30 de març 2011

BOIBs fins el 30/03/2011

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2011, per la qual es convoquen proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional a les Illes Balears.  Número de registre 6281 - Pàgines 28-59 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, de dia 18 de març de 2011, per la qual es fa la convocatòria i es dicten normes per a la realització de les proves lliures, perquè les persones més grans de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears.  Número de registre 6185 - Pàgines 17-18 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 16 de març de 2011, per la qual es modifica la Resolució del conseller d' Educació i Cultura de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil i de primària, d'educació especial, d'educació d'adults, dels dos primers cursos d'educació secundària obligatòria i dels equips d'atenció primerenca. Número de registre 6157 - Pàgina 15 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 16 de març de 2011, per la qual es modifica la Resolució del conseller d' Educació i Cultura de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, professors d'escoles oficials d'idiomes, corresponents als instituts d'educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d'idiomes, escoles d'arts plàstiques i disseny, escola superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d'educació de persones adultes, equips d'orientació educativa i psicopedagògica, centres d'educació especial i centres d'educació infantil i primària.  Número de registre 6160 - Pàgines 15-16 

28 de març 2011

CONVOCATÒRIA DE CLAUSTRE EXTRAORDINARI

Per ordre del director, us convocam al Claustre extraordinari de professors que tindrà lloc el DILLUNS 28 de març, a les 15:00 hores al saló d'actes, amb l'ordre del dia següent:


      1. Informació curs 2011-12.


                                                                           Santa Ponça, 25 de març de 2011                                                               

23 de març 2011

BOIBs fins el 23-03-2011

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a la premsa escrita íntegrament en català per a l'any 2011.   Número de registre 5924 - Pàgines 8-12 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual s'aprova la convocatòria pública d'ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació per a l'any 2011.  Número de registre 5926 - Pàgines 12-16 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de convocatòria pública d'ajuts per a l'any 2011 per promoure l'assistència de grups de centres escolars a projeccions de cinema en llengua catalana.  Número de registre 5929 - Pàgines 16-20 

Resolució del Conseller d'Educació i Cultura de 16 de març de 2011 per la qual es convoca el procediment per a l'acreditació de les competències professionals, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals formació, incloses en les unitats de competència de la qualificació professional Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSC320_2), per als treballadors de centres gestionats per la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia personal de les Illes Balears.  Número de registre 5925 - Pàgines 18-22 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es fa pública la convocatòria d'ajuts a l'alumnat de centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics per a intercanvis escolars amb l'alumnat de centres docents de les terres de parla catalana, durant el curs escolar 2010-2011.  Número de registre 5948 - Pàgines 33-37 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 4 de març de 2011, per la qual es modifica la Resolució del conseller d' Educació i Cultura de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil i de primària, d'educació especial, d'educació d'adults, dels dos primers cursos d'educació secundària obligatòria i dels equips d'atenció primerenca. Número de registre 5233 - Pàgines 12-13 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 4 de març de 2011, per la qual es modifica la Resolució del conseller d' Educació i Cultura de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, professors d'escoles oficials d'idiomes, corresponents als instituts d'educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d'idiomes, escoles d'arts plàstiques i disseny, escola superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d'educació de persones adultes, equips d'orientació educativa i psicopedagògica, centres d'educació especial i centres d'educació infantil i primària. Número de registre 5238 - Pàgina 13 

Correcció d'errades advertides en la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 25 de febrer de 2011 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics, als ensenyaments d'idiomes i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2011-2012.  Número de registre 5474 - Pàgines 18-20 
 
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 9 de març de 2011, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.  Número de registre 5614 - Pàgina 17

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de dia 2 de març de 2011 per la qual es dicten instruccions per regular els cursos quadrimestrals dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments de català de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears en la modalitat presencial. Número de registre 5498 - Pàgines 20-21 

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 9 de març de 2011, per la qual es renoven els membres del Consell Escolar de les Illes Balears.  Número de registre 5613 - Pàgines 16-17

22 de març 2011

BOEs fins 22-03-2011

Formación del profesorado
Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre el reconocimiento, en el ámbito de gestión de las distintas administraciones educativas, de complementos retributivos al profesorado vinculados a la realización de actividades de formación.  PDF (BOE-A-2011-5148 - 2 págs. - 165 KB)
 
Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento de actividades de formación del profesorado. PDF (BOE-A-2011-5149 - 2 págs. - 159 KB)
Calidad educativa
Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se concede el distintivo de calidad Sello Escuela 2.0.  PDF (BOE-A-2011-4922 - 4 págs. - 177 KB)
Premios
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2009/2010PDF (BOE-A-2011-4926 - 4 págs. - 181 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos docentes en el exterior, convocado por Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre.  PDF (BOE-A-2011-4647 - 2 págs. - 165 KB)
Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller
Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  PDF (BOE-A-2011-4628 - 5 págs. - 188 KB)

18 de març 2011

CONVOCATÒRIA DE CLAUSTRE EXTRAORDINARI


Per ordre del director, us convoc al Claustre extraordinari de professors que tindrà lloc el dimecres 23 de març, a les 14:15 hores al saló d’actes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si escau, per a la participació en el programa experimental DINAMICA’T, de dinamització i difusió de la Llengua Catalana, i per a la implantació de Seccions Europees per al curs 2011-2012.


Santa Ponça, 18 de març de 2011

16 de març 2011

DINAR A L'HOTEL ESCOLA 17 MARÇ

DINAR LA CUINA DE L'ARXIDUC

COMPRA JA EL TIQUET, NOMÉS PER 10 EUROS 

(Aprofita per venir, demà 17 de març acabam les classes a les 14:05 hores)El proper 17 de març es farà un dinar  temàtic, com es habitual en el nostre centre, per a celebrar la finalització de les pràctiques dels alumnes del CFGM de cuina.
Aquest dinar es durà a terme a les instal·lacions de l'hotel-escola Royal Beach, enguany el dinar està dedicat a  l'època de l'Arxiduc Lluís Salvador.
El menu del que podreu disfrutar és el següent:

- SOPES MALLORQUINES
- ARRÒS AMB SOBRASSADA I XULLA
- PATATES TREMPADES
- LLOM AMB COL
- ESCALDUMS DE GALLINA
- TACONS
- GREIXONERA DE PORC
- ESTOFAT DE BOU DOLÇ
- SOBRASSADA
- ESCABETX DE RAJADA
- CUINA DE CIGRONS
- FAVA PELADA
- FRIT MALLORQUÍ

Preu del dinar: 10 Euros

Venta de tiquets: Pep Campillo i Cristina Hoffmann

BOIBs fins el 16-03-2011

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 9 de març de 2011, per la qual es convoquen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis en centres estrangers d'ensenyament superior durant l'any acadèmic 2010-2011. Número de registre 5475 - Pàgines 40-43 

Acord del Consell de Govern de 4 de març de 2011 pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació relativa a l'ensenyament no universitari per a l'any 2011. Número de registre 5270 - Pàgines 43-44 

Decret 16/2011, de 25 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.  Número de registre 5312 - Pàgines 14-40 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 24 de febrer de 2011 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d'ajudes de transport escolar per als alumnes no universitaris durant el curs escolar 2010/2011.  Número de registre 4860 - Pàgines 59-77 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 25 de febrer de 2011 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics, als ensenyaments d'idiomes i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2011-2012.  Número de registre 4464 - Pàgines 34-35 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 24 de febrer de 2011 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2009/2010.  Número de registre 4898 - Pàgines 35-37 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 3 de març de 2011 per la qual es convoca la prova de certificació d'un nivell i un idioma per a l'alumnat no presencial de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per al curs 2010/2011 (proves lliures).  Número de registre 5156 - Pàgina 37 

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 8 de març de 2011 per la qual es du a terme la convocatòria del procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2011-2012. Número de registre 4957 - Pàgines 19-33

10 de març 2011

BOES fins el 10-03-2011

Premios
Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los premios de carácter estatal, para el año 2011, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a la compensación de desigualdades en educación.  PDF (BOE-A-2011-4450 - 12 págs. - 313 KB)

Ayudas
Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado.  PDF (BOE-A-2011-4337 - 8 págs. - 266 KB)

Ayudas
Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2010-2011.  PDF (BOE-A-2011-4249 - 1 pág. - 157 KB)

Formación profesional
Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de doce cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y en el Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre.  PDF (BOE-A-2011-4082 - 436 págs. - 27558 KB)
 
