28 de gener 2016

BOIBS fins el 26 gener 2016

26-1-16 BOIB 12
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener de 2016 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2016

----------------

23-1-16 BOIB 11
- Proposta de Resolució i Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de gener de 2016 per la qual es dóna per finalitzat el procediment de revisió d’ofici dels concerts educatius concedits als centres educatius Aixa i Llaüt, dels quals és titular Promociones Educativas S’Embat, SA, a partir del curs acadèmic 2014-2015 i se n’ordena l’arxivament

----------------

21-1-16 BOIB 10
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de desembre de 2015, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació

----------------

19-1-16 BOIB 9
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 12 de gener de 2016 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de professors d’escoles oficials d’idiomes
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 12 de gener de 2016 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres

----------------

16-1-16 BOIB 8
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 12 de gener de 2016 per la qual s’estableixen el procediment i els terminis per renovar l’acreditació dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctor

BOES fins el 28 de gener 2016

Ayudas
Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
Ayudas
Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
Días inhábiles
Decreto 99/2015, de 18 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2016 a efectos de plazos administrativos.
Ayudas
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

18 de gener 2016

BOIBs fins el 14 de gener 2016

14-1-16 BOIB 7
- Correcció d’errades observades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2015 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2015-2016, publicada en el BOIB núm. 190, núm. edicte 18555, en la versió catalana i castellana

----------------

12-1-16 BOIB 5
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 18 de desembre de 2015 de cessament i nomenament de determinats membres suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2015 per la qual es concedeixen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en corporacions locals durant el curs 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2015 per la qual es concedeixen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2015-2016

----------------

5-1-16 BOIB 2
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de desembre de 2015 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2014-2015

BOIBS desembre 2015

31-12-15 BOIB 190
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 23 de desembre de 2015 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de desembre de 2015 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament, com a centre de primària, del centre d’educació infantil de primer i segon cicle Nau Escola, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de desembre de 2015, per la qual es disposa el canvi de domicili i el trasllat de l’equip d’atenció primerenca des Raiguer d’Inca
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de desembre de 2015 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Angelets de Llum, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de desembre de 2015, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre privat d’Educació Especial Quatre per Quatre al municipi de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat, de dia 21 de desembre de 2015 per la qual s’autoritza la implantació d’una segona aula UEECO a l’IES Pascual Calbó i Caldés, de Maó
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de desembre de 2015 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del CEE Príncipe de Asturias, al municipi de Marratxí
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat, de dia 18 de desembre de 2015 per la qual s’autoritza la supressió d’una aula UEECO al centre CEIP Son Quint de Palma i s’autoritza la implantació d’una aula UEECO al centre CEIP Son Pisà de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2015 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre privat concertat Virgen del Carmen de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2015 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2015-2016

----------------

26-12-15 BOIB 187
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de novembre de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa de la Universitat de les Illes Balears

----------------

24-12-15 BOIB 186
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de desembre de 2015 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2015)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de novembre de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana de la Universitat de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de novembre de 2015 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments de la Universitat de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de desembre de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 309/2015, contra la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de juliol de 2015, el qual s’ha ampliat a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2015-2016
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de desembre de 2015 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2015-2016 i es dicten les normes per dur-la a terme

----------------

19-12-15 BOIB 184
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de desembre de 2015 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Baberitos Tenis, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de desembre de 2015 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Plou i Fa Sol, de Campos
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de desembre de 2015 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2016-2017
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de desembre de 2015 que modifica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de novembre de 2015 per la qual es modifica la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d’octubre de 2015 sobre l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2015-2016

----------------

17-12-15 BOIB 183
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de desembre de 2015 per la qual es convoquen i es regulen, a les Illes Balears, les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de nivell 1 de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet i de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre

----------------

15-12-15 BOIB 182
- Anunci del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de la convocatòria del Curs de formació específica per obtenir l’habilitació d’assessors i avaluadors en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i aprenentatges no formals, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol

----------------

12-12-15 BOIB 181
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de desembre de 2015 per la qual s’estableixen els serveis mínims en l’àmbit del personal docent públic de l’ensenyament no universitari, amb motiu de la vaga convocada per al dia 15 de desembre
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de desembre de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 82/2015
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 de novembre de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 170/2015

----------------

10-12-15 BOIB 180
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 30 de novembre de 2015 per la qual es modifica la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 13 de maig de 2014 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 2 de desembre de 2015 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de juliol de 2015 per la qual es convoca, per al curs 2015-2016, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2015-2016, el procés d’adjudicació de substitucions als centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 de desembre de 2015 per la qual es modifica la Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears