24 de febrer 2011


DINAR TEMÀTIC: LA CUINA DE L'ARXIDUC

El proper 17 de març es farà un dinar  temàtic, com es habitual en el nostre centre, per a celebrar la finalització de les pràctiques dels alumnes del CFGM de cuina.
Aquest dinar es durà a terme a les instal·lacions de l'hotel-escola Royal Beach, enguany el dinar està dedicat a  l'època de l'Arxiduc Lluís Salvador.
En breu vos informarem del menú.

Preu del dinar: 10 Euros
Venta de tickets: Pep Campillo i Cristina Hoffmann

22 de febrer 2011

Servei de Programes Internacionals. Activitats de Formació del Professorat 2011.
S'ha publicat al WEIB http://weib.caib.es la convocatòria d'activitats de formació del professorat que organitza el servei de Programes Internacionals per al curs 2011.
El termini de presentació de les sol·licituds és el 14 de març.
Les activitats de formació són de tres tipus:
1) Cursos a l'estranger d'actualització metodològica per al professorat especialista en llengua estrangera (alemany, anglès, francès).
2) Activitats d'immersió total en llengua anglesa per al professorat especialista d'anglès d'Infantil i Primària, com també per al professorat que imparteix en llengua anglesa una matèria no linguistica dins el programa de Seccions Europees, tant a l'educació Primària com la Secundària.
3) Cursos de llengua anglesa en línia de nivells preintermedi i intermedi per al professorat no especialista en llengua anglesa (de qualsevol etapa educativa)
Podeu accedir a la convocatòria a l'adreça web següent:

21 de febrer 2011

BOIBs fins 21-02-2011

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 31 de gener de 2011 per la qual es convoquen les proves de certificació dels nivells de determinats idiomes per a l'alumnat no presencial de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per al curs 2010/2011 (proves lliures). Número de registre 2601 - Pàgines 19-22

Correcció d'errades de la Resolució de la directora general de Política Lingüística, de dia 22 de desembre de 2010, per la qual es fa pública la relació d'aprovats en la convocatòria de proves de juny de 2010 de la Direcció General de Política Lingüística.  Número de registre 2241 - Pàgina 6

16 de febrer 2011

BOEs fins el 16-02-2011

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE. Año 2010.
Destinos
Orden EDU/219/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden EDU/1671/2010, de 15 de junio, por la que se resolvió el concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2011-2628 - 1 pág. - 155 KB)
Ayudas
Resolución de 27 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para el Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, para el verano de 2011. PDF (BOE-A-2011-2583 - 7 págs. - 199 KB)
Premios
Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los premios para el VI Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2010-2011. PDF (BOE-A-2011-2507 - 6 págs. - 198 KB)

11 de febrer 2011

BOIBs fins 11-02-2011

Correcció d'errades observades de la Resolució del director general de Personal Docent de la Conselleria13 de desembre de 2010, que d'Educació i Cultura de dia regula el procediment que regirà la convocatòria per a l'any 2011 de la jubilació voluntària anticipada, d'acord amb la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i amb el Decret 83/2002, de 14 de juny, pel qual es crea el complement autonòmic de gratificacions extraordinàries.  Número de registre 1932 - Pàgines 34-35

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA

Resolució de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 28 de gener de 2011 per la qual es corregeixen els errors detectats en les Resolucions de 3 de gener de 2011 (BOIB núm. 13, de 27 de gener), per les quals es convoquen proves selectives per a l'ingrés com a personal laboral fix a diferents categories de personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  Número de registre 2676 - Pàgina 5

08 de febrer 2011

Regal naixement nadó de María Clapés

La nostra companya María Clapés del departament de Llengua Catalana ja ha tingut el nin. Com es costum li farem un regal de part dels companys del centre que vulguin participar. Si vos interessa participar són 4 euros, ja tenim la targeta i podeu passar a signar-la.

BOIBs fins el 8-02-2010

Acords d'inici de reintegrament d'ajudes concedides pel Ministerio de Educación. Número de registre 1639 - Pàgina 43

07 de febrer 2011

BOES fins 7-02-2011

Becas
Corrección de errores de la Resolución de 3 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se otorgan becas de formación en distintos campos educativos. PDF (BOE-A-2011-2147 - 1 pág. - 146 KB)

Ayudas
Resolución de 26 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Aulas de la Naturaleza" durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2011. PDF (BOE-A-2011-2065 - 14 págs. - 387 KB)


Resolución de 25 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la mejora de las bibliotecas escolares, año 2010. PDF (BOE-A-2011-1998 - 3 págs. - 173 KB)

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para aumentar la oferta de plazas en las escuelas oficiales de idiomas e impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes. PDF (BOE-A-2011-1999 - 4 págs. - 180 KB)
Resolución de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la aplicación de Escuela 2.0 para incrementar la aplicación del programa en el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2011-2000 - 3 págs. - 173 KB)

Funcionarios docentes en el exterior
Orden EDU/105/2011, de 14 de enero, por la que se corrige error en la Orden EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2011-1737 - 1 pág. - 154 KB)

04 de febrer 2011

BOIBS fins 4_02_2011

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 21 de gener de 2011 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 4 de novembre de 2010 (BOIB núm. 7, de 13 de gener de 2011) per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic per al curs acadèmic 2010-2011. Número de registre 1928 - Pàgines 24-25

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual s'aprova el temari addicional de la part B, de la fase d'oposició del procediment selectiu de l'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears
Número de registre 1148 - Pàgines 11-12 

Resolució de la directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, de dia 12 de gener de 2011, per la qual es regula el procediment selectiu d'aplicadors i correctors per a la prova mostral de l'Avaluació de Diagnòstic del curs 2010-2011
Número de registre 1640 - Pàgines 12-14

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de dia 19 de gener de 2011 per la qual s'estableix el càlcul de la nota mitjana dels ensenyaments d'educació secundària per a persones adultes que condueixen a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria. Número de registre 1337 - Pàgines 14-15