30 de maig 2011

BOIBs fins el 30-05-2011

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 16 de maig de 2011 per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2009/2010. Número de registre 11848 - Pàgines 19-20

Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2011 pel qual es modifica l'Acord del Consell de Govern de 4 de març de 2011 pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació relativa a l'ensenyament no universitari per a l'any 2011.  Número de registre 11874 - Pàgina 20 

Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2011 pel qual es corregeixen les errades del Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. Número de registre 11914 - Pàgines 20-22 

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 2 de maig de 2011, per la qual es regula el procediment per a la provisió temporal en comissió de serveis de llocs de treball d'inspecció educativa per funcionaris docents no universitaris.  Número de registre 11028 - Pàgines 26-29 

rdre del conseller d'Educació i Cultura de 16 de maig de 2011 de modificació de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 31 d'agost de 2009 de desplegament de determinats aspectes del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. Número de registre 11023 - Pàgines 23-24 

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 5 de maig de 2011 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears.  Número de registre 11273 - Pàgines 24-28

26 de maig 2011

BOES fins 26-05-2011

Educación primaria y secundaria. Evaluación
Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para la realización de la evaluación de diagnóstico de las competencias básicas en educación primaria y en educación secundaria obligatoria en los centros de titularidad del Estado español en el exterior para el curso 2010-2011.  PDF (BOE-A-2011-9114 - 4 págs. - 181 KB)

Ayudas
Orden EDU/1344/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2011-9045 - 6 págs. - 247 KB)
 
Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades de formación permanente del profesorado en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación durante el año 2011, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.  PDF (BOE-A-2011-9046 - 18 págs. - 429 KB)
 
Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2011, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.  PDF (BOE-A-2011-9047 - 20 págs. - 447 KB)
Becas
Orden EDU/1345/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España.  PDF (BOE-A-2011-9048 - 6 págs. - 197 KB)
Ayudas
Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus de Profundización Científica para estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria" en Jaca (Huesca).  PDF (BOE-A-2011-8977 - 5 págs. - 194 KB)
Becas y ayudas al estudio
Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.  PDF (BOE-A-2011-8850 - 14 págs. - 320 KB)

Ayudas
Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores de la de 5 de abril de 2011, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo.  PDF (BOE-A-2011-8761 - 2 págs. - 182 KB)
Ayudas
Resolución de 29 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 14 de abril de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial para Alumnos "Rutas Científicas" durante el curso 2011-2012.  PDF (BOE-A-2011-8608 - 1 pág. - 151 KB)

Asesores técnicos en el exterior
Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3201/2010, de 1 de diciembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica.  PDF (BOE-A-2011-8480 - 2 págs. - 168 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica.  PDF (BOE-A-2011-8481 - 2 págs. - 168 KB)
Calidad educativa
Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca la concesión en 2011 del distintivo de calidad Sello Escuela 2.0.  PDF (BOE-A-2011-8531 - 7 págs. - 257 KB)
Títulos y estudios extranjeros
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 29 de abril de 2010, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el bachiller español.  PDF (BOE-A-2011-8340 - 2 págs. - 164 KB)
 
Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2011, del crédito para el desarrollo del Plan para la reducción del abandono temprano de la educación y la formación, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.  PDF (BOE-A-2011-8385 - 3 págs. - 184 KB)

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante de las ayudas para el programa "leer para aprender", correspondiente al año 2011, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.  PDF (BOE-A-2011-8386 - 3 págs. - 192 KB)
 
·  Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2011, del crédito de 59.700.000 euros para el Plan PROA, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.  PDF (BOE-A-2011-8387 - 2 págs. - 176 KB
Becas
Orden EDU/1185/2011, de 11 de abril, por la que se convocan becas para el aula de verano "Ortega y Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  PDF (BOE-A-2011-8314 - 5 págs. - 192 KB)

25 de maig 2011

IMPORTANT INTERINS

El termini per participar a la convocatòria anual per a formar part de la llista d’interins durant el curs 2011-12 serà de dia 20 a dia 31 de maig, ambdós inclosos.

Es obligatòria la participació, sinó l'interí passa al final de la llista.

Hi podeu accedir aquí:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=38&lang=ca&codi=848838&coduo=38

http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=848852

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVIONALS DELS MEMBRES DELS TRIBUNALS.

 

       Hi podeu accedir pitjant sobre el següent enllaç:

23 de maig 2011

BOIBs fins el 23-05-2011

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 13 de maig de 2011, per la qual es convoquen ajudes per participar en l'activitat de Vacances Escolars de l'any 2011.  Número de registre 11129 - Pàgines 34-38 

Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 16 de maig de 2011 per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears.  Número de registre 11132 - Pàgina 38 

Resolució del director general de Personal Docent, de dia 12 de maig de 2011, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista d'aspirants a cobrir, en règim d'interinitat, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs 2011-2012.  Número de registre 10525 - Pàgines 7-27 

Resolució de 13 de maig de 2011 del conseller d'Educació i Cultura, per la qual s'ordena la publicació del Pacte per a la pròrroga del Pacte d'estabilitat del personal docent interí dels centres públics d'ensenyament no universitari durant els cursos 2012-2013 i 2013-2014.  Número de registre 10811 - Pàgines 65-67 

Resolució de la directora general de Planificació i Centres en relació amb el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres.  Número de registre 10720 - Pàgines 67-69 

Correcció d'errades de la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 25 de febrer de 2011 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics, als ensenyaments d'idiomes i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2011-2012.
Número de registre 10884 - Pàgina 69

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 18 de maig de 2011, per la qual es regulen i es convoquen les proves d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de primer nivell de grau mitjà de les especialitats esportives de Bàsquet, Futbol, Futbol Sala i Esports de Muntanya i Escalada, i de segon nivell de grau mitjà de l'especialitat de Mitja muntanya i de Barrancs, del sistema educatiu. Número de registre 10782 - Pàgines 54-58

20 de maig 2011

IMPORTANT INTERINS

El termini per participar a la convocatòria anual per a formar part de la llista d’interins durant el curs 2011-12 serà de dia 20 a dia 31 de maig, ambdós inclosos.

Es obligatòria la participació, sinó l'interí passa al final de la llista.

Hi podeu accedir aquí:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=38&lang=ca&codi=848838&coduo=38

http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=848852

16 de maig 2011

BOIBs fins el 16/05/2011

Resolució del conseller d'Educació i Cultura d'11 de maig de 2011 per la qual es convoquen ajudes econòmiques cofinançades pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu de les Illes Balears pel període 2007-2013, dins l'eix 3, tema prioritari 73, per al curs 2011-2012, per desenvolupar els programes de qualificació professional inicial-CAPI a ajuntaments i entitats locals menors.  Número de registre 10470 - Pàgines 6-20

Correcció d'errades a la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2011, per la qual es convoquen proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional a les Illes Balears.  Número de registre 10060 - Pàgina 7
 
Correcció d'errades de la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 15 d'abril de 2011 per la qual es convoca la prova específica d'accés als estudis superiors de grau de Disseny i es concreta el procés d'admissió i de matrícula per al curs 2011-2012.   Número de registre 10262 - Pàgines 41-42

11 de maig 2011

BOIBs fins el 10-05-2011

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 19 d'abril de 2011 per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, i el procediment per obtenir-la. Número de registre 9953 - Pàgines 35-38 
 
Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 15 d'abril de 2011 per la qual es posa en funcionament el Pla Pilot de Contractes Programa per a l'Èxit Escolar amb el suport del Ministeri d'Educació i se seleccionen els centres participants.  Número de registre 10065 - Pàgines 38-41 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 2 de maig de 2011, per la qual es convoquen els ajuts per a Experiències Educatives Innovadores.   Número de registre 10067 - Pàgines 41-44 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de dia 30 d'abril de 2011 per la qual es dicten les instruccions per regular l'organització i el funcionament dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura. Número de registre 10140 - Pàgines 44-46

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 19 d'abril de 2011 per la qual s'estableixen les pautes per a la regulació de la jornada i l'horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil
Número de registre 9969 - Pàgines 53-54 

Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.  Número de registre 9806 - Pàgines 7-18 
 
Informació pública de la relació de persones que, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, han superat la formació específica que ha de permetre obtenir l'habilitació per exercir les funcions d'assessorament i d'avaluació en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol. Número de registre 9759 - Pàgina 94

09 de maig 2011

BOES fins el 9-05-2011

Formación profesional
Real Decreto 558/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional administración y gestión.  PDF (BOE-A-2011-8015 - 106 págs. - 2770 KB)
 
Real Decreto 561/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional hostelería y turismo.  PDF (BOE-A-2011-8018 - 132 págs. - 4015 KB)
Ayudas
Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativoPDF (BOE-A-2011-7510 - 20 págs. - 417 KB)  
Premios
Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los "Premios Irene: La paz empieza en casa" para 2011PDF (BOE-A-2011-7513 - 11 págs. - 309 KB)
Subvenciones
Orden EDU/1047/2011, de 15 de abril, por la que se convoca el programa de subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2011-2012.  PDF (BOE-A-2011-7514 - 11 págs. - 246 KB)
Ayudas
Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas" durante el curso 2011/2012PDF (BOE-A-2011-7675 - 18 págs. - 362 KB)
Ayudas
Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2011-2012.  PDF (BOE-A-2011-7595 - 7 págs. - 225 KB)
Ayudas
Resolución de 8 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos para el curso 2010-2011.  PDF (BOE-A-2011-7428 - 16 págs. - 354 KB)
Becas
Orden EDU/1028/2011, de 21 de marzo, por la que se concede la renovación de becas concedidas para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2010-2011.  PDF (BOE-A-2011-7429 - 2 págs. - 185 KB)
Premios
Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se modifica la de 10 de diciembre de 2010, por la que se conceden los premios "Irene: la paz empieza en casa" para 2010.  PDF (BOE-A-2011-7430 - 1 pág. - 152 KB)
Ayudas
Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en institutos de enseñanza secundaria y centros de formación profesional de la República Federal de Alemania, para el curso 2011-2012.  PDF (BOE-A-2011-7389 - 6 págs. - 195 KB)
Subvenciones
Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de Centros Escolares promotores de la actividad física y el deporte para el año 2011. PDF (BOE-A-2011-7399 - 6 págs. - 195 KB)
Formación profesional
Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.  PDF (BOE-A-2011-7319 - 22 págs. - 513 KB)

