26 d’abril 2017

BOES FINS 26/04/2017

Formación profesional
17/04/2017
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOIBS FINS 26/04/2017

25-4-17

BOIB 49
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d’abril de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

----------------

22-4-17 BOIB 48
- Licitació per a la contractació del subministrament de títols acadèmics i professionals corresponents a ensenyaments no universitaris, en suport paper, la seva impressió i personalització, així com el transport i l’entrega en el lloc de destí

----------------

15-4-17 BOIB 45
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 11 d’abril de 2017, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques, els aspirants seleccionats en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears convocades per Resolució de 25 de febrer de 2016

12 d’abril 2017

BOES FINS 12/04/2017

08/04/2017

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de verano de 2017.
  
11/04/2017
Bachillerato
Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para el curso 2016-2017.

BOIBS FINS 12/04/2017

8-4-17

BOIB 42
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de març de 2017 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de formació professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 23 de març de 2017 per la qual es corregeixen les errades detectades en la Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 16 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears

----------------

6-4-17 BOIB 41
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 167/2016

----------------

4-4-17 BOIB 40
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 28 de març de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d’aprenentatge
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de 2017 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 20 de març de 2017 per la qual es modifica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació publicada en la Resolució de 20 de desembre de 2016 (BOIB núm. 161, de 24 de desembre)
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 29 de març de 2017 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior a participar en el Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2017-2018

04 d’abril 2017

BOES FINS 04/04/2017

03/04/2017

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, para la organización de Campus Científicos de Verano para alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

01/04/2017

  • Extracto de la Resolución de 3 de marzo de 2017 de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se convocan las Becas FormARTE de formación y especialización en materia de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al año 2017.
  • Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las ayudas para la promoción del Arte Contemporáneo Español, correspondientes al año 2017
  • Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el XII Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 2016-2017.
  • Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante el periodo lectivo de 2017.

 29/03/2017

Formación profesional

Real Decreto 268/2017, de 17 de marzo, por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia profesional Electricidad y Electrónica, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional.

BOIBS FINS 04/04/2017

 1-4-17

BOIB 39
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 15 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació infantil30-3-17

BOIB 38
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 21 de març de 2017, per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals i als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2017-18