25 de març 2013

BOIB's fins a 23 de març de 2013

AJUNTAMENT DE CALVIÀ. INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

El Consell rector de l'IMEB en sessió extraordinària celebrada el 14 de març de 2013, adoptà aprovar la Convocatòria de borsa de treball per proveir, amb caràcter temporal, llocs vacants de la categoria cuiner/a, a les escoles d'educació infantil municipals gestionades per l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià. Número de registre 5378 - Pàgines 13515-13519 .Versió HTML


22 de març 2013

BOES FINS EL 22-03-2013


Ayudas
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publican las ayudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2012-2013. PDF (BOE-A-2013-3115 - 1 pág. - 131 KB)
Premios
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2011/2012. PDF (BOE-A-2013-3116 - 2 págs. - 141 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2013, del Convenio de colaboración con el Servicio de Salud de las Illes Balears, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. PDF (BOE-A-2013-3076 - 4 págs. - 212 KB)

BOIB's fins el 21-03-2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de dia 12 de març de 2013, per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals i als ensenyaments d’idiomes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2013-2014. Número de registre 5260 - Pàgines 13155-13160  Versió HTML

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 12 de març de 2013, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2013-2014 respecte els processos d’admissió i matriculació d’alumnes per als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat.  Número de registre 5262 - Pàgines 13161-13173  Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

 

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de dia 4 de març de 2013, per la qual es fa la convocatòria i es dicten les normes per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears. Número de registre 5091 - Pàgines 12300-12303 Versió HTML

18 de març 2013

BOE's fins al 18 de març de 2013


Ayudas
Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la participación en la fase nacional del XIII Concurso Hispanoamericano de Ortografía.PDF (BOE-A-2013-2940 - 2 págs. - 170 KB) .Otros formatos

 
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística para el verano de 2013.PDF (BOE-A-2013-2941 - 7 págs. - 188 KB) .Otros formatos
Premios
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2011-2012.PDF (BOE-A-2013-2863 - 6 págs. - 229 KB) . Otros formatos

BOIB'S fins el 16 de març de 2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 14 de febrer de 2013 per la qual es crea la Comissió de Selecció de Becaris. Número de registre 4829 - Pàgines 12067-12068 .Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 27 de febrer de 2013 per la qual es crea la Comissió Tècnica i la Comissió de Supervisió del Pacte Social per l’Educació de les Illes Balears. Número de registre 4830 - Pàgines 12069-12070 .Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. Número de registre 4422 - Pàgines 11479-11493 .Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de febrer de 2013 referent a la sol·licitud de reconeixement oficial de l’Escola de Formació Esplais Calvià com a escola d’educadors de temps lliure. Número de registre 4210 - Pàgines 10970-10971 . Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 8 de març de 2013 per la qual s’estableixen els serveis mínims en l’àmbit del personal docent no universitari, amb motiu de la vaga convocada per als dies 13 i 20 de març de 2013. Número de registre 4421 - Pàgina 10972. Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 5 de març de 2013 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell de determinats idiomes per a alumnes lliures de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2013.Número de registre 4420 - Pàgines 10973-10979 .Versió HTML

11 de març 2013

BOES fins 9-03-2013


Becas
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación durante el año 2013. PDF (BOE-A-2013-2386 - 2 págs. - 143 KB)
 
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las "Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright" para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso 2013-2014.PDF (BOE-A-2013-2387 - 11 págs. - 303 KB)
Ayudas
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante el año 2013. PDF (BOE-A-2013-2292 - 7 págs. - 186 KB)

SESSIONS 2ª AVALUACIÓ – MARÇ 2013 DEFINITIUHORARI
DILLUNS 11 MARÇ
DIMARTS 12 MARÇ
DIJOUS 14 MARÇ

Aula 1r F
Aula 1r E
Aula 1r D
Aula 1r F
Aula 1r E
Aula 1r D
Aula 1r F
Aula 1r E
Aula 1r D
15’00


E3B
E1B
-
16’00
E4A
E2F
-
E4C
E1C
-
E3E
E2E
-
17’00
E3A
E2B
E1F
E4D
B1B
-
E3C
M.VOL
-
18’00
E1A
E2A
-
E1D
B1A
-
E4B
E1E
E2C
19’00
E3D
E2D
-
-
-
-
-
-
-

08 de març 2013

BOIBs fins el 7/03/2013
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de febrer de 2013 per la qual es convoca el procés de selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears. Número de registre 4208 - Pàgines 10597-10603. Versió HTML

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 28 de febrer de 2013 per la qual es constitueix la comissió de valoració de les sol·licituds per contractar amb caràcter provisional, temporal i extraordinari professors a centres privats concertats. Número de registre 4189 - Pàgines 10604-10606 Versió HTML

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de dia 26 de febrer de 2013 per la qual s’aproven les ràtios corresponents als nivells educatius de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i ensenyaments de règim especial per al curs escolar 2013-2014. Número de registre 4192 - Pàgines 10607-10610 Versió HTML

Resolució de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 18 de febrer de 2013 per la qual es produeix una modificació en les persones que han d’actuar com a assessores i com a avaluadores, respectivament, en els procediments d’acreditació de les competències convocats mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats d’1 d’octubre de 2012. Número de registre 4194 - Pàgines 10611-10612 Versió HTML

Resolució de la directora de l’ IQPIB per la qual s’acorda donar publicitat a la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol i el Decret 55/2011, de 20 de maig. Número de registre 4197 - Pàgines 10613-10615 Versió HTML 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 20 de febrer de 2013 per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l’organització. Número de registre 3546 - Pàgines 9387-9402 Versió HTML

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 19 de febrer de 2013 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l’organització.Número de registre 3547 - Pàgines 9403-9414 Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 4 de febrer de 2013 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2011-2012. Número de registre 3295 - Pàgines 9079-9086. Versió HTML