15 d’octubre 2015

CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016
 
Novetat 13/10/2015:
El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 14 d’octubre de 2015 al 30 d’octubre, ambdós inclosos.CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016
 

BOIBs fins el 15-10-2015

15-10-15 BOIB 151
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’octubre de 2015 de cessament i nomenament de determinats membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’octubre de 2015 de cessament i nomenament de determinats membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de setembre de 2015 referent a la concessió de les ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics corresponent al tercer trimestre del curs escolar 2014-15
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de setembre de 2015 referent a la concessió de les ajudes individualitzades de menjador per motius de transport corresponent al tercer trimestre del curs escolar 2014-15
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 5 d’octubre de 2015 per la qual es convoca la realització d’estades de formació a empreses de les Illes Balears per al professorat dels cossos d’ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional i formació professional bàsica
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 d’octubre de 2015 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i de l’Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

----------------

13-10-15 BOIB 150
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 d’octubre de 2015, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació

----------------

10-10-15 BOIB 149
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de la directora del CEIP Gabriel Palmer d’Estellencs
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de la directora del CEIP Escola Graduada de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de setembre de 2015 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius en la directora general de Personal Docent
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 d’octubre de 2015 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 32/2014, de 18 de juliol pel qual estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, de l’Ordre de 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària i de l’Ordre de 6 de març de 2015, sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 d’octubre de 2015 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears i de l’Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears

----------------

6-10-15 BOIB 146
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de setembre de 2015 per la qual es nomena el director de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu

----------------

1-10-15 BOIB 144
- Resolució del president de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) de 23 de setembre de 2015 per la qual es nomena el gerent de l’IBISEC
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat, de dia 28 de setembre de 2015, per la qual s’aprova la llista d’adjudicació de places del concurs de mèrits per proveir en comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció Educativa
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de setembre de 2015 de nomenament de determinats membres, titulars i suplents del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de setembre de 2015 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el segon quadrimestre de l’any 2015
- Notificació de l’emplaçament per a la devolució de la garantia provisional del CONTR 2010/543