Bachillerato
Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca en el año 2011, la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.  PDF (BOE-A-2011-4097 - 12 págs. - 413 KB)

09 de març 2011

BOIBS fins 9-03-2011

Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de dia 22 de febrer de 2011 per la qual es convoca un concurs per formar part d'una borsa de professors per cobrir, temporalment, les necessitats del Cofuc en matèria d'ensenyament.  Número de registre 4314 - Pàgines 29-34

07 de març 2011

BOES fins 28-02-2011

Orden EDU/402/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2011.  PDF (BOE-A-2011-3842 - 6 págs. - 192 KB)
 
Orden EDU/403/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a titulados en Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, a Maestros y a estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Maestro.  PDF (BOE-A-2011-3843 - 6 págs. - 201 KB)
 
Orden EDU/404/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2011, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.  PDF (BOE-A-2011-3844 - 6 págs. - 197 KB)
Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la relación de centros beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de inmersión lingüística durante el otoño de 2010.  PDF (BOE-A-2011-3845 - 4 págs. - 251 KB)
Becas
Orden EDU/405/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en España.  PDF (BOE-A-2011-3846 - 6 págs. - 196 KB)
Premios
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publican los listados de los alumnos que han resultado ganadores de premios en las fases locales y nacional, en las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y EUSO de 2010.  PDF (BOE-A-2011-3848 - 12 págs. - 540 KB)
Premios
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los XXVII Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa.  PDF (BOE-A-2011-3488 - 10 págs. - 280 KB)
Sistema educativo. Bachillerato
Orden EDU/326/2011, de 16 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se establece la estructura de las pruebas para la obtención del título de bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.  PDF (BOE-A-2011-3256 - 2 págs. - 163 KB)
Programas educativos europeos
Resolución de 17 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se acuerda ampliar el plazo de resolución de la convocatoria de plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para docentes pertenecientes al cuerpo de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso 2010-2011.  PDF (BOE-A-2011-3289 - 1 pág. - 158 KB)

Real Decreto 142/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Artes Gráficas. PDF (BOE-A-2011-3098 - 299 págs. - 14470 KB)

04 de març 2011

BOIBs fins 4-03-2011

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 14 de febrer de 2011 per la qual es convoca la prova d'accés per a les persones més grans de denou anys que no tenen els requisits acadèmics d'accés als ensenyaments artístics superiors de grau i se'n concreten aspectes sobre l'organització. Número de registre 3645 - Pàgines 22-24 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 22 de febrer de 2011 per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior i a les formacions esportives de nivell III i se'n concreten aspectes sobre l'organització.  Número de registre 3882 - Pàgines 18-22  

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 24 de febrer de 2011 per la qual s'autoritza la implantació dels ensenyaments del batxillerat internacional a l'IES Son Pacs de Palma a partir del curs 2012-2013.
Número de registre 4287 - Pàgines 22-23

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 14 de febrer de 2011 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic i de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se'n concreten aspectes sobre l'organització.  Número de registre 3777 - Pàgines 123-129 
 
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 15 de febrer de 2011 per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització.
Número de registre 3778 - Pàgines 129-137 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 16 de febrer de 2011 per la qual es convoca la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I, i se'n concreten aspectes sobre l'organització.  Número de registre 3779 - Pàgines 137-143 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de convocatòria per a la implantació de Seccions Europees en els centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, per al curs 2011-12.
Número de registre 3443 - Pàgines 120-123 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil i de primària, d'educació especial, d'educació d'adults, dels dos primers cursos d'educació secundària obligatòria i dels equips d'atenció primerenca.
Número de registre 3702 - Pàgines 6-56 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, professors d'escoles oficials d'idiomes, corresponents als instituts d'educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d'idiomes, escoles d'arts plàstiques i disseny, escola superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d'educació de persones adultes, equips d'orientació educativa i psicopedagògica, centres d'educació especial i centres d'educació infantil i primària.  Número de registre 3704 - Pàgines 56-101

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 15 de febrer de 2011 per la qual es convoca el procés de selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.  Número de registre 3652 - Pàgines 51-54  

Correcció d'errades de la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, de 24 de novembre de 2010, mitjançant la qual es convoca la primera edició dels Premis d'Investigació Institut d'Estudis Baleàrics, any 2010.  Número de registre 3782 - Pàgina 54