13 de juny 2016

BOIBS fins l'11-6-2016

11-6-16 BOIB 73
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels IES, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2016-2017

----------------

9-6-16 BOIB 72
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de maig de 2016 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 25 de maig de 2016, per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de nivell 1 de grau mitjà d’Esports de Muntanya i Escalada i de nivell 2 de Barrancs, Escalada i Mitja Muntanya a les Illes Balears (BOIB núm. 68, de 31 de maig)

----------------

7-6-16 BOIB 71
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de juny de 2016, per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal que ha d’actuar en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears convocades per Resolució de 25 de febrer de 2016 i es convoca els aspirants a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova

----------------

4-6-16 BOIB 70
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de maig de 2016 per la qual es corregeixen les errades advertides en la versió en castellà de la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d’11 de maig de 2016 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents al curs 2015-2016

----------------

2-6-16 BOIB 69
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de maig de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2016-2017 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 23 de maig de 2016 per la qual es convoca el procediment per a la selecció dels centres docents amb professionals que poden participar en la primera fase (període d’octubre a gener) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2016-2017
- Correcció d’errades de l’anunci de licitació del contracte de serveis per a la realització del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI), per a atendre l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a deficiència sensorial auditiva (DSA), així com l’assessorament als professionals educatius que treballen amb aquest col·lectiu per als cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, número 5885, publicat en data 24 de maig de 2016, en el BOIB núm. 65
- Correcció d’errades de l’anunci de licitació del contracte de serveis per a la realització del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI), per a atendre l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a la Síndrome de Down, així com l’assessorament als professionals educatius que treballen amb aquest col·lectiu per als cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, número 5887, publicat en data 24 de maig de 2016, en el BOIB núm. 65

01 de juny 2016

BOIBS fins el 31-05-2016

31-5-16 BOIB 68
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de maig de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Jesús María, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de maig de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Nostra Senyora de la Consolació, de Ciutadella, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de maig de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat San Alfonso Mª de Ligorio, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de maig de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Sant Alfons, de Felanitx, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de maig de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat d’educació infantil i primària Nau Escola, de Palma, amb la transformació d’una unitat de primer cicle d’educació infantil en una unitat de segon cicle d’educació infantil
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 25 de maig de 2016, per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de nivell 1 de grau mitjà d’Esports de Muntanya i Escalada i de nivell 2 de Barrancs, Escalada i Mitja Muntanya a les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de maig de 2016 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2016-2017

----------------

28-5-16 BOIB 67
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de maig de 2016 per la qual s’estableix el procés d’avaluació del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2015-2016
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de maig de 2016 per la qual s’estableix el procés d’avaluació de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de maig de 2016 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el primer quadrimestre de l’any 2016 i, amb caràcter extraordinari, dos convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en el segon quadrimestre de l’any 2015

----------------

26-5-16 BOIB 66
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d’11 de maig de 2016 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2016-2017
- Anunci de licitació per la contractació del servei de transport escolar per als centres IES Isidor Macabich i IES Blanca Dona, zona 4 (Eivissa Sud)
- Anunci de licitació per la contractació del servei de transport escolar per als centres IES Son Pacs, IES Madina Mayurqa, IES Joan Mª Thomàs i IES Sant Marçal, Zona 1-Mallorca (Palma, Calvià i Marratxí)

----------------

24-5-16 BOIB 65
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears
- Anunci de licitació del contracte de serveis per a la realització del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI) per a atendre l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a deficiència sensorial auditiva (DSA), així com l’assessorament als professionals educatius que treballen amb aquest col·lectiu per als cursos escolars 2016-2017 i 2017- 2018
- Anunci de licitació del contracte de serveis per a la realització del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI) per a atendre l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a la Síndrome de Down, així com l’assessorament als professionals educatius que treballen amb aquest col·lectiu per als cursos escolars 2016-2017 i 2017- 2018

----------------

21-5-16 BOIB 64
- Decret 28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears
- Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
- Decret 30/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Sagrats Cors, de Sóller, amb la transformació d’una unitat d’educació primària en una unitat de secundària (PMAR) (BOIB núm. 32, de 10 de març)

BOES fins el 31-05-2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y realización de un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el mes de julio de 2016. Expediente: 160004.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos
  • Orden ECD/816/2016, de 25 de mayo, por la que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y actividades de carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2016/2017.
  • Orden ECD/817/2016, de 25 de mayo, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2016/2017.
Extracto de la Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor.
Extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el Aula de Verano "Ortega y Gasset" de 2016.
Ayudas
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación profesional de Grado Superior correspondientes al curso académico 2014-2015.
Extracto de la Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2016-2017.
Premios
  • Resolución de 11 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, correspondientes a Bachillerato del curso 2014/2015, convocados por Resolución de 9 de octubre de 2015.
  • Resolución de 28 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los XXXI Premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa.

BOES fins 15 maig 2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
  • Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de nivel intermedio y avanzado.
Premios
Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2013/2014.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XXIX Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2016.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan becas para la Residencia Joaquín Blume en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, en la temporada 2016/2017
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado que cursa estudios postobligatorios no universitarios en el curso 2015-2016.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 19 de abril de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus de Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  • Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
  • Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2016 ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto