28 de juny 2017

BOIBS FINS 28/06/2017

24-6-17

BOIB 77
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juny de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors
- Licitació per la contractació del subministrament per a l’adquisició d’equipaments i materials per als laboratoris, aules i tallers de les famílies de Sanitat i de Serveis socioculturals i a la comunitat de diferents centres d'FP

----------------

22-6-17 BOIB 76
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou d’Alcúdia, al terme municipal d’Alcúdia
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou d’Inca, al terme municipal d’Inca
- Correcció d’errades en la publicació de l’ Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Can Balo, al terme municipal de Marratxí (BOIB núm. 69, de 6 de juny)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres

BOES FINS 28/06/2017

 28/06/2017

Formación profesional. Entidades colaboradoras

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el procedimiento para la creación de una cartera de entidades colaboradoras del Instituto Nacional de las Cualificaciones para la actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y de los instrumentos de apoyo al procedimiento de evaluación y acreditación de la experiencia laboral.

 
23/06/2017
Calidad educativa
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el distintivo de calidad "Sello Vida Saludable".

Planes de estudios
Orden ECD/592/2017, de 19 de mayo, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Diseño Responsable en Entornos Turísticos de la Escuela Superior de Diseño de las Illes Balears.

Formación profesional
Corrección de erratas de la Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 1 de octubre, y Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio.

21 de juny 2017

BOIBS FINS 21/06/2017

20-6-17

BOIB 75
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 de juny de 2017 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció del director de l’Institut d’Educació Secundària Can Balo, al terme municipal de Marratxí

----------------

17-6-17 BOIB 74
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es dona compliment a la Sentència núm. 202, de 29 de maig de 2017 (PO 197/16), del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Con/Ad. de Palma, en relació amb el recurs presentat per l’Associació Autonòmica d’Educació i Gestió Escola Catòlica de les IB contra l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les IB

BOES FINS 21/06/2017

20/06/2017
  
Premios

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 2017.

17/06/2017

Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2017-2018.

14 de juny 2017

COMISSIONS DE SERVEIS 2017-18

Llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.

» Enllaços relacionats

BOIBS FINS 14/06/2017

13-6-17

BOIB 72
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de maig de 2017 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el primer quadrimestre de l’any 2017 i, amb caràcter extraordinari, dos convenis de col·laboració subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2016 i un subscrit el primer quadrimestre de 2015 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

----------------

10-6-17 BOIB 71
- Decret 30/2017, de 9 de juny, pel qual es nomena el doctor Llorenç Huguet Rotger rector de la Universitat de les Illes Balears
- Correcció d’errades advertides a la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018 (BOIB núm. 68, de 3 de juny)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 7 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per al curs 2016-2017
- Licitació per a la contractació del servei per a la realització del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI) per atendre a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), així com l’assessorament als professionals educatius que treballen amb aquest col·lectiu

----------------

8-6-17 BOIB 70
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2017-2018

BOES FINS 14/06/2017

 14/06/2017
Destinos
  • Resolución de 1 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia de personal docente en las escuelas europeas.
  • Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Resolución de 14 de noviembre de 2016.
  • Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Resolución de 14 de noviembre de 2016.
  13/06/2017
 Delegación de competencias
Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, sobre delegación de competencias.
 Cuerpo de Maestros
  • Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 30 de mayo de 2017, por la que se nombran los Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por Resolución de 11 de abril de 2017.
  • Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 30 de mayo de 2017, por la que se nombran los Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por Resolución de 11 de abril de 2017.
 10/06/2017
Cualificaciones profesionales
Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).
 08/06/2017
Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa campus de profundización científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria.
Extracto de la Resolución de 30 de Mayo de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el verano de 2017.
Estudios universitarios
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 29 de mayo de 2017, de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del período de matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2017-2018.
Cuerpo de Maestros
Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se nombran los Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por Resolución de 11 de abril de 2017.

07 de juny 2017

BOIBS FINS 07/06/2017


 6-6-17

BOIB 69
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Can Balo, al terme municipal de Marratxí
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Sant Francesc d’Assís de Muro amb la transformació de dues unitats d’educació primària en dues unitats d’educació infantil de segon cicle

----------------

3-6-17 BOIB 68
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2017-2018 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de maig de 2017 per la qual se citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 106/2017, seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de maig de 2017 per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears
- Licitació per a la contractació del servei d’organització, coordinació i impartició de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu 2017, per a alumnes de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Licitació per a la contractació del servei d’interlocució als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears amb alumnat procedent d’altres indrets fora d’España i que no coneixen cap de les dues llengües oficials

----------------

1-6-17 BOIB 67
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la que es fa públic l’emplaçament als interessats en relació al Procediment Ordinari 000049/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, instat per ARIMUNANI SL contra la Conselleria d’Educació i Universitat, Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de febrer de 2017 per la que es denega l’autorització al centre docent privat Escola Arimunani, de Son Ferriol
- Extracte de la Resolució de 18 de maig de 2017, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears
-

30-5-17

BOIB 66
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de maig de 2017, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 17 de març de 2017, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de maig de 2017, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 17 de març de 2017, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de maig de 2017 per la qual s’autoritza l’ampliació de la configuració del Centre Privat Concertat d’Educació Especial Joan Mesquida, de Manacor, amb dues unitats d’educació bàsica especial
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de maig de 2017 per la qual s’autoritza l’ampliació de la configuració del Centre Privat Concertat Santa Mónica, de Palma, amb una unitat del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i una unitat del CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 26 de maig de 2017 per la qual es regula el procediment selectiu de correctors de les proves corresponents a les avaluacions de final d’etapa dels alumnes de sisè curs d’educació primària i de quart curs d’educació secundària obligatòria en una mostra de centres, d’ambdues etapes educatives, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2016-2017
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2016-2017 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer)

BOES FINS 07/06/2017

 06/06/2017

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comisión de Intercambio Cultural Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América, para la convocatoria correspondiente a 2017 de las "Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-Fulbright", para la ampliación de estudios artísticos.


 03/06/2017

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.


Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos en el ámbito del programa Campus Inclusivos, Campus Sin Límites.

02/06/2017

Extracto de la Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2017-2018


01/06/2017


Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y realización de un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.400 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el verano de 2017. Expediente: 170006.