31 de gener 2011

OPOSICIONS: OFERTA PROVISIONAL DE PLACES 2011


 L’oferta provisional de places per a oposicions als cossos docents per al 2011 presentada dia 28 de gener és la següent:


COS DE MESTRES
MALL
MEN
EIV
FOR
PLACES
EDUACIÓ INFANTIL


X
X50
ANGLÈSX
EDUCACIÓ FÍSICA
XEDUCACIÓ MUSICAL
X
X


PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
XAUDICIÓ I LLENGUATGE
X
X
X

PRIMÀRIA


X


PROFESSORS SECUNDÀRIA
MALL
MEN
EIV
FOR
PLACES
CASTELLÀ
X
X
X
X    100
MATEMÀTIQUES


X
X
DIBUIX
X
X
X
X
CATALÀ
XMÚSICA
X
X

X
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
X
X

X
ASSE. I PROCESSOS IMATGE PERSONAL
X
X


PROFESSORS FORMACIÓ PROFESSION.
MALL
MEN
EIV
FOR
INSTAL. I MANTENIMENT EQUIPAMENTS TÈRMICS I FLUIDS
X
X
X

PERRUQUERIA
X
X
X

SERVEIS DE RESTAURACIÓ
X

X
X
TÈCNIQUES I PROC. IMATGE I SO
XCOS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ
MALL
MEN
EIV
FOR
COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ
X
X
XLLISTES PROVISIONALS AMB LA PUNTUACIÓ DEL CONCURS GENERAL DE TRASLLATS

Pitjau a l'enllaç relacionat per consultar la vostra puntuació provisional del concurs general de trasllats d'ambit estatal.
El termini de reclamacions és fins dimecres 2 de febrer.

27 de gener 2011

BOIBS fins 27-01-2011

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 14 de gener de 2011 per la qual s'estableixen el procediment que s'ha de seguir per optar a la continuació en el càrrec per un nou període i el procés d'avaluació de la tasca desenvolupada pels directors de centres docents públics que finalitzen el seu mandat el 30 de juny de 2011. Número de registre 1071 - Pàgines 78-79 

Resolució de la directora general de Política Lingüística, de dia 22 de desembre de 2010, per la qual es fa pública la relació d'aprovats en la convocatòria de proves de juny de 2010 de la Direcció General de Política Lingüística. Número de registre 621 - Pàgines 5-29

21 de gener 2011

BOEs fins 21-01-2011

Premios
Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se declaran desiertos los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2009/2010. PDF (BOE-A-2011-895 - 1 pág. - 151 KB)
 
Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2008/2009. PDF (BOE-A-2011-896 - 2 págs. - 181 KB)
Premios
Orden EDU/3451/2010, de 17 de diciembre, por la que se conceden premios y accésit a los trabajos de investigación del IX Certamen Universitario "Arquímedes" de introducción a la investigación científica. PDF (BOE-A-2011-257 - 6 págs. - 259 KB)

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de ayudas para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior, para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2011-172 - 21 págs. - 1066 KB)
Ayudas
Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2010, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, convocadas por Resolución de 29 de junio de 2010. PDF (BOE-A-2010-20182 - 1 pág. - 152 KB)
 
Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación durante el año 2010, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, convocadas por Resolución de 29 de junio de 2010. PDF (BOE-A-2010-20183 - 1 pág. - 154 KB)

BOIBs fins 20-01-2011

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de dia 10 de gener de 2011 per la qual es dicten les instruccions per regular les proves d'accés i el procés d'admissió i matrícula als ensenyaments artístics superiors de grau d'Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny, mentre no es publiqui l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura. Número de registre 281 - Pàgines 4-8

14 de gener 2011

Boibs fins 13-01-2011

Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements orals de català (certificat A) de 14 de desembre de 2010 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de juny de 2010 han obtingut la qualificació d'apte.  Número de registre 56 - Pàgina 5 

Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements elementals de català, orals i escrits, (certificat B) de 14 de desembre de 2010 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de juny de 2010 han obtingut la qualificació d'apte. Número de registre 57 - Pàgines 5-6 

Resolució del president del Tribunal del certificat de coneixements mitjans de català, orals i escrits, (certificat C) de 14 de desembre de 2010 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de juny de 2010 han obtingut la qualificació d'apte. Número de registre 59 - Pàgina 6 

Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits, (certificat D) de 14 de desembre de 2010 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de juny de 2010 han obtingut la qualificació d'apte. Número de registre 60 - Pàgines 6-7 

Resolució del president del Tribunal del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (certificat E) de 14 de desembre de 2010 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de juny de 2010 han obtingut la qualificació d'apte. Número de registre 61 - Pàgina 7 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 4 de novembre de 2010 per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic dels nivells obligatoris de l'ensenyament durant el curs escolar 2010-2011, expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l'exercici 2011 (Decret 75/2004) segons la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 3 de novembre de 2010. Número de registre 111 - Pàgines 7-10

11 de gener 2011

PRÒXIMS ESDEVENIMENTS

- 17 de gener: Festa de Sant Antoni, venta de butifarrons, sobrassades, etc. Es suspenen les classes lectives de
  13:00 a 15:00 hores per a la realització de la festa.

- 19 de gener: Consell Escolar, a les 14:15 hores.

- 20 de gener: Curs de pissarres electròniques, de 15:00 a 19:00 hores pels que s'hagin apuntat.

- 21 de gener: Auditoria de Qualitat.

- 26 de gener: Claustre a les 14:15 hores.

10 de gener 2011

Boibs fins 8/01/2011

Resolució de dia 21 de desembre de 2010 del director general d'Innovació i Formació del Professorat per la qual es publica la llista definitiva de centres col.laboradors per a la realització del pràcticum dels estudis de psicopedagogia i pedagogia de la UIB. Número de registre 28909 - Pàgines 29-30

Resolució del director general de Personal Docent, de dia 23 de desembre de 2010, per la qual s'estableixen els criteris específics per a la modificació de les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2011-2012.  Número de registre 28949 - Pàgines 30-31 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 17 de desembre de 2010 per la qual es modifica l'autorització del centre de formació professional específica Creu Roja de Palma i s'autoritza la continuïtat de l'ampliació del CFGM de cures auxiliars d'infermeria per al curs 2010-2011
Número de registre 28499 - Pàgines 24-25 


Correcció d'errades advertides a la Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 24 de setembre de 2010 (BOIB núm. 147, de 12 d'octubre), per la qual s'autoritzen l'ampliació de 6 unitats de batxillerat i la modificació de la configuració del primer cicle de educació infantil, al centre integrat privat d'educació infantil de primer i segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i ensenyaments elementals i professionals de música, Àgora Portals de Portals Nous, Calvià. Número de registre 28501 - Pàgina 26 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 13 de desembre de 2010 per la qual es concedeixen i deneguen les ajudes per compensar les despeses sofertes per l'alumnat amb motiu de les pràctiques formatives en centres de treball realitzades durant el curs escolar 2009-2010. Número de registre 28555 - Pàgines 26-29 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 20 de desembre de 2010 per la qual es concedeixen les ajudes per a despeses de funcionament de les federacions i confederacions d'associacions de pares i mares d'alumnes i federacions i confederacions d'associacions d'alumnes. Número de registre 28731 - Pàgina 29 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 21 de desembre de 2010, per la qual es concedeixen les ajudes per fomentar l'associacionisme de pares i mares d'alumnes (APIMA) i d'alumnes (AA) corresponents al curs 2009/2010. Número de registre 28732 - Pàgines 29-31 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 14 de desembre de 2010 per la qual es fa pública l'oferta formativa dels programes de qualificació professional inicial autoritzats en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2010-2011
Número de registre 28750 - Pàgines 31-33 

Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears
Número de registre 27839 - Pàgines 5-17 

Decret 122/2010, de 17 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2011, a l'efecte del còmput de terminis administratius
Número de registre 28238 - Pàgina 5