19 de maig 2016

BOIBS fins el 19-05-2016

19-5-16 BOIB 63
- Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2016 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017

----------------

14-5-16 BOIB 61
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de maig de 2016 per la qual s’estableix l’informe final d’educació primària i es crea la Comissió Externa de Valoració d’aquest informe d’avaluació dels alumnes de sisè curs d’educació primària dels centres docents no universitaris de les Illes Balears en els quals s’imparteixen aquests ensenyaments durant el curs 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de abril de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Nuestra Señora de Montesión, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 d’abril de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Santa Teresa, de Marratxí, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 d’abril de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Madre Alberta, de Palma, amb l’ampliació amb quatre unitats d’educació secundària (PMAR)

----------------

12-5-16 BOIB 60
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de la directora de l’IES Porreres
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de la directora del CEPA Pitiüses, d’Eivissa
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2016 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 2 de maig de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2016-2017 i 2017-2018 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 5 de maig de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres i per als centres o intercentres per al curs 2016-2017 per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, assessorats pels centres de professorat
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, de dia 4 de maig de 2016 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2016-2017
- Anunci de licitació per a la contractació del subministrament de títols acadèmics i professionals corresponents a ensenyaments no universitaris, en suport paper, la seva impressió i personalització, així com el transport i l’entrega en el lloc de destí

----------------

10-5-16 BOIB 59
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 2 de maig de 2016 per la qual es corregeixen les errades detectades en la Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 26 d’abril de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música

----------------

7-5-16 BOIB 57
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 d’abril de 2016 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2016-2017

09 de maig 2016

COMISSIONS DE SERVEIS

Comissions de serveis 2016-2017
 

Comissions de serveis 2016-2017 


Novetat 06/05/2016:
Les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament del 9 al 16 de maig, ambdós inclosos.

BOES fins el 30-04-2016

Programas educativos
Orden ECD/615/2016, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en liceos franceses.
Extracto de la Resolución de 8 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan los Premios Miguel Hernández, edición 2016.
Anuncio de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por el que se ordena la publicación de la adjudicación provisional de la convocatoria de ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" durante el año 2016.
Ayudas
Resolución de 12 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
Ayudas
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la concesión de ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2015-2016.
Extracto de la Resolución de 8 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para cursos de verano en universidades españolas para profesores extranjeros de español que ejercen en el exterior para el año 2016.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 4 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

06 de maig 2016

BOIBs fins el 5-05-2016

5-5-16 BOIB 56
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 2 de maig de 2016, per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 28 d’abril de 2005, per la qual es crea i regula el Consell assessor del calendari escolar
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 d’abril de 2016 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte als processos d’adscripció, d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 46, de 12 d’abril)

BOIBS fins el 30-04-2016

30-4-16 BOIB 54
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 d’abril de 2016 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2016-2017
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 26 d’abril de 2016 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de música i es concreta el procés d’admissió i de matrícula per al curs 2016-2017
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 26 d’abril de 2016 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors d’art dramàtic i es concreta el procés d’admissió i de matrícula per al curs 2016-2017
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 26 d’abril de 2016 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de disseny i es concreta el procés d’admissió i de matrícula per al curs 2016-2017
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de dia 26 d’abril de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 d’abril de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres per al curs 2016-2017 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears

----------------

28-4-16 BOIB 53
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 d’abril de 2016 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2016-2017 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2016 per la qual se suspèn la convocatòria de les proves d’avaluació individualitzada del curs 2015-2016 per als alumnes dels cursos tercer i sisè d’educació primària i els procediments que s’han d’aplicar als centres docents no universitaris de les Illes Balears en els quals s’imparteixen aquests ensenyaments
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016

----------------

26-4-16 BOIB 52
- Correcció d’errades en l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de directors de centres de professorat
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d’assessors de formació permanent en els centres de professorat
- Anunci de licitació per a la contractació de la gestió de servei públic de menjador escolar de centres docents públics de les Illes Balears

----------------

23-4-16 BOIB 51
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 d’abril de 2016 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2015-2016
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 d’abril de 2016 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova
- Anunci de licitació per a la contractació de l’execució del servei de cafeteria de centres educatius públics de les Illes Balears
- Extracte de la Resolució d'11 d'abril de 2016 del conseller d'Educació i Universitat per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2015-2016