21 de març 2017

BOES FINS 21/03/2017

 17/03/2017

Extracto de la Resolución 6 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las "Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de América (curso 2017-2018)".

16/03/2017

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado, para el año 2017.


 15/03/2017

Universidades públicas. Compensación económica

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se publica el importe de la compensación a las universidades públicas por la reducción de los precios públicos por servicios académicos a estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso académico 2015-2016.

BOIBS FINS 21/03/2017

21-3-17

BOIB 34
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 6/2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza una organització temporal especial per al cicle formatiu de Manteniment aeromecànic
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 de març de 2017 per la qual s’autoritza el trasllat de les instal·lacions del Centre Privat de Formació Professional Específica Menorca, de la Escuela de Turismo de Baleares SL, i s’autoritza el canvi de la configuració amb l’ampliació dels ensenyaments autoritzats amb una unitat del CFGS de Màrqueting i Publicitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 21 de març de 2017 per la qual es regula el procediment selectiu d’aplicadors-correctors per a l’avaluació de diagnòstic del curs 2016-2017 als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de segon curs d’educació secundària obligatòria
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 de març de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2017-2018

----------------

16-3-17 BOIB 32
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 7 de febrer de 2017 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de desembre de 2016

----------------

14-3-17 BOIB 31
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat La Salle de Palma, amb l’ampliació de l’oferta de cicles formatius amb una unitat (dos grups) del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017

14 de març 2017

BOES FINS 14/03/2017

14/03/2017
Bachillerato
Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2017 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.


Extracto de la Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2017.


08/03/2017

Sistema educativo. Bachillerato
Orden ECD/192/2017, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se establece la estructura de las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.

BOIBS FINS 14/03/2017

11-3-17

BOIB 30
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2017 per la qual es nomenen vocals de la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears
- Correcció d’errates de l’edicte 2297 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 3 de març de 2017, relatiu al sumari Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de febrer de 2017 per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, corresponents al curs 2015-2016

----------------

9-3-17 BOIB 29
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de desembre de 2016, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat de formació professional Ladat Studios Centre de Formació, de Palma, amb una unitat del CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (BOIB núm. 6, de 14 de gener)
- Correcció d’errades advertides en la publicació de l’annex de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 1 de febrer de 2017, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de febrer de 2017 per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, corresponents al curs 2015-2016
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 24 de febrer de 2017 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2017-2018
- Licitació per a la contractació de la gestió de servei públic de menjador escolar de centres docents públics de les Illes Balears

07 de març 2017

BOES FINS 07/03/2017

06/03/2017

Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato durante el año 2017.