23 d’octubre 2012

BOIBS fins el 23-10-2012
CONSELLERÍA D'EDUCACIÓ CULTURA I UNIVERSITATS

Modificació de la convocatòria i bases per a la selecció de professors associats del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Número de registre 20067 - Pàgines 2630-2639. Versió HTML

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de 5 d’octubre de 2012, per la qual es convoca la realització d’estades de formació en empreses de les Illes Balears del professorat dels cossos d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, que imparteix cicles formatius de formació professional i programes de qualificació professional inicial. Número de registre 19490 - Pàgines 2644-2656. Versió HTML
 
Resolució la directora general de Recursos Humans de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de octubre de 2012, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació. Número de registre 19494 - Pàgines 1764-1781. Versió HTML

Resolució la directora general de Recursos Humans de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 5 d’octubre de 2012, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu. Número de registre 19496 - Pàgines 1782-1838. Versió HTML


Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats d’1 d’octubre de 2012 per la qual es convoca els procediments per a l'acreditació de les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o per vies no formals de formació, incloses en les unitats de competència de diverses qualificacions professionals. Número de registre 19580 - Pàgines 1674-1691  Versió HTML

15 d’octubre 2012

BOES fins el 15-10-2012


Premios
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan premios a materiales educativos innovadores, aptos para uso y difusión en Internet. PDF (BOE-A-2012-12668 - 15 págs. - 357 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades para la formalización del contrato de suministro e instalación de conjuntos formados por una pizarra digital interactiva, un proyector y un ordenador para las aulas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de Centros Públicos de las Illes Balears. PDF (BOE-B-2012-33700 - 1 pág. - 162 KB)

Cuerpos de funcionarios docentes
Orden ECD/2107/2012, de 27 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2012/2013, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2012-12435 - 36 págs. - 809 KB)
 

11 d’octubre 2012

BOIBS fins l'11-10-2012

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 20 de setembre de 2012 per la qual es publiquen les llistes definitives de centres seleccionats i no seleccionats en la segona convocatòria del Pla Pilot d’Educació Plurilingüe per al curs 2012-2013. Número de registre 18775 - Pàgines 889-890  Versió HTML

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Número de registre 18886 - Pàgines 724-731 Versió HTML

04 d’octubre 2012

BOEs fins el 4-10-2012


Ayudas
Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para fomentar la negociación colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. PDF (BOE-A-2012-12278 - 7 págs. - 273 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Orden ECD/2051/2012, de 14 de septiembre, por la que se corrige la Orden ECD/1760/2012, de 24 de julio, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2012-12155 - 1 pág. - 132 KB)
 
Orden ECD/2052/2012, de 14 de septiembre, por la que se corrige la Orden ECD/1764/2012, de 24 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos.  PDF (BOE-A-2012-12156 - 1 pág. - 135 KB)
Premios
Orden ECD/2054/2012, de 12 de septiembre, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", correspondiente a 2012. PDF (BOE-A-2012-12178 - 2 págs. - 142 KB)
 
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la concesión del Premio Nacional de Ilustración, correspondiente a 2012. PDF (BOE-A-2012-12179 - 2 págs. - 142 KB)
 
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2012. PDF (BOE-A-2012-12180 - 3 págs. - 145 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo del programa de reducción del abandono temprano de la educación y la formación.  PDF (BOE-A-2012-12111 - 2 págs. - 142 KB)

03 d’octubre 2012

BOIBs fins el 2-10-2012

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de dia 14 de setembre de 2012, en relació amb el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres.  Número de registre 18787 - Pàgines 5-6 

Tràmit d'informació pública del Projecte d'ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. Número de registre 18687 - Pàgina 7  

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de setembre de 2012 per la qual es convoquen ajudes econòmiques cofinançades pel Fons Social Europeu per desenvolupar els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial en corporacions locals, durant el curs 2012-2013. Número de registre 18377 - Pàgines 26-32