03 de maig 2011

BOIB DEL 3-05-2011


Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 20 d'abril de 2011, per la qual es dicten instruccions per sol·licitar destinació en comissió de serveis per al curs 2011-2012, en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Número de registre 9326 - Pàgines 29-31 

Correcció d'errades a la Resolució del conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 15 de febrer de 2011, per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, professors d'escoles oficials d'idiomes, corresponents als instituts d'educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d'idiomes, escoles d'arts plàstiques i disseny, escola superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d'educació de persones adultes, equips d'orientació educativa i psicopedagògica, centres d'educació especial i centres d'educació infantil i primària. Número de registre 9327 - Pàgines 31-32 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 14 d'abril de 2011 per la qual es modifica l'autorització del centre privat EDIB de Palma perquè pugui impartir els programes d'estudis conduents als títols de Higher National Diploma in 3D, Higher National Diploma in Graphic Design, Higher National Diploma in Fashion and Textiles del sistema educatiu britànic com a centre estranger.  Número de registre 9346 - Pàgines 32-33

COMISSIONS DE SERVEIS 2011-2012

En data de 3 de maig ha sortit publicada la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia
20 d'abril de 2011, per la qual es dicten instruccions per sol·licitar destinació en comissió de
serveis per al curs 2011-2012, en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents
de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 3 de
maig de 2011).

Entre d’altres novetats us inform que les comissions de serveis per càrrecs directius també
s’han de realitzar mitjançant aquesta convocatòria.

D’acord amb les instruccions de la convocatòria, dia 5 de maig s’obrirà el termini per presentar
les sol·licituds, que es tramitaran telemàticament des de la pàgina web de la Direcció General
de Personal Docent .

02 de maig 2011

BOIBs fins el 2-05-2011

Informació pública de l'acord del Consell de Formació Professional de les Illes Balears sobre la gestió, amb caràcter transitori, del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència professional o de vies no formals de formació establert pel Reial decret 1224/2009. Número de registre 9232 - Pàgines 57-58

Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de rectificació de la Resolució de 29 de març de 2011 per la qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català.  Número de registre 9071 - Pàgines 40-41 
 
Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es modifica la Resolució de 8 d'abril de 2011 per la qual es convoquen les proves de juliol de 2011 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística. Número de registre 9076 - Pàgina 41 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 14 d'abril de 2011 per la qual es convoca el procediment per a la selecció i el nomenament de directors als centres docents públics de nova creació. Número de registre 9079 - Pàgines 41-43 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 11 d'abril de 2011per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de llicències per estudi i per dur a terme treballs de recerca durant el curs 2011-2012, destinades als funcionaris de carrera dels cossos docents i del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa. Número de registre 9239 - Pàgines 43-49 

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 de març de 2011, per la qual es regula l'organització i el funcionament de la Inspecció Educativa. Número de registre 9020 - Pàgines 36-40 

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de rectificació de l'Ordre de 30 de març de 2011, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. Número de registre 8821 - Pàgines 24-25 
 
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 15 d'abril de 2011 per la qual es convoca la prova específica d'accés als estudis del grau d'Art Dramàtic i es concreta el procés d'admissió i de matrícula per al curs 2011-2012.  Número de registre 8855 - Pàgines 26-29 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 15 d'abril de 2011 per la qual es convoca la prova específica d'accés als estudis superiors de grau de Disseny i es concreta el procés d'admissió i de matrícula per al curs 2011-2012. Número de registre 8858 - Pàgines 29-31 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 15 d'abril de 2011 per la qual es convoca la prova específica d'accés als estudis superiors del grau de Música i es concreta el procés d'admissió i de matrícula per al curs 2011-2012. Número de registre 8861 - Pàgines 31-33 

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 23 de març de 2011 per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal automatitzats i no automatitzats de la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d'Educació i Cultura. Número de registre 8700 - Pàgines 21-24 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 25 de març de 2011 per la qual s'autoritzen el canvi de la denominació específica i el trasllat dels alumnes i els professors del CEIP Antoni Monjo, de Maria de la Salut. Número de registre 8825 - Pàgina 25