11 de juliol 2017

BOIBS FINS 11/07/2017

8-7-17

BOIB 83
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018

----------------

6-7-17 BOIB 82
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 30 de juny de 2017, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de gener de 2017
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 30 de juny de 2017, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de desembre de 2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de juny de 2017 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 163, de 5 de novembre de 2015

----------------

4-7-17 BOIB 81
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual se cita a termini els interessats en el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Javier Serrano Polo contra la Conselleria d’Educació i Universitat, procediment abreujat 0000056/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 per la qual es regula el reconeixement de l’experiència formativa com a formació permanent del professorat
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels IES, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de juny de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears

----------------

1-7-17 BOIB 80
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Ses Salines
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Simó Ballester (Centre Integrat de Música) de Manacor
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Talaiot de s’Illot (Manacor)
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juny de 2017 per la qual es convoca, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de substitucions

BOES FINS 11/07/2017

08/07/2017
Títulos académicos
Educación de adultos
Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo para las personas adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
07/07/2017
Ceses y nombramientos
Orden ECD/645/2017, de 28 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública.
06/07/2017
 Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos
Orden ECD/642/2017, de 4 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2017-2018.

05 de juliol 2017

BOIBS FINS 05/07/2017

29-6-17

BOIB 79
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts econòmics de la Conselleria d’Educació i Universitat per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2016-2017
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2016-2017

BOES FINS 05/07/2017

03/07/2017

Premios

Orden ECD/632/2017, de 20 de junio, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2017.

28 de juny 2017

BOIBS FINS 28/06/2017

24-6-17

BOIB 77
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juny de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors
- Licitació per la contractació del subministrament per a l’adquisició d’equipaments i materials per als laboratoris, aules i tallers de les famílies de Sanitat i de Serveis socioculturals i a la comunitat de diferents centres d'FP

----------------

22-6-17 BOIB 76
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou d’Alcúdia, al terme municipal d’Alcúdia
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou d’Inca, al terme municipal d’Inca
- Correcció d’errades en la publicació de l’ Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Can Balo, al terme municipal de Marratxí (BOIB núm. 69, de 6 de juny)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres

BOES FINS 28/06/2017

 28/06/2017

Formación profesional. Entidades colaboradoras

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el procedimiento para la creación de una cartera de entidades colaboradoras del Instituto Nacional de las Cualificaciones para la actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y de los instrumentos de apoyo al procedimiento de evaluación y acreditación de la experiencia laboral.

 
23/06/2017
Calidad educativa
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el distintivo de calidad "Sello Vida Saludable".

Planes de estudios
Orden ECD/592/2017, de 19 de mayo, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Responsable en Entornos Turísticos de la Escuela Superior de Diseño de las Illes Balears.

Formación profesional
Corrección de erratas de la Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio.

21 de juny 2017

BOIBS FINS 21/06/2017

20-6-17

BOIB 75
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 de juny de 2017 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció del director de l’Institut d’Educació Secundària Can Balo, al terme municipal de Marratxí

----------------

17-6-17 BOIB 74
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es dona compliment a la Sentència núm. 202, de 29 de maig de 2017 (PO 197/16), del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Con/Ad. de Palma, en relació amb el recurs presentat per l’Associació Autonòmica d’Educació i Gestió Escola Catòlica de les IB contra l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les IB

BOES FINS 21/06/2017

20/06/2017
  
Premios

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 2017.

17/06/2017

Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2017-2018.

14 de juny 2017

COMISSIONS DE SERVEIS 2017-18

Llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.

» Enllaços relacionats

BOIBS FINS 14/06/2017

13-6-17

BOIB 72
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de maig de 2017 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el primer quadrimestre de l’any 2017 i, amb caràcter extraordinari, dos convenis de col·laboració subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2016 i un subscrit el primer quadrimestre de 2015 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

----------------

10-6-17 BOIB 71
- Decret 30/2017, de 9 de juny, pel qual es nomena el doctor Llorenç Huguet Rotger rector de la Universitat de les Illes Balears
- Correcció d’errades advertides a la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018 (BOIB núm. 68, de 3 de juny)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 7 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per al curs 2016-2017
- Licitació per a la contractació del servei per a la realització del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI) per atendre a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), així com l’assessorament als professionals educatius que treballen amb aquest col·lectiu

----------------

8-6-17 BOIB 70
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2017-2018

BOES FINS 14/06/2017

 14/06/2017
Destinos
  • Resolución de 1 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia de personal docente en las escuelas europeas.
  • Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Resolución de 14 de noviembre de 2016.
  • Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Resolución de 14 de noviembre de 2016.
  13/06/2017
 Delegación de competencias
Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, sobre delegación de competencias.
 Cuerpo de Maestros
  • Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 30 de mayo de 2017, por la que se nombran los Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por Resolución de 11 de abril de 2017.
  • Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 30 de mayo de 2017, por la que se nombran los Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por Resolución de 11 de abril de 2017.
 10/06/2017
Cualificaciones profesionales
Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).
 08/06/2017
Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa campus de profundización científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria.
Extracto de la Resolución de 30 de Mayo de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el verano de 2017.
Estudios universitarios
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 29 de mayo de 2017, de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del período de matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2017-2018.
Cuerpo de Maestros
Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se nombran los Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por Resolución de 11 de abril de 2017.

07 de juny 2017

BOIBS FINS 07/06/2017


 6-6-17

BOIB 69
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Can Balo, al terme municipal de Marratxí
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Sant Francesc d’Assís de Muro amb la transformació de dues unitats d’educació primària en dues unitats d’educació infantil de segon cicle

----------------

3-6-17 BOIB 68
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2017-2018 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de maig de 2017 per la qual se citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 106/2017, seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de maig de 2017 per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears
- Licitació per a la contractació del servei d’organització, coordinació i impartició de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu 2017, per a alumnes de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Licitació per a la contractació del servei d’interlocució als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears amb alumnat procedent d’altres indrets fora d’España i que no coneixen cap de les dues llengües oficials

----------------

1-6-17 BOIB 67
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la que es fa públic l’emplaçament als interessats en relació al Procediment Ordinari 000049/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, instat per ARIMUNANI SL contra la Conselleria d’Educació i Universitat, Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de febrer de 2017 per la que es denega l’autorització al centre docent privat Escola Arimunani, de Son Ferriol
- Extracte de la Resolució de 18 de maig de 2017, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears
-

30-5-17

BOIB 66
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de maig de 2017, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 17 de març de 2017, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de maig de 2017, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 17 de març de 2017, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de maig de 2017 per la qual s’autoritza l’ampliació de la configuració del Centre Privat Concertat d’Educació Especial Joan Mesquida, de Manacor, amb dues unitats d’educació bàsica especial
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de maig de 2017 per la qual s’autoritza l’ampliació de la configuració del Centre Privat Concertat Santa Mónica, de Palma, amb una unitat del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i una unitat del CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 26 de maig de 2017 per la qual es regula el procediment selectiu de correctors de les proves corresponents a les avaluacions de final d’etapa dels alumnes de sisè curs d’educació primària i de quart curs d’educació secundària obligatòria en una mostra de centres, d’ambdues etapes educatives, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2016-2017
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2016-2017 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer)