28 de juny 2011

BOIBs fins el 28-06-2011

Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements mitjans de català (certificat C) de 15 de juny de 2011 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de febrer de 2011 han obtingut la qualificació d'apte.  Número de registre 13913 - Pàgines 8-9 
 
Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements elementals de català (certificat B) de 15 de juny de 2011 per la qual es publica la relació de les persones que en el procediment de revisió de proves de la convocatòria de febrer de 2011 han obtingut la qualificació d'apte.  Número de registre 13914 - Pàgina 9 

Resolució de la directora general de Política Lingüística de dia 17 de juny de 2011 per la qual es fa pública la relació de persones que han superat les proves de la convocatòria de febrer de 2011 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.   Número de registre 13915 - Pàgines 9-20 

Resolució del director general de Personal Docent de 16 de juny de 2011, per la qual es dicten instruccions sobre el procés d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs 2011-2012.  Número de registre 13735 - Pàgines 6-8 

Resolució del director general de Personal Docent de 17 de juny de 2011, per la qual es dicten instruccions sobre el procés d'adjudicació de destinació provisional per al professorat en pràctiques i per als aspirants a cobrir places en règim d'interinitat en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs 2011-2012. Número de registre 13832 - Pàgines 8-10 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 13 de juny de 2011 per la qual es convoca amb caràcter extraordinari la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I, i se'n concreten aspectes sobre l'organització. Número de registre 13620 - Pàgines 14-20 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 14 de juny de 2011, per la qual es convoquen ajudes econòmiques a entitats sense finalitat de lucre per fer activitats de formació permanent adreçades al professorat de nivells educatius no universitaris per al curs 2010-2011.  Número de registre 13794 - Pàgines 36-39 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 10 de juny de 2011 per la qual es convoquen amb caràcter extraordinari les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització. Número de registre 13622 - Pàgines 20-27 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2011 per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en la modalitat d'educació a distància per al curs acadèmic 2011-2012.  Número de registre 13945 - Pàgines 40-51

BOEs fins el 28-06-2011

Ayudas
Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 28 de julio de 2010, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado.  PDF (BOE-A-2011-11161 - 2 págs. - 150 KB)
Destinos
Orden EDU/1750/2011, de 16 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre.  PDF (BOE-A-2011-10981 - 10 págs. - 279 KB)
Ayudas
Orden EDU/1748/2011, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2011-2012.  PDF (BOE-A-2011-10964 - 12 págs. - 230 KB)
Auxiliares de conversación de lengua española
Resolución de 7 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publican las listas de candidatos adjudicados para ocupar puesto de auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malta, Nueva Zelanda, Reino Unido, República de Irlanda y República Federal de Alemania y, en su caso, las reservas correspondientes.  PDF (BOE-A-2011-10577 - 40 págs. - 2289 KB)
Ayudas
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de plazas para la realización de actividades de verano para la formación permanente del profesorado.  PDF (BOE-A-2011-10500 - 1 pág. - 156 KB)
Ayudas
Resolución de 8 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas para participar en el programa "Campus de Profundización Científica para estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria" en Jaca (Huesca).  PDF (BOE-A-2011-10417 - 6 págs. - 200 KB)
Formación del profesorado. Licencias
Resolución de 10 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se convocan licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, que pertenezcan a los cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Inspectores de Educación e Inspectores al servicio de la Administración Educativa.  PDF (BOE-A-2011-10418 - 24 págs. - 452 KB)

22 de juny 2011

BOIBs fins el 22-06-2011

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 10 de juny de 2011 per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal automatitzats i no automatitzats de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Cultura. Número de registre 13263 - Pàgines 11-14

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es corregeix l'error observat   a Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 31 de maig de 2011, per la qual es fa pública l'adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials   d'idiomes que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal convocat per Resolució de 12 de novembre de 2010 (BOIB núm. 85, de 7 de juny de 2011). Número de registre 13333 - Pàgines 14-15

Correcció d'errades advertides a la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 30 de maig de 2011, per la qual s'aprova i es fa públic el llistat de centres que han estat seleccionats i autoritzats per implantar Seccions Europees durant el curs 2011-12. Número de registre 13385 - Pàgines 15-16 

Decret 66/2011, de 10 de juny, pel qual es crea el centre integrat de formació professional per a l'esport al terme municipal de Palma.  Número de registre 13294 - Pàgines 6-7

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 9 de juny de 2011, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears.  Número de registre 13113 - Pàgines 7-19

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 16 de maig de 2011, per la qual es convoquen els Premis a l'Edició de Materials Didàctics.  Número de registre 13056 - Pàgines 20-23

Anunci de notificació de la Resolució del director general de Personal Docent relativa a la reclamació d'una quantitat abonada indegudament en concepte de nòmina als professors i mestres de centres públics no universitaris que detallem a l'Annex 1.  Número de registre 13114 - Pàgina 46

21 de juny 2011

Convocatòria Claustre 27 de juny de 2011

Per ordre del director, us convoc al Claustre ordinari de professors que tindrà lloc el dilluns 27 de juny, a les 11,00 hores al saló d'actes, amb l'ordre del dia següent:

1.    Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del 14 d'abril de 2011.
2.    Presentació i aprovació del PEC i del PLC.
3.    Informació sobre els resultats acadèmics.
4.    Informació sobre convivència.
5.    Informació econòmica.
6.    Informació general.
7.    Precs i preguntes.


Santa Ponça, 21 de juny de 2011