13 de desembre 2013

BOES del 3 al 13 de desembre de 2013

Subvenciones
Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se complementa la de 26 de noviembre de 2012, por la que se conceden las aportaciones complementarias a los centros del espacio europeo de educación superior para estudiantes de universidades, instituciones de enseñanza superior y de ciclos formativos de grado superior participantes en el programa Erasmus para el curso 2012/2013. PDF (BOE-A-2013-12756 - 2 págs. - 157 KB)
Subvenciones
Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las aportaciones complementarias a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para Estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus para el curso académico 2013-2014. PDF (BOE-A-2013-12801 - 6 págs. - 439 KB

BOIBs del 5 al 12 de desembre de 2013

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 9 de desembre de 2013 per la qual s’aprova el pla anual, la convocatòria i les proves dels cursos de llengua catalana organitzats per l’EBAP per a l’any 2014.
Número de registre 22860 - Pàgines 60326-60339  Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Correcció d’errada advertida a la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva d’adjudicacions de destinacions del concurs de mèrits per a l’ocupació de llocs de treball d’inspectors d’educació
Número de registre 22804 - Pàgina 60372  Versió HTML
  

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar a les ajudes per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2013-2014, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Número de registre 22806 - Pàgines 60373-60375  Versió HTML

02 de desembre 2013

BOES del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2013

Funcionarios docentes en el exterior
Orden ECD/2220/2013, de 21 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.
Programas educativos europeos
Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Francia, Reino Unido o Suiza, para el curso 2013/2014.
Programas educativos europeos
Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño para el curso 2013/2014.

 

29 de novembre 2013

Boibs del 26 al 29 de novembre de 2013

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 22 de novembre de 2013 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2012/2013
Número de registre 21818 - Pàgines 57693-57718  Versió HTML

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 22 de novembre per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius de transport per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2012/2013
Número de registre 21819 - Pàgines 57719-57725 Versió HTML
  


27 de novembre 2013

HORARI DE LES SESSIONS DE LA 1a AVALUACIÓ DE CICLES FORMATIUS I PQPI


Les sessions es faran en els departaments corresponents

La sessió d’avaluació de laboratori d’imatge es farà en caporalia d’estudis


Dilluns 2 de Desembre

Dimarts
3 de Desembre

Dimecres
4 de Desembre

Jesús
Martínez

Jose M.
Durán
Jesús
Martínez

Jose M
. Durán
Jesús
Martínez
09:00

09:00
HOT21 A

09:00


12:00
HOT31 B
12:00


12:00


13:00
HOT34 A
13:00
ADG32 B

13:00


14:00
HOT21 D
14:00
ADG32 A
HOT22 A
14:00

PQPI Cuina
15:00
HOT21 E
15:00


15:00

PQPI Serveis


16:30
CIS21 A

16:00
ADG21-B17:00

HOT21-B
17:00
ADG21-A

25 de novembre 2013SESSIONS PRIMERA AVALUACIÓ – DESEMBRE 2013
DEFINITIU

HORARI
DIMARTS 3 DESEMBRE
HORARI
DIMECRES 4 DESEMBRE
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
15’30 h
E1B
E2B
E4D
15’00 h
E2F
BATX 1B
E3E
16’30 h
E1F
BATX 1A
E3C
16’00 h
E1A
E2A
E4C
17’30 h
E1E
X
E3D
17’00 h
E1D
E2D
MOD VOL
18’30 h
E1G
X
E3A
18’00 h
E1C
X
E3B
19,30 h
E2C
X
E4A
19,00 h
E2E
X
E4B

BOIBs del 19 al 23 de novembre de 2013

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

  Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 18 de novembre de 2013, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu.
  Número de registre 21447 - Pàgines 56968-57020  Versió HTML
  ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 
  Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de 24 d’octubre de 2013 , per la qual es convoca la realització d’estades de formació en empreses de les Illes Balears del professorat dels cossos d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, que imparteix cicles formatius de formació professional i programes de qualificació professional inicial.
  Número de registre 21282 - Pàgines 57026-57038   Versió HTML
   

BOES del 19 al 25 de novembre de 2013

Premios
Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios "Miguel Hernández", edición 2013.

