27 d’octubre 2011

BOIBs fins el 27-10-2011Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 5 de setembre de 2011 per la qual es deixa sense efectes la convocatòria pública de subvencions per promoure l'edició i la difusió de publicacions sobre temàtica relativa a les Illes Balears i les activitats científiques o culturals relacionades en la mateixa temàtica, per a l'any 2011. Número de registre 21652 - Pàgina 8 

Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 5 de setembre de 2011 per la qual es deixa sense efectes la convocatòria pública dels Premis d'Investigació l'Institut d'Estudis Baleàrics, any 2011. Número de registre 21656 - Pàgines 8-9 

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 17 d'octubre de 2011 per la qual s'estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins substituts que preveu la Resolució del director general de Personal Docent de 18 d'abril de 2008 per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d'interinitats. Número de registre 21366 - Pàgines 10-15 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 27 de setembre de 2011 per la qual es deixa sense efecte la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 22 de març de 2011 per la qual es convoquen ajuts econòmics individuals per assistir a activitats de formació permanent del professorat d'ensenyament no universitari dins el període comprès entre l'1 de setembre de 2010 i el 31 d'agost de 2011. Número de registre 20841 - Pàgina 8


24 d’octubre 2011

BOEs fins el 24-10-2011


Cuerpos de funcionarios docentes
Orden EDU/2855/2011, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2011-16641 - 52 págs. - 1186 KB)
Ayudas
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante el período lectivo de 2012. PDF (BOE-A-2011-16659 - 10 págs. - 212 KB)  
Subvenciones
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2011-2012. PDF (BOE-A-2011-16661 - 9 págs. - 291 KB)
Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación
Orden EDU/2838/2011, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2011-16544 - 19 págs. - 485 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Orden EDU/2839/2011, de 10 de octubre, por la que se corrige error en la Orden EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2011-16545 - 1 pág. - 132 KB)
Programas educativos europeos
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 15 de septiembre de 2010, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para docentes pertenecientes al cuerpo de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2011-16519 - 1 pág. - 130 KB)
Becas
Orden EDU/2788/2011, de 10 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las becas para la formación e investigación. PDF (BOE-A-2011-16378 - 9 págs. - 200 KB)
Ayudas
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2012. PDF (BOE-A-2011-16316 - 12 págs. - 251 KB)
Premios
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los XXVII Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa. PDF (BOE-A-2011-16317 - 2 págs. - 169 KB)
Ayudas
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se conceden ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales y entidades privadas sin fines de lucro para creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. PDF (BOE-A-2011-16087 - 4 págs. - 180 KB)
Becas
Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se otorgan becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación. PDF (BOE-A-2011-16088 - 2 págs. - 138 KB)

Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para el Tercer Congreso Nacional Leer.es: compromiso con la lectura, motivos para leer. PDF (BOE-A-2011-16039 - 4 págs. - 157 KB)
 
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para las Jornadas "Modelos de intervención de la Inspección de Educación y evaluaciones externas".  PDF (BOE-A-2011-16040 - 7 págs. - 282 KB)

17 d’octubre 2011

SESSIONS D’AVALUACIÓ INICIAL – OCTUBRE 2011DEFINITIU

HORARI
DIMARTS 18 OCTUBRE
DIMECRES 19 OCTUBRE
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
16’00 h
E1D
MOD. VOLUNT
E4D
E1E
E2E
E3A
16’30 h
E1A
E2A
E4A
E1F
E2F
E3B
17’00 h
E1B
E2B
E4B
E1G
E2G
E3C
17,30 h

E2C
E4C
E1C
E2D
E3E
18,00 h

E2H
E3D
BOIBs fins el 15-10-2011

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, de 5 d'octubre de 2011, per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 15 de juny de 2011, per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als ensenyaments de Tècnic esportiu en Futbol, Futbol sala, Bàsquet i Esports de muntanya i escalada, per al curs escolar 2011-2012
Número de registre 20948 - Pàgines 8-10

Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, de 4 d'octubre de 2011, per la qual es convoca la realització d'estades de formació en empreses de les Illes Balears del professorat dels cossos d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, que imparteix cicles formatius de formació professional i programes de qualificació professional inicial
Número de registre 20674 - Pàgines 4-7

10 d’octubre 2011

BOEs fins el 10-10-2011


Enseñanzas deportivas y de formación profesional
Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster.  PDF (BOE-A-2011-15628 - 7 págs. - 237 KB)
Enseñanzas de idiomas
Orden EDU/2635/2011, de 23 de septiembre, por la que se regula la expedición, por el Ministerio de Educación, dentro de su ámbito de gestión, de los certificados académicos de las enseñanzas de idiomas de régimen especial de alemán, árabe, francés e Inglés establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2011-15564 - 17 págs. - 362 KB)
Premios
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se conceden los Premios "Miguel Hernández", edición 2011.  PDF (BOE-A-2011-15596 - 3 págs. - 209 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Orden EDU/2622/2011, de 22 de septiembre, por la que se corrige error en la Orden EDU/2275/2011, de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a los funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2011-15473 - 1 pág. - 134 KB)
Premios
Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2009/2010. PDF (BOE-A-2011-15492 - 6 págs. - 236 KB)

06 d’octubre 2011

BOIBS fins el 6-10-2011


Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats per la qual es deixa sense efecte la convocatòria pública d'ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació per a l'any 2011 (BOIB núm. 42, de 22 de març de 2011). Número de registre 20324 - Pàgina 14 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 16 de setembre de 2011 per la qual es deixa sense efectes la convocatòria pública de d'ajuts destinats a la premsa escrita íntegrament en català per a l'any 2011. Número de registre 20325 - Pàgines 14-15 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 26 de setembre de 2011 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general de Recursos Humans. Número de registre 20040 - Pàgines 6-7 

MANIFESTACIÓ 6 D'OCTUBRE

Des de l'Equip Directiu vos volem animar a que aneu a la manifestació d'aquesta tarda per a defendre els nostres llocs de feina, ja que les retallades de les que es parla ens afectaran a tots: interins, funcionaris, PAS, etc.


MANIFESTACIÓ 6 OCTUBRE
Plaça d'Espanya a les 19h

Jornada Mundial de Treball Decent: "El treball decent no és un privilegi"