21 de febrer 2017

BOES FINS 21/02/2017

 17/02/2017

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se anuncia licitación para la contratación de la "Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa, para Centros Educativos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con distintas Comunidades Autónomas durante la primavera de 2017".

BOIBS FINS 21/02/2017

21-2-17

BOIB 22
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 17 de febrer de 2017 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2016-2017 i es dicten les normes per dur-la a terme

----------------

18-2-17 BOIB 21
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de febrer de 2017 per la qual se citen a termini les persones interessades en l’ampliació del recurs contenciós administratiu procediment ordinari 145/2016
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2016-2017
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 10 de febrer de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a l’àmbit de l’illa de Mallorca a participar en el programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana per al curs 2017-2018
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

----------------

16-2-17 BOIB 20
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Aula Balear, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR) (BOIB núm. 48, de 16 d’abril)
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 13 de febrer de 2017 per la qual s’aprova el protocol d’avaluació establert en el Decret 7/2017, de 10 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears

14 de febrer 2017

BOES FINS 14/02/2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
13/02/2017
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo
  • Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Bachillerato
Corrección de errores de la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.

11/02/2017

Resolución de 30 de diciembre 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la se publica el importe de la compensación a las universidades de los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios del curso 2015-2016.
11/02/2017
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se anuncia licitación para la contratación de la "Organización y realización de un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el verano de 2017".

BOIBS FINS 14/02/2017


11-2-17 BOIB 18
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de gener de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Teringa, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat i el canvi de domicili, amb la supressió d’una unitat d’educació infantil de primer cicle, del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Bella Aurora, d’Inca
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració amb la transformació d’una unitat d’Educació Secundària Obligatòria en una unitat de educació infantil de segon cicle al centre privat concertat Sant Francesc d’Assís de Sa Pobla
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat d’educació infantil de 1r i 2n cicle CEI Popeye, amb la supressió de tres unitats de d’educació infantil de primer cicle ubicades al carrer Bulnes núm. 7, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Col·legi Luis Vives, de Palma, amb la transformació de sis unitats d’educació infantil de segon cicle en sis unitats d’educació primària
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de gener de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de domicili i el trasllat dels alumnes i els professors de l’Aula d’Adults de Cala Rajada adscrita al CEPA Artà, a l’edifici de l’IES Capdepera i es disposa el canvi de denominació específica atesa la nova ubicació
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 6 de febrer de 2017 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 8 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i transferència en els centres per al foment d’entorns col·laboratius d’aprenentatge adreçats als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat durant el curs 2017-2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2016-2017

----------------

9-2-17 BOIB 17
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la que es fa públic l’emplaçament als interessats en relació al Procediment Ordinari 0000436/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Contenciosa Administrativa 001, interposat per la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears contra la Conselleria d’Educació i Universitat, com a titular del Protectorat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears en relació amb la impugnació de la Resolució de 22/08/2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 1 de febrer de 2017, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de professors d’escoles oficials d’idiomes
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la que es fa públic l’emplaçament als interessats en relació al Procediment Ordinari 0000435/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Contenciosa Administrativa 001, interposat per la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears contra la Conselleria d’Educació i Universitat, com a titular del Protectorat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears en relació amb la impugnació de la Resolució de 22/08/2016

08 de febrer 2017

BOES FINS 08/02/2017

Encomienda de gestión   02/02/2017
Resolución de 25 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de determinados reconocimientos médicos.

BOIBS FINS 08/02/2017

4-2-17

BOIB 15
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2017 per la qual es declara la caducitat i es disposa l’arxivament dels expedients relatius a l’autorització dels centres d’educació infantil de primer cicle que figuren en l’annex 1
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la separació de les dues instal·lacions del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Sa Costureta, el canvi de denominació i el traspàs de la titularitat de les instal·lacions ubicades al carrer de Bartomeu Oliver de Can Tunis, núm. 39, de Son Ferriol (Palma), i l’assignació d’un nou codi a aquestes instal·lacions
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de gener de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les disciplines d’hípica per al curs 2016-2017, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

----------------

2-2-17 BOIB 14
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de gener de 2017 per la qual es revoca l’autorització del centre privat de formació professional Centre d’Estudis Manacorins
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de gener de 2017 per la qual s’arxiven les actuacions conduents a l’autorització del centre privat d’educació infantil Can Misses, d’Eivissa
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de gener de 2017 per la qual es revoca l’autorització del centre privat d’educació infantil Son Oliva, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de gener de 2017 per la qual es revoca l’autorització del centre privat d’educació infantil CEI Mel i Sucre, de Palma

01 de febrer 2017

BOES FINS 01/02/2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE   26/01/2017 
Títulos académicos
  • Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
  • Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
  • Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOIBS FINS 01/02/2017

31-1-17

BOIB 13
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de gener de 2017 per la qual s’amplia el termini per presentar sol·licituds del procediment per a l’establiment dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2017-2018 a 2022-2023

----------------

28-1-17 BOIB 12
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 de gener de 2017 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de gener de 2017 per la qual es modifica la Resolució extraordinària de 24 de novembre de 2016 per la qual s’amplia la dotació definitiva de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs escolar 2016-2017
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 24 gener de 2017 per la qual es designen les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de desembre de 2016
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de gener de 2017 per la qual se citen a termini les persones interessades en l’ampliació del recurs contenciós administratiu procediment ordinari 277/2016 a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de setembre de 2016 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de gener de 2017 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el tercer quadrimestre de 2016 i, amb caràcter extraordinari, tres convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el segon quadrimestre de 2016

----------------

26-1-17 BOIB 11
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de gener de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Mare de Déu de la Consolació
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 16 de gener de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Can Raspalls, de Sant Jordi de Ses Salines
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de gener de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Gabriel Janer Manila
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de gener de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Vora Mar
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de gener de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Maria Antònia Salvà
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula la realització de l’avaluació de diagnòstic del curs 2016-2017 i el procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de segon curs d’educació secundària obligatòria
- Correcció d’errades advertides a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de gener de 2017 (BOIB núm. 7, de 17 de gener) per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 17 de gener de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es creen i suprimeixen fitxers automatitzats i no automatitzats de dades de caràcter personal de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

24-1-17 BOIB 10
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de gener de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del centre privat d’educació infantil de primer cicle, CEI Hyades de Can Pastilla, Palma, per la de CEI ES LLAÜT