20 de novembre 2013

LOTERIA DE NADAL


VOS INFORMAM QUE JA TENIM EL NÚMERO DE LA LOTERIA DE NADAL DEL CENTRE PER AQUEST ANY, ÉS EL 95025 I  SI VOLEU DÈCIMS HEU DE PASSAR PEL DESPATX DE LA SECRETÀRIA A PAGAR PER ENDAVANT. CADA DÈCIM VAL 20 EUROS, I TENIU FINS EL 30 DE NOVEMBRE PER ENCARREGAR-LOS.

19 de novembre 2013

Boibs fins el 18 de novembre de 2013

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 de novembre de 2013 per la qual s’estableixen els serveis mínims a l’àmbit del personal docent de l’ensenyament privat sostingut amb fons públics, amb motiu de la vaga convocada pels dies 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 i 29 de novembre i 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 i 20 de desembre de 2013
Número de registre 21184 - Pàgines 56063-56065  Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de dia 5 de novembre de 2013, per la qual s’obre la convocatòria anual per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director
Número de registre 21185 - Pàgines 56066-56069  Versió HTML
 

Boes fins el 18 de novembre de 2013

 • Premios
  Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el XI Certamen "Arquímedes" 2012.
  Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios fallados en el XXVI Certamen "Jóvenes Investigadores" 2013.
  Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el XXV Certamen "Jóvenes Investigadores" 2012.
  Profesores en el extranjero
  Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2014-2015.

  Premios
  Corrección de errores de la Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2010/2011.

14 de novembre 2013

BOIBs del 2 al 14 de novembre de 2013

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 31 d’octubre de 2013 per la qual es convoquen les ajudes de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca per a l’any 2013
Número de registre 20371 - Pàgines 54250-54262  Versió HTML


Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 31 d’octubre de 2013 per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins substituts que preveu la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 26 d’abril de 2012 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
Número de registre 20372 - Pàgines 54263-54277  Versió HTML

 
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva d’adjudicacions de destinacions del concurs de mèrits per a l’ocupació de llocs de treball d’Inspectors d’educació.
Número de registre 20500 - Pàgines 54703-54704 Versió HTML

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 4 de novembre de 2013 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Número de registre 21004 - Pàgines 55612-55617 Versió HTML
 
 

12 de novembre 2013

Resultats de les enquestes d'acollida del professorat, alumnat i famílies


Clicau damunt la imatge

LOTERIA DE NADAL 2013

Ja pots reservar el teu dècim de Loteria de Nadal, aquest any jugam amb el 95025, si t'interessa pots passar pel despatx de la Secretària i pagar els 20 euros. 

Molta sort per a tots!!!!

26 de juliol 2013

BOIB's fins a 26 de juliol de 2013ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de juliol de 2013 per la qual es convoquen ajudes econòmiques cofinançades pel Fons Social Europeu per desenvolupar els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial en organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials, sense ànim de guany, durant el curs 2013-2014. Número de registre 14237 - Pàgines 35999-36011 .Versió HTML

22 de juliol 2013

BOIB's fins a 20 de juliol de 2013ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 1 de juliol de 2013, per la qual s’autoritza la implantació de cicles formatius i s’autoritza el canvi de perfil de programes de qualificació professional inicial a centres d’educació secundària i a centres d’educació de persones adultes. Número de registre 13728 - Pàgines 34950-34953 .Versió HTML

18 de juliol 2013

BOIB's fins a 18 de juliol de 2013 


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de 8 de juliol de 2013, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la convocatòria de 28 de febrer de 2013. Número de registre 13511 - Pàgines 34205-34209 . Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 13 de juny de 2013 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes dels programes de qualificació professional inicial puguin obtenir el certificat de professionalitat corresponent. Número de registre 13246 - Pàgines 33902-33905 . Versió HTML

08 de juliol 2013

BOIB's fins a dia 8 de juliol de 2013ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats de dia 7 de juny de 2013, en relació amb el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres. Número de registre 13014 - Pàgines 32925-32928 . Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 24 juny de 2013 per la qual es determinen, de forma excepcional i transitòria per al curs 2013-2014, els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès, que es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera en els centres docents no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, així com en els centres privats que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials d’educació secundària i formació professional. Número de registre 12813 - Pàgines 32917-32924 .Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 26 de juny de 2013 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 12 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2013-2014 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Número de registre 13015 - Pàgines 32792-32793 . Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de 21 de juny de 2013, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010. Número de registre 13016 - Pàgines 32787-32789 .Versió HTML