14 de febrer 2018

BOES fins el 14-02-2018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  • Extracto de la Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el XIII Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 2017-2018.
  • Extracto de la Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el V Concurso Nacional de Coros Escolares en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 2017-2018.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bachillerato
Corrección de errores de la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación Secundaria. Evaluación
Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.

BOIBS fins el 14-02-2018

13-2-18 BOIB 20
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de febrer de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres de règim especial dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per el curs 2017-2018

----------------

10-2-18 BOIB 19
- Licitació per a la contractació de l’execució del servei de cafeteria de centres educatius públics de les Illes Balears per al cursos escolars 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021
- Licitació per a la contractació de la gestió de servei públic de menjador escolar de centres docents públics de les Illes Balears per als cursos escolares 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021

----------------

8-2-18 BOIB 18
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de gener de 2018 que modifica la Resolució de 10 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza una organització temporal especial per al cicle formatiu de Manteniment aeromecànic
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 25 de gener de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears

----------------

6-2-18 BOIB 17
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 1 de febrer de 2018 per la qual s’estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

3-2-18 BOIB 16
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de gener de 2018 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà de la modalitat esportiva de Piragüisme, en torn semipresencial, a l’IES Algarb; de les modalitats de Vela, Muntanya i Escalada, Bàsquet, Futbol i Futbol Sala, en torn semipresencial, a l’IES Cap de Llevant, i de les modalitats de Bàsquet i Futbol, en torn de matí i jornada continuada, a l’IES Cap de Llevant
30-1-18 BOIB 14
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2018 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juny de 2016 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Educació i Universitat


----------------

27-1-18 BOIB 13
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 22 de gener de 2018 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 18 de gener de 2018 per la qual es designen les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017

----------------

25-1-18 BOIB 12
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de desembre de 2017 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà de les modalitats esportives de Bàsquet i Futbol a l’IES Guillem Cifre de Colonya i a l’IES Mossèn Alcover i de la modalitat de Futbol a l’IES Guillem Sagrera

----------------

23-1-18 BOIB 11
- Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres de 17 de gener de 2018 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2018
- Correcció d’errades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15/01/18 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius del grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i dels graus superiors corresponents als títols de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de gener de 2018 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el tercer quadrimestre de l’any 2017

----------------

20-1-18 BOIB 10
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 19 de gener de 2018, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2018 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 16 de gener de 2018 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de gener de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de gener de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 16 de gener de 2018 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels directors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016

19 de gener 2018

BOIBs fins el 19-01-2018

18-1-18 BOIB 9
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de gener de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per el curs 2017-2018

----------------

16-1-18 BOIB 8
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 11 de gener de 2018 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2018 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de gener de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius del grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i dels graus superiors corresponents als títols de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de gener de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música a les Illes Balears

----------------

12-1-18 BOIB 6
- Correcció de les errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de desembre de 2017 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017

BOIBS fins 31 de desembre 2017

 
30-12-17 BOIB 161
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza la implantació del cicle formatiu de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny de Forja Artística i del cicle formatiu de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny d’Assistència al Producte Gràfic Imprès a l’Escola d’Art d’Eivissa

----------------

28-12-17 BOIB 159
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de desembre de 2017 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 18 de desembre de 2017 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 19 de desembre de 2017 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de desembre de 2017 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017

----------------

26-12-17 BOIB 158
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de desembre de 2017, per la qual es regula la realització de l’avaluació de diagnòstic del curs 2017-2018 als alumnes de sisè curs d’educació primària i el procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears en els quals s’imparteixen aquests ensenyaments

----------------

23-12-17 BOIB 157
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 22 de desembre de 2017 per la qual s’estableix el procediment per elevar propostes de dotació de personal de places docents d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria vinculades al projecte educatiu dels centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que puguin ser cobertes en règim de comissió de serveis

----------------

21-12-17 BOIB 156
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de novembre de 2017 per la qual es desestima la sol·licitud d’obertura i funcionament del centre docent estranger Baleares International College San Agustín
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de desembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per seleccionar els centres docents de Mallorca i de Formentera amb professionals que poden participar en la segona fase (període de febrer a maig) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2017-2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2018-2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de desembre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2017-2018

----------------

19-12-17 BOIB 155
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de desembre de 2017, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears

----------------

16-12-17 BOIB 153
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Nuestra Señora de la Consolación, d’Alcúdia, amb la transformació d’una unitat d’educació primària en una unitat d’educació secundària obligatòria per al curs 2017-2018 i d’una unitat d’educació primària en una unitat d’educació infantil per al curs 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 de desembre de 2017 per la qual es concedeixen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 14 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un procediment extraordinari i excepcional per al reconeixement de la formació al personal funcionari docent
- Formalització del contracte de subministrament per a l’adquisició d’equipament instrumental de música u material musical divers amb destí als Conservatoris Professionals de Música i Dansa de les Illes Balears

----------------

14-12-17 BOIB 152
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de novembre de 2017 per la qual s’estableixen els criteris per determinar la tipologia dels centres docents públics no universitaris i l’assignació d’equips directius
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Juan de la Cierva amb la transformació d’una unitat d’educació primària en una unitat d’educació secundària obligatòria
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 7 de desembre de 2017 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors dels centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2018 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període

----------------

12-12-17 BOIB 151
- Licitació per a la contractació del subministrament per a l’adquisició de material no inventariable d’impressió (tóner) per als Serveis Centrals de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

7-12-17 BOIB 149
- Licitació per a la contractació del contracte reservat de subministrament d’aigua mineral envasada per als serveis centrals de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

5-12-17 BOIB 148
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de novembre de 2017 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça del CEIP Eleonor Bosch en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza el traspàs de la titularitat i el canvi de la denominació del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Maria Voltes, de Son Ferriol (Palma)
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de novembre de 2017 (BOIB núm. 138, d’11 de novembre) per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2017-2018

----------------

2-12-17 BOIB 147
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 d’octubre de 2017 per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’educació infantil Pekes, de Palma
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 28 de novembre de 2017 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de juny de 2017
30-11-17
BOIB 146
 
- Resolució per la qual es modifica l’annex 4 apartat A. de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de novembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2018-2019 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Formalització del contracte de subministrament d’equipaments i materials per als tallers de les famílies professionals de Informàtica i comunicacions, de d’electricitat i electrònica, i la d’arts gràfiques de diferents centres d'FP

----------------

28-11-17 BOIB 145
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de novembre de 2017, de cessament i nomenament d’un membre suplent, del Consell Escolar de les Illes Balears

----------------

25-11-17 BOIB 144
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2017)

----------------

23-11-17 BOIB 143
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 d’octubre de 2017 per la qual es disposa el trasllat del personal i els alumnes del CEPA Sant Antoni a l’edifici del Centre Cultural Cervantes, al carrer de l’Estrella, núm. 2, del terme municipal de Sant Antoni de Portmany, i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat (BOIB núm. 137, de 9 de novembre)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de novembre de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de nivell II de muntanya i escalada, en l’especialitat de barrancs, per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 21 de novembre de 2017 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2018-2019

----------------

18-11-17 BOIB 141
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de novembre de 2017 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018
- Formalització del contracte de subministrament d’equipaments per a centres docents públics de les Illes Balears

----------------

16-11-17 BOIB 140
- Correcció d’errors de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de novembre de 2017 per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Dulces Sueños, de Palma

----------------

14-11-17 BOIB 139
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 de novembre de 2017 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per el curs 2017-2018