19 de setembre 2017

BOES FINS EL 7 DE SETEMBRE 2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

lunes 4 de septiembre de 2017, Núm. 212

  • Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se convocan ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas insulares y de las ciudades de Ceuta y Melilla por su participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.
  • Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2014-2015.

BOIBS fins el 16-09-2017

16-9-17 BOIB 114
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de setembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2017-2018 places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del 7 de setembre de 2017 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2017-2018, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del 7 de setembre de 2017 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

----------------

14-9-17 BOIB 113
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de setembre de 2017 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents a l’any 2017
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre l’admissió d’alumnes en l’IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears
- Extracte de la Resolució de 7 de setembre de 2017 del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponents a l’any 2017

----------------

9-9-17 BOIB 111
- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 d’agost de 2017 sobre la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017/2018

----------------

7-9-17 BOIB 110
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 30 d’agost de 2017, per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d’experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 28 d’agost de 2017 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)

----------------

2-9-17 BOIB 108
- Decret 43/2017, d’1 de setembre, pel qual es regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb les famílies de l’alumnat de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoca el procediment per seleccionar els centres docents de Mallorca, Menorca i Eivissa amb professionals que poden participar en la primera fase (període d’octubre a gener) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2017-2018
- Licitació per a la contractació del subministrament per a l’adquisició de material específic per a una nova implantació del cicle de grau mitjà de Vídeo discjòquei i tècnic de so per al centre IES Juníper Serra de Palma

01 de setembre 2017

BOES FINS 01/09/2017

21/08/2017
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España, destinadas al aprendizaje de la lengua inglesa, para 1.000 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el verano de 2017. Expediente:170013.

19/08/2017
Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para cursos de formación dirigidos a profesores extranjeros de español que ejercen en el exterior 2017
 
 12/08/2017
  • Extracto de la Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 2.356 becas de colaboración en departamentos universitarios destinadas a alumnos que vayan a finalizar los estudios de grado o de segundo ciclo o que estén cursando primer curso de másteres universitarios oficiales.
  • Extracto de la Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2017-2018

10/08/2017

Extracto de la Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2017-2018, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

04/08/2017
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de las Illes Balears, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores contratados permanentes.

01/08/2017
Nombramientos
Orden ECD/723/2017, de 20 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Universidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Ballears, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 25 de febrero de 2016.

29/07/2017

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria para el curso escolar 2017-2018.

22/07/2017

Becas y ayudas al estudio
Real Decreto 726/2017, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017-2018, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

 20/07/2017
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa, para Centros Educativos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con distintas Comunidades y Ciudades Autónomas durante la primavera de 2017. Expediente: 170007.

 18/07/2017

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa, para centros educativos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con distintas Comunidades y Ciudades Autónomas durante la primavera de 2017. Expediente: 170007.

15/07/2017

Formación profesional
Real Decreto 705/2017, de 7 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia profesional Sanidad, y el Real Decreto 1551/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional Agraria.

BOIBS FINS 01/09/2017

27-7-17

BOIB 91
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de juliol de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Eleonor Bosch, de Santa Margalida
- Licitació per a la contractació del subministrament d’equipaments escolars per a centres docents públics de les Illes Balears

----------------

25-7-17 BOIB 90
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 20 de juliol de 2017, per la qual es nomenen directors amb caràcter extraordinari de centres públics no universitaris de les Illes Balears d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de gener de 2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juliol de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del CEE Son Ferriol, de Palma, amb la transformació de dues unitats d’FP bàsica d’Agrojardineria i Composicions Florals (AGA 11) i Cuina i Restauració (HOT 11) en dues unitats TVA
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de juliol de 2017 per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018
- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017/2018

----------------

22-7-17 BOIB 89
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny de 2017 per la qual es disposa el canvi de la denominació de l’adreça del CEIP Can Bril i s’inscriu aquesta modificació en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

20-7-17 BOIB 88
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 30 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEPA Alcúdia
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juliol de 2017 per la qual s’autoritza la implantació de les especialitats d’Oboè, de Fagot i de Cant als ensenyaments professionals de música del Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí

----------------

18-7-17 BOIB 87
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 4 de juliol de 2017 mitjançant la qual s’estableix la quantia dels mòduls per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponent a l’any 2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de juny de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat estranger Escola Global, de Palma, mitjançant l’ampliació amb dues unitats d’educació infantil i dues unitats d’educació secundària obligatòria
- Correcció d’errors advertits a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió
- Correcció d’errades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017 (BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017)
- Correcció d’errades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts econòmics de la Conselleria d’Educació i Universitat per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017 (BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 30 de juny de 2017 per la qual es crea i es reconeix a efectes administratius l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògic Específic d’Avaluació de les Dificultats de la Socialització i la Comunicació Mallorca (EOEP EADISOC Mallorca) per atendre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a trastorns de l’espectre autista i se’n reconeixen dues subseus a les illes de Menorca (EOEP EADISOC Menorca) i Eivissa i Formentera (EOEP EADISOC Eivissa i Formentera)

----------------

13-7-17 BOIB 85
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de juny de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes d’allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de juliol de 2017 per la qual s’autoritzen els preus dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per al curs 2017-2018 i les exempcions i les reduccions d’aquests preus
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de juliol de 2017 per la qual s’autoritzen els preus pels serveis acadèmics de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2017-2018 i les exempcions i les reduccions d’aquests preus
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de juny de 2017 per la qual s’ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juriol de 2017 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2017-2018
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de juny de 2017 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú "PC00009" del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2017)
- Extracte de la Resolució de 6 de juliol de 2017, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen els ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2017-2018

11 de juliol 2017

BOIBS FINS 11/07/2017

8-7-17

BOIB 83
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018

----------------

6-7-17 BOIB 82
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 30 de juny de 2017, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de gener de 2017
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 30 de juny de 2017, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de desembre de 2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de juny de 2017 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 163, de 5 de novembre de 2015

----------------

4-7-17 BOIB 81
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual se cita a termini els interessats en el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Javier Serrano Polo contra la Conselleria d’Educació i Universitat, procediment abreujat 0000056/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 per la qual es regula el reconeixement de l’experiència formativa com a formació permanent del professorat
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels IES, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de juny de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears

----------------

1-7-17 BOIB 80
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Ses Salines
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Simó Ballester (Centre Integrat de Música) de Manacor
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Talaiot de s’Illot (Manacor)
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juny de 2017 per la qual es convoca, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de substitucions