06 de juliol 2020

BOE juliol 2020
I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional
Real Decreto 614/2020, de 30 de junio, por el que se establece una cualificación profesional de la familia profesional Comercio y Marketing, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación del profesorado

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenios
  • Resolución de 30 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con Didáctica Asociación de Innovación y Formación, en materia de formación permanente del profesorado.

  • Resolución de 30 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Confederación de Asociaciones de Educación Musical del Estado Español, en materia de formación permanente del profesorado.
     

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Extracto de la Resolución de 24 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan 2.356 Becas de Colaboración en departamentos universitarios para el curso académico 2020-2021 destinadas a alumnos que vayan a finalizar los estudios de Grado o que estén cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales.

03 de juliol 2020

BOIBs Juliol 202023-7-20 BOIB 130
- Resolució de la directora general de Política Lingüística de 21 de juliol de 2020 per la qual s’actualitza la borsa d’examinadors col·laboradors de les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que organitza la Direcció General de Política Lingüística


----------------
21-7-20BOIB 129
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juliol de 2020 per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques els aspirants seleccionats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears convocades per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de juliol de 2020 per la qual es deixa sense efectes la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de desembre de 2019 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de juliol de 2020 per la qual s’autoritza el trasllat i l’adscripció del personal docent de l’equip d’atenció primerenca Es Raiguer a l’equip d’atenció primerenca Mallorca Centre----------------
18-7-20BOIB 128
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 8 de juliol de 2020 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil privat de primer cicle Bitxet de Llum, del municipi de Santa Margalida
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 15 de juliol per la qual s’amplia el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021
- Resolució de la directora general de Primera Infància , Innovació i Comunitat Educativa de 16 de juliol de 2020 per la qual es tindran per desistides de la seva petició d’inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat activitats formatives lliurades per al tràmit d’interinatge 2020-2021
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de juliol de 2020 per la qual es convoca un procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears per al curs 2020–2021


16-7-20 BOIB 126
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 8 de juliol de 2020 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil privat de primer cicle Bitxet de Llum, del municipi de Santa Margalida
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 15 de juliol per la qual s’amplia el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021
- Resolució de la directora general de Primera Infància , Innovació i Comunitat Educativa de 16 de juliol de 2020 per la qual es tindran per desistides de la seva petició d’inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat activitats formatives lliurades per al tràmit d’interinatge 2020-2021
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de juliol de 2020 per la qual es convoca un procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears per al curs 2020–2021

----------------

16-7-20 BOIB 126
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 14 de juliol de 2020, per la qual es nomenen directors de centres públics no universitaris de les Illes Balears amb caràcter extraordinari
- Resolució de la directora general de Política Lingüística de 14 de juliol de 2020 per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears
- Resolució definitiva de la directora general de Personal Docent de 13 de juliol de 2020 per la qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats per proveir en comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció Educativa i es fa pública l’adjudicació de destinacions
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de juliol de 2020 per la qual es prorroga l’equip de formació de l’àmbit de la formació professional, creat per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 23 d’abril de 2019
- Correcció d’errades a la publicació de la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de juliol de 2020 per donar compliment, per al curs 2020-2021, a l’apartat onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de juny de 2020 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 13 de juliol de 2020 per la qual es modifica la Resolució de dia 16 d’octubre de 2019 per la qual es convoca la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional

----------------


14-7-20 BOIB 124
- Publicació dels preus extraordinaris dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per al curs 2020-2021

----------------

11-7-20 BOIB 122
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de juliol de 2020 per la qual es convoca, per al curs 2020-2021, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el Ministeri d’Educació i Formació Professional
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 7 de juliol de 2020 per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de juliol de 2020 per la qual es convoca un procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears per al curs 2020 - 2021
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de juliol de 2020 per la qual es modifica la designació de les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de juliol de 2020 que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2020-2021
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 7 de juliol de 2020 per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques

----------------


----------------
9-7-20BOIB 120
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 06 de juliol de 2020, de correcció d’errades advertides en la publicació del Requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció d’activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat de 29 de juny de 2020 al BOIB 118 de 04 de juliol de 2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 de juliol de 2020 per la qual es convoquen ajuts econòmics per finançar entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2019-2020
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de juliol de 2020 per donar compliment, per al curs 2020-2021, a l’apartat onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 7 de juliol de 2020 en relació amb les cafeteries dels instituts d’educació secundària, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2020-2021
- Modificació de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 14 de maig de 2020 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021, adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 85, de 16-05-2010)
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 26 de juny de 2020 per la qual s’actualitza el Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere als centres educatius de les Illes Balears amb el nom de Protocol d’acompanyament a l’alumnat trans*
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 de juliol de 2020 per la qual es convoquen ajuts econòmics per finançar entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2019-2020
----------------
7-7-20 BOIB 119
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 3 de juliol de 2020, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 20 de desembre de 2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 3 de juliol de 2020, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 21 d’octubre de 2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de juliol de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa
- Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021

----------------

4-7-20 BOIB 118
- Requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció d’activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de juny de 2020 per la qual s’autoritza el CEF, Escuela de Artes Audiovisuales per dur a terme una organització temporal i horària especial
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 23 de juny de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2020)
- Extracte de la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 19 de juny de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2020)

----------------

2-7-20 BOIB 117
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 23 de juny de 2020, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de juny de 2020 per la qual s´autoritza la creació de l’Equip d’Atenció Primerenca Mallorca Centre i es reestructuren els municipis als quals donen servei els equips d’atenció primerenca Es Raiguer i Nord i se n’ordena la inscripció en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2020-2021
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2020-21