09 de març 2016

BOIBS fins el 8/03/2016

8-3-16 BOIB 31
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat i president de la Mesa de Diàleg Permanent amb pares i mares de l’alumnat de les Illes Balears de 3 de març de 2016 per la qual es nomenen membres de la Mesa
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat CIDE, de Palma, amb la transformació d’una unitat d’educació primària en una unitat de secundària (PMAR) i l’ampliació amb una segona unitat d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Santa Mónica, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat La Salle, de Maó, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Santa Magdalena Sofía, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Informació pública de l’esborrany del Decret pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

----------------

3-3-16 BOIB 29
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP Duran-Estrany, de Llubí
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2016, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears
27-2-16                                                                                                                           BOIB 27
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2016, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació i conclòs el procediment
- Proposta de resolució de la directora general de Personal Docent i del director general de Planificació, Ordenació i Centres i Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de febrer de 2016 en relació al procediment de regularització aplicable al personal docent dels centres privats concertats per tal d’adequar la seva activitat docent a la normativa vigent en matèria de titulacions, formació pedagògica i didàctica i requisits de coneixement de català

08 de març 2016

BOEs fins el 8-03-2016

Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo
Orden ECD/279/2016, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convocan los Premios Nacionales de Literatura en las modalidades de Poesía, Poesía Joven "Miguel Hernández", Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil, correspondientes a 2016.
Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado, para el año 2016.
Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2016.
Extracto de la Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" durante el año 2016
Ayudas
  • Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
  • Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato durante el año 2016.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  • Extracto de la Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el XI Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 2015-2016.
  • Extracto de la Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el III Concurso Nacional de Coros Escolares en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 2015-2016.
Programas educativos europeos
Resolución de 20 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, el Reino Unido, la República de Irlanda o Suiza, para el curso 2016/2017.
PDF (BOE-A-2016-1549 - 8 págs. - 345 KB
Bachillerato. Currículo
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la materia de Religión Evangélica del Bachillerato.