18 de maig 2017

COMISSIONS DE SERVEIS 2017-18

Publicada al BOIB la Resolució per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2017-2018 a centres públics.


Termini per presentar les sol·licituds

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 19 al 25 de maig de 2017, ambdós inclosos

17 de maig 2017

BOIBS FINS 17/05/2017

16-5-17

BOIB 59
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del centre privat d’educació infantil de primer cicle (CEI) Sa Costureta, de Sant Jordi, Palma, per la de CEI Sa Capçaneta

----------------

13-5-17 BOIB 58
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per dur a terme, el curs acadèmic 2016-2017, les proves corresponents a les avaluacions de final d’etapa dels alumnes del sisè curs d’educació primària i del quart curs d’educació secundària obligatòria d’una mostra de centres, d’ambdues etapes educatives, de la comunitat autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2017 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, busseig, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 5 de maig de 2017 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de música i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de dia 5 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 5 de maig de 2017 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors d’art dramàtic i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 5 de maig de 2017 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de disseny i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018

----------------

11-5-17 BOIB 57
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou de Campos, al terme municipal de Campos
- Correcció d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del Centre Privat Concertat l’Assumpció, de Binissalem (BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2017)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 de maig de 2017 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018

----------------

10-5-17 BOIB 56
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 14 d’octubre de 2016

BOES FINS 17/05/2017

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
16/05/2017
Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca prueba para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Enseñanzas universitarias
13/05/2017
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
11/05/2017

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

12 de maig 2017

Comissions de serveis

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 19 al 25 de maig de 2017, ambdós inclosos.