30 d’abril 2014

BOIBs fins el 26 d'abril de 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)
Número de registre 6960 - Pàgines 16514-16540

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 7 d’abril de 2014 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2013-2014
Número de registre 6932 - Pàgines 17192-17198

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 7 d’abril de 2014 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2013-2014
Número de registre 6934 - Pàgines 17202-17205

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 7 d’abril de 2014 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2013-2014
Número de registre 6931 - Pàgines 17383-17387

16 d’abril 2014

BOES fins el 16 d'abril de 2014

Becas
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, en el curso 2012-2013.
Ayudas
  • Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2014.
  • Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante el período lectivo de 2014.
Premios
  • Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria en la categoría de rendimiento académico del alumnado correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño del curso 2012/2013, convocados por Resolución de 29 de julio de 2013.

    Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2013 en las categorías de: centros docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes.

    Ayudas
    Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus de Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria.15 d’abril 2014

BOIBS fins el 15-04-2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 25 de març de 2014 per la qual es convoca els centres d'Educació Infantil i Primària i els centres d'Educació Secundària públics i privats concertats sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per participar en el Projecte d'ús de continguts multimèdia a les aules (UCMA) 2014-2015.
Número de registre 6040 - Pàgines 14683-14692

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 27 de març de 2014 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general per tal que les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial, i se’n concreten aspectes sobre la seva organització
Número de registre 6039 - Pàgines 14693-14706


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de març de 2014 (BOIB núm. 43, de 29 de març), per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir
Número de registre 6466 - Pàgina 15523

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 4 d’abril de 2014 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de música i es concreta el procés d’admissió i de matrícula per al curs 2014-2015
Número de registre 6471 - Pàgines 15524-15533


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de dia 10 d’abril de 2014, per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals i als ensenyaments d’idiomes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2014-2015
Número de registre 6460 - Pàgines 15601-15607

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats de 3 d’abril de 2014, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2014-2015 respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat
Número de registre 6461 - Pàgines 15608-15627


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 4 d’abril de 2014 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de disseny i es concreta el procés d’admissió i de matrícula per al curs 2014-2015
Número de registre 6467 - Pàgines 15628-15636

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de dia 4 d’abril de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música
Número de registre 6469 - Pàgines 15637-15651

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 4 d’abril de 2014 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors d’art dramàtic i es concreta el procés d’admissió i de matrícula per al curs 2014-2015
Número de registre 6470 - Pàgines 15652-15660

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 4 d’abril de 2014 per la qual se sotmet a informació pública l’esborrany del Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears
Número de registre 6464 - Pàgina 15838

10 d’abril 2014

BOIBs fins el 5 d'abril de 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de dia 1 d’abril de 2014, per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de juliol de 2008, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de 19 de març de 2008, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari a les Illes Balears, modificada per Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 30 de juliol de 2008
Número de registre 6038 - Pàgina 14115

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 24 de març de 2014 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2012-2013
Número de registre 5849 - Pàgines 14199-14200 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de març de 2014 per la qual es convalida la resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de juny de 2013
Número de registre 6041 - Pàgines 14216-14217

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 26 de març de 2014 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general per tal que les persones sense la titulació acadèmica necessàriapuguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial, i se’n concreten aspectes sobre la seva organització
Número de registre 5856 - Pàgines 14218-14231

04 d’abril 2014

BOES fins el 4 d'abril de 2014

Ayudas
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2014-2015.
Ayudas
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante el año 2014.

Premios
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento académico de los alumnos, correspondientes a Bachillerato del curso 2012/2013, convocados por Resolución de 29 de julio de 2013.
Ayudas
Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.

Ayudas
Corrección de errores de la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.

01 d’abril 2014

BOIBs fins el 3 d'abril de 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de març de 2014 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir
Número de registre 5579 - Pàgines 13236-13251

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 26 de març de 2014 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Número de registre 5581 - Pàgines 13540-13544

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de dia 14 de març de 2014 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2014-2015
Número de registre 5582 - Pàgina 13545