28 de juny 2017

BOIBS FINS 28/06/2017

24-6-17

BOIB 77
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juny de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors
- Licitació per la contractació del subministrament per a l’adquisició d’equipaments i materials per als laboratoris, aules i tallers de les famílies de Sanitat i de Serveis socioculturals i a la comunitat de diferents centres d'FP

----------------

22-6-17 BOIB 76
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou d’Alcúdia, al terme municipal d’Alcúdia
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou d’Inca, al terme municipal d’Inca
- Correcció d’errades en la publicació de l’ Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Can Balo, al terme municipal de Marratxí (BOIB núm. 69, de 6 de juny)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres

BOES FINS 28/06/2017

 28/06/2017

Formación profesional. Entidades colaboradoras

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el procedimiento para la creación de una cartera de entidades colaboradoras del Instituto Nacional de las Cualificaciones para la actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y de los instrumentos de apoyo al procedimiento de evaluación y acreditación de la experiencia laboral.

 
23/06/2017
Calidad educativa
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el distintivo de calidad "Sello Vida Saludable".

Planes de estudios
Orden ECD/592/2017, de 19 de mayo, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Responsable en Entornos Turísticos de la Escuela Superior de Diseño de las Illes Balears.

Formación profesional
Corrección de erratas de la Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio.