31 de gener 2013

BOIBS fins el 31-01-2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 23 de gener de 2013 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2012-2013 i es dicten les normes per dur-la a terme. Número de registre 1382 - Pàgines 4072-4103  Versió HTML

BOES fins el 31-01-2013


Ayudas
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de los créditos para el año 2012 para el desarrollo del Plan PROA. PDF (BOE-A-2013-991 - 4 págs. - 196 KB)
 
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de los créditos para el año 2012 para el desarrollo del plan para la disminución del abandono escolar temprano. PDF (BOE-A-2013-992 - 5 págs. - 200 KB)
 
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de los créditos para el año 2012 para el desarrollo del programa para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza. PDF (BOE-A-2013-993 - 3 págs. - 191 KB)
 
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de los créditos para el año 2012 para el desarrollo del programa de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras. PDF (BOE-A-2013-994 - 5 págs. - 204 KB)
Becas
Orden ECD/48/2013, de 24 de enero, por la que se convocan becas para la formación e investigación. PDF (BOE-A-2013-808 - 20 págs. - 339 KB)
 
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los XXVIII Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa. PDF (BOE-A-2013-746 - 2 págs. - 170 KB)
Ayudas
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la realización de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de alumnos para el año 2012. PDF (BOE-A-2013-594 - 4 págs. - 164 KB)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Central de Contratación por el que se convoca la licitación pública para la adjudicación del Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica para todas las dependencias del Gobierno Balear y los Entes del sector público autonómico. PDF (BOE-B-2013-1633 - 2 págs. - 169 KB)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Currículo
Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria, y la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria. PDF (BOE-A-2013-435 - 13 págs. - 238 KB)

28 de gener 2013

BOIBS fins el 26-01-2013ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears de dia 15 de gener de 2013 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació. Número de registre 1112 - Pàgines 3605-3606 Versió HTML

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears de 15 de gener de 2013 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca. Número de registre 1113 - Pàgines 3607-3773

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears de dia 15 de gener de 2013 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, professors d’escoles oficials d’idiomes, corresponents als instituts d’educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d’idiomes, escoles d’arts plàstiques i disseny, escola superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d’educació de persones adultes, equips d’orientació educativa i psicopedagògica, centres d’educació especial i centres d’educació infantil i primària. Número de registre 1115 - Pàgines 3774-3869  Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de 15 de gener de 2013 del president de l'Escola Balear d'Administració  Pública per la qual es publiquen i es convoquen les accions formatives del primer semestre dels plans de formació de l’Escola per a l'any 2013 Antecedents. Número de registre 814 - Pàgines 2066-2098  Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 17 de desembre de 2012, per la qual es disposen la reorganització i la reestructuració dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica de Palma 2, Sóller, Calvià, Inca i Muro. Número de registre 878 - Pàgines 2099-2100  Versió HTML

17 de gener 2013

BOIBS fins el 17-01-2013ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 9 de gener de 2013 per la qual es dóna a conèixer el mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats aprovat per l’Estat, en relació amb la convocatòria per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2013-2014, aprovada per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de desembre de 2012. Número de registre 441 - Pàgina 1384.  Versió HTML

15 de gener 2013

BOES fins el 15-01-2013


Días inhábiles
Decreto 102/2012, de 21 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2013 a efectos de plazos administrativos.
Programas educativos europeos
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y para centros educativos que deseen acoger a un docente de uno de estos países para el curso 2012-2013. PDF (BOE-A-2013-304 - 28 págs. - 643 KB)
Premios
Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de la fase nacional del XIII Concurso Hispanoamericano de Ortografía. PDF (BOE-A-2013-213 - 1 pág. - 136 KB)

14 de gener 2013

CONVOCATÒRIA DE CLAUSTRE


Per ordre del director, us convoc al Claustre ordinari de professors que tindrà lloc el dimecres 16 de gener, a les 14:15 hores al saló d'actes, amb l'ordre del dia següent:


1.- Aprovació si s'escau  de l'acta de la sessió de dia 21 de novembre de 2012.
2.- Informació i anàlisi sobre els resultats de la primera avaluació.
3.- Informació general.
4.- Precs i preguntes


                   

09 de gener 2013

BOIBS fins el 8-01-2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar a les ajudes per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2012-2013. Número de registre 25203 - Pàgina 472 Versió HTML

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 20 de desembre de 2012 per la qual es convoquen dues places de professor especialista a l’Escola Superior de d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2012-2013. Número de registre 25187 - Pàgines 4-10  Versió HTML

Resolució de la directora general de Cultura i Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català. Número de registre 24787  - Pàgines 1-2  Versió HTML

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 19 de desembre de 2012 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula a determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen mitjançant una organització temporal especial, durant el curs escolar 2012-2013. Número de registre 24934 - Pàgines 297-304 Versió HTML 

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 17 de desembre de 2012 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 7 de desembre de 2012 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2011/2012. Número de registre 24935 - Pàgines 15568-15569 Versió HTML 

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 13 de desembre de 2012, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat de formació professional “Centro de Estudios Fotográficos”, de Palma, amb una unitat del CFGS d’Animació 3D, jocs i entorns interactius, i una unitat del CFGS de Realització de projectes audiovisuals i espectacles. Número de registre 24923 - Pàgines 15216-15218 Versió HTML 

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de desembre de 2012 per la qual es concedeixen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris durant l’any acadèmic 2011-2012. Número de registre 24567 - Pàgines 14891-14922  Versió HTML  

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 10 de desembre de 2012 per la qual es concedeixen ajudes econòmiques cofinançades pel Fons Social Europeu per desenvolupar els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial en organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials, sense ànim de guany, durant el curs 2012-2013. Número de registre 24786 - Pàgines 14923-14928  Versió HTML

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats d’11 de desembre de 2012 per la qual es concedeixen ajudes econòmiques, cofinançades pel Fons Social Europeu per desenvolupar els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial en corporacions locals, durant el curs 2012-2013. Número de registre 24804 - Pàgines 14929-14932. Versió HTML  

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'àmbit territorial de les Illes Balears. Número de registre 24742 - Pàgines 13904-13908  Versió HTML