30 de març 2015

BOIBS fins el 28-03-2015

28-3-15 BOIB 44
- Resolució de 16 de març de 2015 de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per donar publicitat del finançament de les convocatòries dels procediments d’acreditació de competències per l’experiència laboral o vies no formals de formació per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i cofinançades pel Fons Social Europeu, dins el marc del Programa Operatiu Adaptabilitat i Ocupació 2007-2013
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 17 de març de 2015 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2013-2014
- Publicació d’acords d’inici de reintegrament d’ajudes concedides per el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

----------------

26-3-15 BOIB 43
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de 20 de març de 2015 de convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 de març de 2015 per la qual es disposen el canvi de domicili i el trasllat dels alumnes i els professors del CEPA La Balanguera
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015, per la qual es modifica la configuració del centre docent estranger Morna International College de Santa Gertrudis, Santa Eulària des Riu, autoritzant, de forma condicionada, 3 unitats de Batxillerat
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 16 de març de 2015, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat de formació professional i d’ensenyament de persones adultes Acadèmia Fleming, de Palma, amb l’autorització d’una unitat del CFGS d’Integració Social
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 de març de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’autorització de centres i les instruccions per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat a la comunitat autònoma de les Illes Balears a partir del curs 2015-2016
- Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 20 de març de 2015, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2015-2016 respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

----------------

24-3-15 BOIB 41
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de 18 de març de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 33/2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de març de 2015 per la qual s’estableix la realització d’una avaluació individualitzada a tercer curs d’educació primària durant el curs 2014-2015 i el procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen aquests ensenyaments

----------------

21-3-15 BOIB 40
- Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de dia 12 de març de 2015 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2015-2016

19 de març 2015

BOIBS fins el 17-03-2015

17-3-15 BOIB 37
- Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears

----------------

14-3-15 BOIB 36
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de març de 2015 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de 4 de març de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 32/2015
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de 10 de març de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 26/2015
- Resolució del director general de Educació i Cultura per la qual se somet a informació pública l’Esborrany del decret d’aprovació dels estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics

----------------

10-3-15 BOIB 34
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de març de 2015 per la qual es concedeixen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials, sense ànim de lucre, durant el curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de març de 2015 per la qual es concedeixen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en corporacions locals durant el curs 2014-2015
- Notificació resolució per incompliment de contracte Exp. CONTR 1728/2014, lot 4

----------------

7-3-15 BOIB 33
- Decret 7/2015, de 6 de març, pel qual es crea l’Institut d’Educació Secundària Quartó del Rei al terme municipal de Santa Eulària des Riu
- Resolució de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 28 de febrer de 2015 per la qual es designen les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors en els procediments d’acreditació de competències convocats mitjançant la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014
- Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 27 de febrer de 2015 per la qual es disposa la posada en funcionament del Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Can Marines al terme municipal de Santa Eulària des Riu
- Publicació d’acords d’inici de reintegrament d’ajudes concedides per el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

BOEs fins el 19-03-2015

Formación profesional
Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, Física, Química y la Olimpiada Científica de la Unión Europea, correspondientes al año 2015.
Ayudas
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria correspondiente al curso académico 2014-2015.
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convocan los Premios Nacionales de Literatura en las modalidades de Poesía, Poesía Joven "Miguel Hernández", Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil, correspondientes a 2015.

05 de març 2015

BOIBS fins el 5-03-2015

5-3-15 BOIB 32
- Resolució del director general d’Educació i Cultura per la qual es modifica el punt 4 de l’annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 3 de juliol de 2014 per la qual es convoca, per al curs 2014-2015, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari

----------------

3-3-15 BOIB 31
- Resolució de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 20 de febrer de 2015 per la qual s’acorda publicar la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i el Decret 55/2011, de 20 de maig28-2-15 BOIB 30
- Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de dia 10 de febrer de 2015, en relació amb el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres

----------------

26-2-15 BOIB 29
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de febrer de 2015 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat de formació professional específica Escola Esment-Centre Educatiu Son Rullan, de Palma amb una unitat del Títol Professional Bàsic de Cuina i Restauració, una unitat del Títol Professional Bàsic de Serveis Administratius; una unitat del CFGM Forneria, Rebosteria i Confiteria, una unitat del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència, una unitat del CFGM Cuina i Gastronomia i una unitat del CFGS Integració Social
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 de febrer de 2015 per la qual s’autoritza la implantació de les especialitats de Fagot i Tuba als ensenyaments elementals i professionals al Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de febrer de 2015 per la qual s’autoritza la implantació de la especialitat de Flauta Travessera al centre integrat d’educació infantil, primària i d’ensenyaments elementals de música Son Serra de Palma
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 30 de gener de 2015, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració amb la supressió d’una unitat del Cicle Formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de Ceràmica artística i una unitat del Cicle Formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de Mobiliari a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 11 de febrer de 2015, per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’ Educació, Cultura i Universitats de dia 16 de gener de 2015, per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 11 de febrer de 2015, per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 16 de gener de 2015, per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 24 de febrer de 2015 per la qual s’aprova el llistat definitiu d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius de transport per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris del curs escolar 2014-2015 i la concessió de les ajudes corresponents al primer trimestre
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 24 de febrer de 2015 per la qual s’aprova el llistat definitiu d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris del curs escolar 2014-2015 i la concessió de les ajudes corresponents al primer trimestre
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 8 de febrer de 2015 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de desembre de 2014 per la qual es convoquen els procediments per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del PAPE 2014

24-2-15 BOIB 27
- Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució del director general d’Educació i Cultura d’11 de febrer de 2015, de convocatòria específica i extraordinària per cobrir, en règim d’interinitat, places vacants de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Resolució de dia 27 de gener de 2015 del secretari general de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es publiquen taules d’avaluació documental