28 de maig 2015

BOIBs fins el 28-05-2015

28-5-15 BOIB 80
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de 26 de maig de 2015 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2015-2016 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears

----------------

26-5-15 BOIB 78
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de 20 de maig de 2015 per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que han participat en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 6 d’octubre de 2014
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’11de maig de 2015 per la qual es modifica la configuració del centre docent privat concertat d’educació especial Mater Misericordiae de Palma autoritzant, de forma condicionada, 2 unitats d’educació especial infantil (EEI), 2 unitats d’educació especial bàsica obligatòria (EEB) i 2 unitats del programa de transició a la vida adulta (TAVA)
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en el primer quadrimestre de l’any 2015 i, amb caràcter extraordinari, un conveni de col·laboració subscrit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en el tercer quadrimestre de l’any 2014

----------------

23-5-15 BOIB 77
- Resolució de la presidenta del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears sobre la convocatòria de la borsa de personal laboral no permanent per a distintes especialitats del personal docent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de maig de 2015, per la qual s’actualitza i modifica l’adscripció dels centres privats i centres privats concertats de batxillerat, formació professional específica i centres privats de règim especial a instituts d’ensenyament secundari o centres públics de referència de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 de maig de 2015 referent a la concessió de les ajudes individualitzades de menjador per motius de transport corresponent al segon trimestre del curs escolar 2014-15
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 de maig de 2015 referent a la concessió de les ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics corresponent al segon trimestre del curs escolar 2014-15
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 13 de maig de 2015 per la qual s’estableixen amb caràcter provisional, els requisits mínims d’espai als centres específics d’educació especial (CEE) i de les aules substitutòries de centre específic (ASCE) ubicades a centres ordinaris

----------------

21-5-15 BOIB 76
- Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
- Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears
- Correcció d’errades advertides a la Resolució del director general d’Educació i Cultura de 29 d’abril de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de maig de 2015 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2015-2016
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 20 d’abril de 2015 per la qual es convoca el procediment per a la selecció dels centres docents amb professionals que poden participar en la primera fase (període d’octubre a gener) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2015-2016
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de 14 de maig de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 319/2014
- Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 de juny de 2011 per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal automatitzats i no automatitzats de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura
- Acords d’inici de reintegrament d’ajudes concedides per el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

----------------

16-5-15 BOIB 73
- Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
- Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 23 d’abril de 2015 per la qual es modifica la configuració del centre docent privat concertat d’educació especial Gaspar Hauser de Palma autoritzant, de forma condicionada, 1 unitat d’educació especial infantil (EEI), 1 unitat d’educació especial bàsica obligatòria (EEB) i 1 unitat del programa de transició a la vida adulta (TAVA)
- Acord d’execució de la sentència núm. 449/2014, de 29 de setembre de 2014, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, recaiguda en el procediment ordinari núm. 289/2013

18 de maig 2015

BOIBs fins 18 de maig de 2015

Ayudas
  • Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.
  • Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.
  • Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado que cursa estudios postobligatorios no universitarios en el curso 2014-2015.

BOIBs fins el 14-05-2015

14-5-15 BOIB 72
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 22 d’abril de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 22 d’abril de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària de la Universitat de les Illes Balears

----------------

12-5-15 BOIB 71
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de 6 de maig de 2015 per la qual s’aprova i es publica l’adjudicació definitiva de destinacions als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes

----------------

9-5-15 BOIB 70
- Decret 29/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen l’organització, el funcionament i els currículums dels ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 7 d’abril de 2015, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració amb la transformació d’una unitat d’Educació Primària en una unitat d’Educació Secundària Obligatòria al centre privat concertat La Purísima de Palma
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 4 de maig de 2015, per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica del CEIP Migjorn al municipi de Calvià
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 17 d’abril de 2015, per la qual s’autoritza la transformació d’una unitat del CFGM d’Equips electrònics de consum en una unitat del CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes al centre privat concertat Sant Josep Obrer I de Palma
- Anunci de licitació per a la contractació de la gestió de servei públic de menjador escolar de centres docents públics de les Illes Balears

----------------

7-5-15 BOIB 69
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 24 d’abril de 2015 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2014-2015
- Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 28 d’abril de 2015 per la qual es convoca els centres d’educació Infantil i els centres d’educació Infantil i Primària públics i privats concertats sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per participar en el Projecte De la Terra al Currículum

15 de maig 2015

BOES fins el 7 de maig de 2015

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2015, en las siguientes categorías: centros docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes.
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo
Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Premios
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan las competiciones nacionales de formación profesional, Spainskills 2015.
Ayudas
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Objeto: Contratación, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, de los servicios necesarios para la promoción del atractivo y la calidad de la formación profesional a través de organización de las competiciones de Formación Profesional. Expediente: 2015/00462.

07 de maig 2015

CONVOCATÒRIA D'INTERINS CURS 2015-2016


Convocatòria interins 2015-2016
DATA PROCÉS TRÀMIT
06_maig
a
15_maig
Convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari. <<Accés_tràmit>>

Nou alumnes de formació professional de les Illes Balears participen en el Spainskills 2015


Nou alumnes de formació professional de les Illes Balears participen en el Spainskills 2015

Nou alumnes de formació professional de les Illes Balears participen en els Campionats de Formació Professional Spainskills 2015 que se celebren els dies 6,7 i 8 de Maig en el recinte firal d’IFEMA a Madrid. Es tracta d’unes competicions organitzades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i que compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

Els alumnes que participen en aquesta nova edició del Spainskills són els guanyadors de l’edició autonòmica Balearskills 2014.

Jaume Rosselló de l’IES Calvià participarà en la disciplina de cuina. Cristina Alomar de l'IES Josep Sureda i Blanes en Pastisseria. Antònia Rebassa i David Santamaría de l’IES Francesc de Borja Moll participaran en Estètica i Perruqueria respectivament. Alejandro Guardia de l’IES Arxiduc Lluís Salvador en Instal·lacions Elèctriques. Els alumnes de l’IES Juníper Serra, Antoni Galmés, Abel Garijo, Miguel Ángel Ramos i Juan Francisco Llabrés participaran en les disciplines de Restaurant i Bar, Tecnologia de l’Automòbil, Carrosseria i Pintura de l’Automòbil.

El Spainskills és una competició que té l’objectiu d’estimular i motivar tant els alumnes com els professors, a més d’una plataforma de diàleg i debat.

En el campionat hi participen totes les comunitats autònomes i els alumnes competiran en proves de 22 disciplines de sis àmbits professionals com són Transport i Logística, Construccions i Instal·lacions, Fabricació, Informàtica i Comunicacions, Arts Creatives i Serveis.
En la competició del Spainskills de 2013 els alumnes de les Illes Balears varen aconseguir una medalla d’or, una de plata i 4 mencions d’excel·lència.

BOIBs fins el 5 de maig de 2015

5-5-15 BOIB 68
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 d’abril de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial de la Universitat de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 d’abril de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de dia 27 d’abril de 2015, per la qual es reconeix a efectes administratius al Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED) a les illes de Menorca i Eivissa i Formentera

----------------

2-5-15 BOIB 67
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 28 d’abril de 2015 per la qual es modifica la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 13 de maig de 2014 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 16 d'abril de 2015 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 d’abril de 2015 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 d’abril de 2015 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 d’abril de 2015 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 d’abril de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació de la Universitat de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 d’abril de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica de la Universitat de les Illes Balears
- Acords d’inici de reintegrament d’ajudes concedides per el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports