'Arts, al centre privat Luis Vives de Palma.
Número de registre 17519 - Pàgines 20-21 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 23 de juliol de 2010 per la qual s'autoritza la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial del sistema educatiu als centres IES CTEIB de Palma, IES Cap de Llevant de Maó, IES Algarb de Sant Josep de sa Talaia i IES Guillem Cifre de Colonya de Pollença.  Número de registre 17523 - Pàgines 21-22

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 4 de agost de 2010 , per la qual es convoquen ajudes econòmiques a entitats sense finalitat de lucre per fer activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivells educatius no universitaris per al curs 2009-2010
Número de registre 17895 - Pàgines 29-33 

Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  Número de registre 17673 - Pàgines 9-13 

Decret 95/2010, de 30 de juliol, pel qual es modifica el Decret 73/2008, de 27 de juny, que estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.  Número de registre 17672 - Pàgines 8-9

Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 19 de juliol de 2010 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 12 de març de 2010 per la qual es convoquen les proves de juny de 2010 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.  Número de registre 17262 - Pàgina 29 

Resolució del director general de Personal Docent de 27 de juliol de 2010, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2010, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escola oficial d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears, modificada per les Resolucions del conseller d'Educació i Cultura de 29 d'abril i de 30 de març de 2010.   Número de registre 17263 - Pàgines 30-37 

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 9 de juliol de 2010, per la qual es regula l'organització i el funcionament a les Illes Balears del programa de centres adscrits al conveni signat entre el Ministeri d'Educació i Ciència, i el Consell Britànic a Espanya (British Council).
Número de registre 17214 - Pàgines 27-29

01 de setembre 2010

Correu del centre

Bon dia, esper que hagueu passat un molt bon estiu!!!
Per aquest any vos enviarem el correu del centre a l'adreça d'e-mail que ens faciliteu, per això heu de passar pel despatx de la Secretària a facilitar-nos aquesta dada.
Moltes gràcies,
La Secretària,

Cristina Hoffmann