31 d’agost 2014

BOES AGOST 2014

Premios
 • Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa.
Ministerio de Educación y Cultura
 • Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de concesión de plazo de alegaciones en relación con los recursos de reposición interpuestos contra la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de 2 de agosto, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.
Premios
 • Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la fase nacional del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014.
Becas
 • Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2014-2015, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
Premios
 • Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2013-2014.
Ayudas
 • Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que crea el programa nacional para la educación complementaria de alumnos "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" y se convocan ayudas para la participación en 2014.

28 d’agost 2014

BOIBS fins el 30 d'agost de 2014

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

    • Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les.
     Número de registre 14880 - Pàgines 38997-39010 Versió HTML

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

   • Anunci de licitació per a la contractació del subministrament d’ordinadors, servidors i commutadors per a centres docents públics de les Illes Balears
    Número de registre 14813 - Pàgines 38888-38889 Versió HTML

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

   • Anunci de licitació del servei per a realització del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI) que anirà adreçat a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a deficiència auditiva, així com per a l’assessorament als professionals educatius que treballin amb aquest col·lectiu per al curs escolar 2014-2015
    Número de registre 14480 - Pàgines 37727-37728 Versió HTML

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

    • Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 6 d’agost de 2014 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques dels estudis de grau de pedagogia de la Universitat de les Illes Balears
     Número de registre 14458 - Pàgines 37606-37609 Versió HTML

  ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

    • Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 6 d’agost de 2014 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat
     Número de registre 14459 - Pàgines 37610-37613 Versió HTML

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

    • Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-14
     Número de registre 14461 - Pàgines 37604-37605 Versió HTML

     • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
    • Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 31 de juliol de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2014-2015 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual
     Número de registre 14460 - Pàgines 37588-37603  Versió HTML

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

  • Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’emplaçament als possibles interessats en el PO 301/2014, incoat arran del recurs interposat per la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) davant la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB contra l’Ordre per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears
   Número de registre 13853 - Pàgina 36143  Versió HTML

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

  • Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’emplaçament als possibles interessats en el PO 278/2014, incoat arran del recurs interposat per Docents per la Democràcia davant la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB contra l’Ordre per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears
   Número de registre 13854 - Pàgina 35919  Versió HTML
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

   • Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 30 de juliol de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2014-2015
    Número de registre 13857 - Pàgines 35765-35794 Versió HTML

27 d’agost 2014

BOES MES DE JULIOL 2014

Ayudas
 • Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas a los alumnos admitidos en el programa Campus Científicos de Verano, convocado por Resolución de 19 de marzo de 2014.
 • Premios
  • Resolución de 12 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2012-2013.
  Auxiliares de conversación española
  • Resolución de 9 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publican las listas de candidatos seleccionados y de reserva para ocupar puestos de auxiliares de conversación en centros educativos para el curso académico 2014-2015.
 • Ayudas
  • Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
 • Ayudas
  • Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2014-2015.
 • Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las resoluciones estimatorias de los distintos recursos de reposición interpuestos contra la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación Formación Profesional y Universidades, por la que, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso académico 2012-2013.
 • Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las resoluciones desestimatorias de los distintos recursos de reposición interpuestos contra la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.
Programas educativos europeos
 • Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño para el curso 2014/2015.
 • Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido o Suiza, para el curso 2014/2015.
Profesores en el extranjero
 • Resolución de 11 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2014-2015.
Becas
 • Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado que curse estudios postobligatorios en el curso 2013-2014.
Formación profesional
 • Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de la solicitud de datos correspondientes a los recursos de reposición interpuestos contra la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.

Becas y ayudas al estudio
 • Real Decreto 472/2014, de 13 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2014-2015, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de verano de 2014.