29 de gener 2015

BOIBS FINS EL 29-01-2015

29-1-15 BOIB 14
- Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de dia 16 de gener de 2015, per la qual es fa la convocatòria i es dicten les normes per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears
- Informació pública de l’esborrany del Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

----------------

27-1-15 BOIB 13
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 de gener de 2015 per la qual s’acorda l’aplicar la tramitació d’urgència al procediment administratiu corresponent a la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de desembre de 2014 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en corporacions locals, durant el curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 de gener de 2015 per la qual s’acorda l’aplicar la tramitació d’urgència al procediment administratiu corresponent a la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de desembre de 2014 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials, sense ànim lucre, durant el curs 2014-2015
- Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 15 de gener de 2015 de modificació de la Resolució de 22 de desembre de 2014 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2014-2015 i es dicten les normes per dur-la a terme

----------------

24-1-15 BOIB 12
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de 14 de gener de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en l’ampliació del recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 265/2014

- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 18 de desembre de 2014, per la qual s’autoritza el canvi de configuració al centre privat autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny Escola d’Imatge i So, de Palma, amb una unitat del CFGS d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Audiovisual

- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 de gener de 2015 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en el tercer quadrimestre de l’any 2014 i, amb caràcter extraordinari, un conveni de col·laboració subscrit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en el segon quadrimestre de l’any 2014
- Notificació de la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans relativa a la reclamació d’una quantitat abonada indegudament en concepte de nòmina als professors i mestres de centres públics no universitaris que es detallen en l’annex
- Anunci de notificació de la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans relativa a la reclamació d’una quantitat abonada indegudament en concepte de nòmina als professors i mestres de centres públics no universitaris que es detallen en l’annex
- Notificació de la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans relativa a la reclamació d’una quantitat abonada indegudament en concepte de nòmina als professors i mestres de centres públics no universitaris que es detallen en l’annex

BOES fins el 29-01-2015

Educación
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Ayudas
  • Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación definitiva de centros seleccionados y en reserva beneficiarios de las ayudas para la participación en un Programa de Inmersión Lingüística durante el otoño de 2014.
  • Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
  • Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.
Premios
Resolución de 19 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa.

15 de gener 2015

BOES fins el 13 de gener de 2015

Ayudas
  • Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el año 2014.
Becas
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, en el curso 2013-2014.
Premios
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 3 de noviembre 2014, por la que se conceden los premios fallados en el XXVII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2014.
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

BOIBs fins el 13 de gener de 2015

13-1-15 BOIB 7
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de desembre de 2014 per la qual es fa pública la concessió, als centres de recerca i desenvolupament tecnològic beneficiaris, dels ajuts per formalitzar contractes postdoctorals convocats mitjançant la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 8 d’agost de 2014
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de desembre de 2014 per la qual es fa pública la concessió d’ajuts als centres de recerca i desenvolupament tecnològic als quals ha quedat adscrit el personal investigador en formació, convocats mitjançant la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 d’agost de 2014
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 22 de desembre de 2014 per la qual es disposa el canvi de domicili i el trasllat dels alumnes i els professors del CEPA Pitiüses

----------------

10-1-15 BOIB 6
- Proposta de resolució i resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 7 de gener de 2015, de nomenament de membres del Consell de Direcció del Consorci de l’Agencia de Qualitat Universitària de les Illes Balears

08 de gener 2015

BOES fins el 31 de desembre de 2014

Premios
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 1 de agosto de 2014, por la que se convocan los XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa.
Programas educativos europeos
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño para el curso 2014/2015.
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de la fase nacional del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía.
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la participación en la fase nacional del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía.
Subvenciones
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 1 de septiembre de 2014, por la que se conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de ciclos formativos de Grado Superior que participen en el programa Erasmus, a través de las acciones de movilidad en el curso académico 2013/2014.
Competencias profesionales
  • Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de noviembre de 2014, por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito para el año 2014 destinado a financiar actividades para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, por importe de 5.605.000 euros y por la que se indican los requisitos de justificación del gasto.
Formación Profesional Básica
Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de octubre de 2014, por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante de los créditos para el año 2014 para la financiación de la implantación de los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica, por importe de 41.721.695,30 euros.
Asesores técnicos en el exterior
Orden ECD/2361/2014, de 9 de diciembre, por la que se corrige la Orden ECD/2214/2014, de 20 de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior.
Ayudas
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.

BOIBS fins el 30-12-2014

30-12-14 BOIB 178
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de desembre de 2014 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en corporacions locals durant el curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de desembre de 2014 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials, sense ànim lucre, durant el curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoca els procediments per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del PAPE 2014
- Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 22 de desembre de 2014 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2014-2015 i es dicten les normes per dur-la a terme

----------------

23-12-14 BOIB 175
- Anunci de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de la convocatòria del curs de formació específica per obtenir l’habilitació d’assessors i avaluadors en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i aprenentatges no formals, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol

----------------

20-12-14 BOIB 174
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 4 de desembre de 2014 per la qual s’autoritza als Centres Públics d’Educació Secundària de les Illes Balears, als Centres d’Educació de Persones Adultes (CEPA), als Centres Integrats de Formació Professional, un Centre d’Educació Especial i una Escola d’Art, que impartien programes de qualificació professional inicial (PQPI) per impartir els ensenyaments de formació professional bàsica en aplicació de la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de desembre de 2014 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general d’Educació i Cultura
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de desembre de 2014 de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de desembre de 2014 per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2014-2015
18-12-14 BOIB 173
- Proposta de resolució i resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 5 de desembre de 2014, de nomenament de membres del Consell de Direcció del Consorci de l’Agencia de Qualitat Universitària de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 4 de desembre de 2014, per la qual s’autoritza la implantació i el canvi de perfil dels cicles formatius de formació professional a centres d’Educació Secundària i un Centre Integrat de Formació Professional per al curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de desembre de 2014 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius en el director general d’Educació i Cultura