26 d’abril 2012

INFORMACIONS SINDICALS

RESUM MESA SECTORIAL 24/04/12 

A la mesa sectorial d'avui hem tractat les properes convocatòries de comissions de serveis i borsa d'interins.

COMISSIÓ DE SERVEIS NOVETATS
Termini: Del 3 al 10 de maig sol·licitud telemàtica amb petició de places.
-Enguany podran demanar comissió de serveis els funcionaris de carrera que obtingueren la primera destinació definitiva per al curs 2011-12 i els que l'han obtinguda per al curs 2012-13, sempre que sigui a la mateixa illa on tenen la destinació i per les causes de conciliació de la vida laboral i familiar  i per motius personals excepcionals.
-Es podrà demanar comissió de serveis a centres de distinta illa a aquella on se té la destinació per motius personals excepcionals.
-Els funcionaris d'altres comunitats autònomes podran demanar comissió de serveis a Balears per motius personals excepcionals.
MOTIUS PER DEMANAR UNA COMISSIÓ DE SERVEIS:
1.Per motius personals (motius greus de salut, per necessitat d'atendre transitòriament un familiar de primer grau amb malaltia o discapacitat, per conciliar la vida laboral i familiar).
2.Per participació en projectes educatius de centres.
3.Per formar part dels equips directius dels centres docents.
IMPORTANT: El fet d'obtenir un sí a la petició de comissió de serveis no implica la concessió d'un destí dels sol·licitats, ja que aquest dependrà de l'existència de les places sol·licitades.
A més una vegada adjudicada la comissió de serveis, aquesta és irrenunciable, salvo en casos excepcionals degudament acreditats.

CONVOCATÒRIA D'INTERINS NOVETATS
Termini: Del 14 al 24 de maig sol·licitud telemàtica
-Els interins de pacte que vulguin poden renunciar voluntàriament al pacte i l'Administració oferirà  als funcionaris interins que no siguin de pacte i per l'ordre de la borsa, la possibilitat d'adherir-se al pacte d'estabilitat.
- Pel que fa a les substitucions inferiors a dos mesos i  la ½ jornada, l'opció es podrà fer per illes.
-Els decaiguts per no haver fet el curs anterior el tràmit telemàtic d'adjudicació de places, seran ordenats per la data de convocatòria en que hi participaren, a continuació per dies treballats, millor nota de l'expedient acadèmic i major edat.

BAREM DE VALORACIÓ DELS MÈRITS
1- Es tindrà en compte l'experiència docent en universitats a raó de 3,250 punts per any complet, 0.270 per mes i 0.009 per dia.
2- El nivell C1 i el C2 de les escoles oficials d'idiomes comptaran 3 i 3,5  punts respectivament. En cas que es presenti els dos nivells, es valorarà el de major nivell.

25 d’abril 2012

BOIBS fins el 25-04-2012


Resolució de la directora general de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de 16 d'abril de 2012 per la qual es nomena el membre de la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català proposat pel Consell d'Eivissa.   Número de registre 7505 - Pàgina 16

BOES fins el 25-04-2012


Funcionarios docentes en el exterior
Resolución de 13 de abril de 2012, de la Subsecretaría, por la que se anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos docentes en el exterior, convocado por Orden ECD/174/2012, de 24 de enero y de la realización de las pruebas de idiomas. PDF (BOE-A-2012-5381 - 2 págs. - 144 KB)

19 d’abril 2012

BOIBs fins el 19-04-2012Publicació de requeriments de dades realitzats en funció de l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, derivat del procediment de tramitació de sol·licituds de beques i ajudes a l'estudi de caràcter general i de mobilitat, pel curs acadèmic 2011-2012, per a l'alumnat que cursa estudis postobligatoris i superiors no universitaris [Ordre EDU/2099/2011, de 21 de juliol, (BOE 179 de 27 de juliol de 2011)]. Número de registre 7318 - Pàgines 23-24 
  
Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 26 de març de 2012 per la qual es regula la realització d'una avaluació mostral de competències bàsiques a quart curs d'educació secundària obligatòria durant el curs 2011-2012 i el seu procediment d'aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen aquests ensenyaments.  Número de registre 6998 - Pàgines 40-41 

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de dia 28 de març de 2012 per la qual es regula el procediment selectiu d'aplicadors i correctors per a la prova de l'Avaluació mostral de competències bàsiques de quart d'ESO.  Número de registre 7002 - Pàgines 41-43

17 d’abril 2012

RECORDATORI ENQUESTES DE CONVIVÈNCIABon dia, vos record que des de la Comissió de Convivència vos hem proposat realitzar una enquesta sobre la convivència del centre, que ens permetrà comparar els nostres resultats amb la mitjana de l'estat espanyol.

Per fer l'enquesta heu d'entrar a www.redconvivencia.net/v2/, vos demanarà una contrassenya, que l'heu de sol·licitar al DO (Malén o Antònia) o a Caporalia d'estudis (Marga).

DIA MUNDIAL DEL LLIBREEl dilluns 23 d'abril celebram el Dia mundial del llibre. La Comissió de festes del centre muntarà una paradeta de llibres de segona mà que podreu comprar a molt bon preu, però perquè tengui èxit necessitam la vostra col.laboració!

Podeu dur llibres, revistes i còmics en qualsevol idioma i els podeu donar al vostre/a tutor/a. Tot el que recaptarem tendrà un fi solidari.

Moltes gràcies!

16 d’abril 2012

BOES FESTES DE PASQUA, fins el 16-04-2012


Ayudas
Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Aulas de la Naturaleza" durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2012.  PDF (BOE-A-2012-4838 - 14 págs. - 420 KB)
 
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España, destinadas al aprendizaje de la lengua inglesa para 2.200 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el verano de 2012". PDF (BOE-B-2012-11252 - 2 págs. - 173 KB)
Ayudas
Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.  PDF (BOE-A-2012-4575 - 6 págs. - 174 KB)

BOIBS FESTES DE PASQUA, fins el 14-04-2012

Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, de dia 10 d'abril de 2012 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2012-2013.  Número de registre 6925 - Pàgines 20-21 

Correcció d'errades advertides a la Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2011 per la qual es convoca el procediment per a l'acreditació de les competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o per vies no formals de formació, incloses en les unitats de competència de diverses qualificacions professionals. Número de registre 6724 - Pàgina 5  
 
Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 28 de març de 2012 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals i als ensenyaments d'idiomes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2012-2013. Número de registre 6534 - Pàgines 7-9