25 de novembre 2014

HORARI DE LES SESSIONS DE LA 1a AVALUACIÓ DE CICLES FORMATIUSDimarts
2 de Desembre
Dimecres
3 de Desembre
Dijous
4 de Desembre
Jose M. Durán
Jesús Martínez
Jose M.
 Durán
Jesús
 Martínez
Jesús
Martínez
11:00HOT34 B

12:00
HOT22 A

HOT22 B

HOT31 A
13:00
HOT21 G


ADG32 A
HOT31 B
14:00
ADG21 B
HOT21 F
HOT21 D
ADG32 B
HOT34 A
15:00
ADG21 A
CIS21 A
HOT21 E
HOT21 B

16:00HOT21 A


Les sessions es faran en els departaments corresponents
La sessió d’avaluació de laboratori d’imatge es farà en caporalia d’estudis

24 de novembre 2014

SESSIONS 1ª AVALUACIÓ – DESEMBRE 2014HORARI
DIMARTS 2 DESEMBRE
DIMECRES 3 DESEMBRE
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
15’00 h
X
1C
B1B
4A
16’00 h
X
1B
1E
X
2D
3A
17’00 h
X
2A
3C
X
2B
3D
18’00 h
X
1D
4D
2E
B1A
3B
19,00 h
FPB
1A
4B
1F
2F
4C
20,00 h
X
1G
2G
X
2C
3E

17 de novembre 2014

BOES fins el 15-11-2014

Premios
  • Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2012-2013.
  • Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios "Miguel Hernández", edición 2014.
Premios
Resolución de 3 de noviembre 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios fallados en el XXVII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2014.
Ayudas
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas para la realización de cursos de formación en red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario.
Profesores en el extranjero
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2015-2016.
Educación
Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como de los correspondientes cursos de actualización de competencias directivas.
Ayudas
Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor.
Premios
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2012-2013.

BOIBs fins el 15-11-14


15-11-14 BOIB 157
- Resolució de la consellera d’Educació i Cultura i Universitats de dia 4 de novembre per la qual es dicten instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha de renovar la Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de dia 4 de novembre de 2014, per la qual s’obre la convocatòria anual per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 22 d’octubre de 2014 per la qual s’ofereixen ajuts per cofinançar contractes «Ramón y Cajal» i «Miguel Servet» corresponents a la convocatòria de l’any 2012
- Resolució del director general de Cultura per la qual es sotmet a informació pública l’avantprojecte de Decret pel qual s’estableix el pla d’estudis d’ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música en les especialitats de composició, interpretació (en les modalitats de corda, vent, percussió, saxòfon, piano, guitarra i veu), musicologia i pedagogia a les Illes Balears, i se’n regula l’avaluació

----------------

8-11-14 BOIB 154
- Resolució de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 27 d’octubre de 2014 per la qual es designen les persones que han d’actuar com a assessors i com a avaluadors en els procediments d’acreditació de competències, convocats mitjançant la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de juliol de 2014

----------------

6-11-14 BOIB 153
- Resolució de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 27 d’octubre de 2014 per la qual s’acorda publicar la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i el Decret 55/2011, de 20 de maig

----------------

4-11-14 BOIB 151
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 22 d’octubre de 2014, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració amb la transformació d’una unitat de primària en una unitat de secundària al centre privat concertat La Salle d’es Pont d’Inca
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 21 d’octubre de 2014 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració, amb la transformació de dues unitats de batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia en la modalitat d’Arts, i l’autorització de l’ especialitat de Cant dels ensenyaments professionals de música, al centre integrat privat d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i ensenyaments elementals i professionals de música, Àgora Portals de Portals Nous, Calvià
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 22 d’octubre de 2014, per la qual s’autoritza el canvi de configuració al centre privat concertat Juan de la Cierva de Palma amb una unitat d’Educació Secundària Obligatòria
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 d’octubre de 2014 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en el segon quadrimestre de l’any 2014

----------------

1-11-14 BOIB 150
- Informació pública de l’esborrany de l’Avantprojecte de llei pel qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i els seus incentius fiscals a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

03 de novembre 2014

LOTERIA DE NADAL IES CALVIÀ
VOS INFORMAM QUE JA TENIM EL NÚMERO DE LA LOTERIA DE NADAL DEL CENTRE PER AQUEST ANY, ÉS EL 86038 I  SI VOLEU DÈCIMS HEU DE PASSAR PEL DESPATX DE LA SECRETÀRIA A PAGAR PER ENDAVANT. CADA DÈCIM VAL 20 EUROS, I TENIU FINS EL 30 DE NOVEMBRE PER ENCARREGAR-LOS.

BOIBs fins el 30-10-2014

30-10-14 BOIB 149
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’octubre de 2014 per la qual es crea la Comissió de Selecció de Becaris
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 d’octubre de 2014 per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica de la Unitat Terapèutica Educativa de Suport (UTES) a Equip d’Alteracions del Comportament (EAC), es trasllada la seva seu i es modifiquen les seves competències


- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 6 d’octubre de 2014, per la qual s’autoritza una unitat del CFGS d’Higiene Bucodental amb temporalització especial i es desestima l’autorització per a realitzar una nova distribució temporal i horària especial per al CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia al centre privat de Formació Professional ADEMA de Palma
- Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de 15 d’octubre de 2014 , per la qual es convoca la realització d’estades de formació en empreses de les Illes Balears per al professorat dels cossos d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, que imparteixen cicles formatius de formació professional i programes de qualificació professional inicial

----------------

25-10-14 BOIB 147


- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 23 d’octubre de 2014 de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 23 d’octubre de 2014 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius en el secretari general de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 23 d’octubre de 2014 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius en el director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca
- Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 23 d’octubre de 2014 per la qual es dicten instruccions per a l’avaluació dels mòduls del primer curs d’un cicle formatiu que els alumnes que promocionen al segon curs tenen pendents de superar

BOEs fins el 3-11-2014

 Premios
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior, correspondientes al curso 2011/2012.

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2013-2014.
Ayudas
  • Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se conceden ayudas para estancias breves en otros centros españoles y extranjeros a beneficiarios en activo de ayudas ordinarias del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.
  • Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se conceden ayudas para estancias breves en otros centros españoles y extranjeros a beneficiarios en activo de ayudas ordinarias del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.
Funcionarios docentes. Centros en el extranjero
Orden ECD/1926/2014, de 13 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/531/2003, de 10 de marzo, por la que se establece el procedimiento para la provisión por funcionarios docentes de las vacantes en centros, programas y asesorías técnicas en el exterior.