30 de setembre 2011

BOES fins el 30-09-2011

Becas
Orden EDU/2600/2011, de 29 de septiembre, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de becas de carácter general y de movilidad para el curso 2011-2012 para alumnos de estudios postobligatorios y superiores no universitarios. PDF (BOE-A-2011-15415 - 1 pág. - 133 KB)

Deporte escolar
Resolución de 31 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar y los Encuentros Nacionales de centros escolares promotores de la actividad física y el deporte para el año 2012.  PDF (BOE-A-2011-15436 - 3 págs. - 152 KB)
Subvenciones
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para la participación y organización de los Campeonatos de España en edad escolar y Encuentros Nacionales de centros escolares promotores de la actividad física y el deporte para 2012.  PDF (BOE-A-2011-15437 - 7 págs. - 206 KB)

Sistema educativo. Educación Secundaria Obligatoria
Corrección de errores del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones.  PDF (BOE-A-2011-15093 - 2 págs. - 157 KB)
 

BOIBs fins el 30-09-2011


Resolució de la directora general de Recursos Humans, de 26 de setembre de 2011, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 14 de gener de 2011. Número de registre 19796 - Pàgina 4  

Acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre de 2011 pel qual s'adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí i de la contractació de personal laboral temporal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears . Número de registre 19747 - Pàgines 4-5 

Acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre de 2011 pel qual s'adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i a les hores extraordinàries del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes BalearsNúmero de registre 19748 - Pàgines 5-6 

Acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre de 2011 pel qual s'adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i les gratificacions al personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos dins l'àmbit d'aplicació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  Número de registre 19749 - Pàgines 6-7 

Acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre de 2011 pel qual s'adopten mesures per a la reducció del dèficit públic en relació amb la suspensió de l'aplicació dels pactes i acords subscrits entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals més representatives relatius al desplegament de l'acció sindical.  Número de registre 19757 - Pàgines 7-8

INFORMACIONS SINDICALS


 RESUM ASSEMBLEA DEL 28/09/2011:

80 participants a Palma i 60 a Eivissa: interins/nes, funcionaris de carrera, membres de l'associació d'estudiants, el president de l'associació de directors de primària i pares i mares...

Ahir explicàrem que tenim dues dates importants:
  • Abans de 15 dies el Govern plantejarà una reducció salarial important a més de 12000 treballadores i treballadors de l’Ensenyament Públic.
  • Abans d'un més presentarà un "pla restrictiu" (La Conselleria li diu "pla de millora") de contractacions de professors que pot afectar en un futur immediat a uns 800 treballadors i treballadores.
Ja no només es tracta dels impagaments a centres, quilometratges o la manca d’algun mestre o professor als centres (a alguns companys interins ja se’ls hi ha comunicat que la plaça ja els hi ha desaparegut). Les mesures que impliquen retalls aniran en augment fins afectar a tots els col·lectius de tots els sectors públics i amb un únic objectiu del qual el Govern ja no se’n amaga: precaritzar allò públic per donar entrada a nous serveis i empreses privades.


Estem fent feina per una primera trobada reivindicativa el proper 6 d'octubre a la Jornada del Treball Decent (plaça d'Espanya a les 19h).

MANIFESTACIÓ 6 D'OCTUBRE 
PLAÇA D'ESPANYA A LES 19:00 HORES
 22 de setembre 2011

BOIBs fins el 22-09-2011


Resolució de la directora general de Recursos Humans de 19 de setembre de 2011 per la qual s'aprova una convocatòria específica i excepcional per cobrir, en règim d'interinitat, places vacants o que es preveu que poden ser vacants de determinades funcions en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2011-2012.  Número de registre 19326 - Pàgines 21-23

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de correcció d'errors de la Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 22 de juliol de 2011, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de llicències per estudi i per dur a terme treballs de recerca durant el curs 2011-2012, destinades als funcionaris de carrera dels cossos docents i del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa. Número de registre 18896 - Pàgines 4-5 

Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 31 d'agost de 2011 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius convocats per la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2011.  Número de registre 19048 - Pàgines 5-6

20 de setembre 2011

BOEs fins el 20-09-2011


Títulos de Químico, Biólogo, Bioquímico y Farmacéutico Especialista
Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las bases y se aprueba la convocatoria de las pruebas teórico-prácticas previstas en el artículo 12 de la Orden PRE/274/2004, de 5 de febrero, por la que se regulan las vías transitorias de acceso a los títulos de Químico, Biólogo y Bioquímico Especialista, en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre, y en el Real Decreto 365/2004, de 5 de marzo, por el que se crea el título de Farmacéutico Especialista en Inmunología. PDF (BOE-A-2011-14803 - 6 págs. - 181 KB)

REGAL PROMOCIONAL GRUP ILLES (PROFESSORAT)

Bon dia,

El grup ILLES està fent una campanya de captació de clients i ens ha deixat uns vales regal per anar a fer-vos tractaments, valorats en 30 Euros. Passeu pel meu despatx per gaudir d'ells. S'ha de reservar hora i s'ha de fer abans del 15/10/2011.

Cristina Hoffmann

15 de setembre 2011

BOIBs fins el 15-09-2011

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 6 de setembre de 2011 per la qual s'estableix el procediment de la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per la Resolució de 18 de març de 2011.  Número de registre 18707 - Pàgines 4-7 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 8 de juliol de 2011 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d'ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics i de transport per als alumnes no universitaris d'incorporació tardana per al curs 2010/2011. Número de registre 18537 - Pàgina 5 

Correcció d'errades advertides en la Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives per la qual es determina l'ampliació de la dotació de personal d'atenció a la diversitat per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2011-2012. Número de registre 18539 - Pàgines 5-6

09 de setembre 2011

Enhorabona Felipe Martínez!!

       Ja és pare d'un nin preciós. Vos mostram la foto de'n Jordi.


 

BOES fins 9-09-2011

No hi ha novetats destacables que ens afectin directament.

BOIBs fins el 9-09-2011

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2010-11.  Número de registre 18051 - Pàgina 5 

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 31 d'agost de 2011 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius convocats per la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2011.
Número de registre 18241 - Pàgines 5-7 

04 de setembre 2011

BOEs fins el 3-09-2011

Ayudas

Orden EDU/2316/2011, de 5 de agosto, por la que se conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que participen en el programa "Erasmus", a través de la acción movilidad para prácticas en el curso académico 2010/2011.   PDF (BOE-A-2011-14213 - 8 págs. - 634 KB)  
Premios
Resolución de 23 de agosto 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios a la calidad e innovación en orientación y formación profesional, para el año 2011.  PDF (BOE-A-2011-14214 - 10 págs. - 208 KB)

BOIBs fins el 3-09-2011


Decret 90/2011, de 2 de setembre, pel qual s'accepta la dimissió i es disposa el cessament de la senyora Margarita Planells Cardona com a delegada territorial d'Educació a Eivissa i es nomena la senyora Belén Torres Teva delegada territorial d'Educació a Eivissa.  Número de registre 18263 - Pàgina 3 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 24 d'agost de 2011 per la qual es nomena el senyor Gabriel Timoner Sampol director de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears. Número de registre 17946 - Pàgina 3 


Publicació d'acords d'inici de reintegrament d'ajudes concedides pel Ministerio de Educación.   Número de registre 17780 - Pàgina 3