02 de desembre 2015

BOEs fins el 30 de novembre de 2015

Ayudas
Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
Ayudas
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
Premios
Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los XXXI Premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa.
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
Premios
Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2013-2014.
Auxiliares de conversación de lengua española
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles para el curso académico 2016-2017.
Premios
  • Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2015 en las categorías de: centros docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes, convocados por Resolución de 31 de marzo de 2015.

BOIBs fins el 26-11-2015

26-11-15BOIB 174
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de novembre de 2015 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Sol Solet, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de novembre de 2015 per la qual s’autoritza el canvi de domicili del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Blaucel, d’Inca
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de novembre de 2015 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2014-2015

----------------

24-11-15BOIB 173
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de novembre de 2015 per la qual s’assigna un nou codi de centre, a efectes administratius, a l’Aula d’Educació de Persones Adultes del Centre Penitenciari d’Eivissa
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9de novembre de 2015 per la qual se sotmet a informació pública l’esborrany del Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny conduents al títol de Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració de la família professional artística de Comunicació gràfica i Audiovisual
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de novembre de 2015 per la qual se sotmet a informació pública l’esborrany del Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny conduents al títol de Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en fotografia de la família professional artística de Comunicació gràfica i Audiovisual

----------------

21-11-15BOIB 172
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de novembre de 2015 per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 9 de novembre de 2015 per la qual es convoca el procediment per a la selecció dels centres docents de Mallorca amb professionals que poden participar en la segona fase (període de febrer a maig) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2015-2016
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 17 de novembre de 2015 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2016-2017
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de novembre de 2015 per la qual es modifica la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d’octubre de 2015 sobre l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2015-2016