31 de maig 2017

CONCURS-OPOSICIÓ 2017

Composició definitiva dels tribunals, designació dels coordinadors i membres de les comissions de valoració.

També la distribució dels aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i convocatòria a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova.

Per a més informació feis click als enllaços:

BOIBS FINS 31/05/2017

27-5-17

BOIB 65
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 23 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la planificació, la realització i el registre d’activitats de formació permanent del professorat organitzades per les conselleries del Govern de les Illes Balears, pels consells insulars o per les seves entitats i organismes
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de maig de 2017 per la qual es regula la inscripció al Cens d’Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat

----------------

25-5-17 BOIB 64
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de maig de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Es Pont, de Palma
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 19 de maig de 2017, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears, i s’hi corregeixen les errades detectades.

BOES FINS 31/05/2017

25/05/2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Orden de 17 de mayo de 2017, por la que se convocan becas para la formación especializada en áreas y materias educativas desarrolladas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

24 de maig 2017

BOIBS FINS 24/05/2017

23-5-17

BOIB 63
- Licitació per a la contractació de l’execució del servei de cafeteria de de l’IES Port d’Alcúdia i de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

----------------

20-5-17 BOIB 62
- Decret 25/2017, de 19 de maig, pel qual es crea l’IES Can Balo, al Pont d’Inca, al terme municipal de Marratxí
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2017, (BOIB núm. 58, de 13 de maig) per la qual s’aproven les instruccions per dur a terme, el curs acadèmic 2016-2017, les proves corresponents a les avaluacions de final d’etapa dels alumnes del sisè curs d’educació primària i del quart curs d’educació secundària obligatòria d’una mostra de centres, d’ambdues etapes educatives, de la comunitat autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de maig de 2017 per la qual s’aprova la selecció definitiva dels centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord amb la convocatòria de 17 de febrer de 2017, per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament de l’ampliació de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa al municipi de Sant Antoni de Portmany
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza, de manera definitiva, la jornada contínua al CEIP Ses Planes, de Sant Josep de sa Talaia, amb el codi 07015537, a partir del curs 2017-2018

----------------

18-5-17 BOIB 61
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2017-2018 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

17-5-17 BOIB 60
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 14 d’octubre de 2016

BOES FINS 24/05/2017

23/05/2017
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

18 de maig 2017

COMISSIONS DE SERVEIS 2017-18

Publicada al BOIB la Resolució per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2017-2018 a centres públics.


Termini per presentar les sol·licituds

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 19 al 25 de maig de 2017, ambdós inclosos

17 de maig 2017

BOIBS FINS 17/05/2017

16-5-17

BOIB 59
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del centre privat d’educació infantil de primer cicle (CEI) Sa Costureta, de Sant Jordi, Palma, per la de CEI Sa Capçaneta

----------------

13-5-17 BOIB 58
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per dur a terme, el curs acadèmic 2016-2017, les proves corresponents a les avaluacions de final d’etapa dels alumnes del sisè curs d’educació primària i del quart curs d’educació secundària obligatòria d’una mostra de centres, d’ambdues etapes educatives, de la comunitat autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2017 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, busseig, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 5 de maig de 2017 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de música i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de dia 5 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 5 de maig de 2017 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors d’art dramàtic i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 5 de maig de 2017 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de disseny i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018

----------------

11-5-17 BOIB 57
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou de Campos, al terme municipal de Campos
- Correcció d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del Centre Privat Concertat l’Assumpció, de Binissalem (BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2017)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 de maig de 2017 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018

----------------

10-5-17 BOIB 56
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 14 d’octubre de 2016

BOES FINS 17/05/2017

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
16/05/2017
Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca prueba para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Enseñanzas universitarias
13/05/2017
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
11/05/2017

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

12 de maig 2017

Comissions de serveis

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 19 al 25 de maig de 2017, ambdós inclosos.

09 de maig 2017

Informació Concurs de Trasllats


  • Dimecres 10 de maig sortirà la llista definitiva de places atorgades al cos de Secundària i la resta de cossos.
  • Dimecres 17 de maig sortirà la llista definitiva de places atorgades al cos de Mestres.
  
Les Comissions de Servei sortiran després que hagin sortit les llistes definitives del CGT.

BOES FINS 09/05/2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
06/05/2017
Educación Secundaria. Evaluación
Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2016/2017.

BOIBS FINS 09/05/2017

6-5-17

BOIB 54
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza la unificació dels codis en l’àmbit administratiu i el canvi de la denominació dels centres privats concertats Aixa, Llaüt i Aladern, que passen a tenir un únic codi administratiu i la denominació Aixa-Llaüt

----------------

2-5-17 BOIB 52
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d’abril de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la permanència durant un curs més a l’etapa d’educació infantil per als alumnes amb necessitats educatives especials
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 21 d’abril de 2017 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació

03 de maig 2017

BOIBS FINS 03/05/2017

29-4-17

BOIB 51
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de setembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de denominació i l’obertura i el funcionament, de forma definitiva, del centre privat estranger d’educació secundària i batxillerat R. Nadal International School, del sistema educatiu dels Estats Units d’Amèrica, al municipi de Manacor (BOIB núm. 131, de 15 d’octubre)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització del centre privat de formació professional específica ESERP Business School, de Palma, amb la transformació d’una unitat del CFGS de Comerç Internacional en una unitat del CFGS d’Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula la realització de l’avaluació 2016-2017 de l’impacte de diferents metodologies en l’ensenyament de les matemàtiques i el procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d’educació primària
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 d’abril de 2017 sobre la renovació i l’establiment dels concerts educatius a partir del curs escolar 2017-2018 i fins al curs 2022-2023
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 d‘abril de 2017 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 d‘abril de 2017 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2016-2017

----------------

27-4-17 BOIB 50
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d’abril de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova