29 de novembre 2010

BOIBs fins 27-11-2010

 Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 26 de novembre de 2010 per la qual es concedeix la Medalla al Mèrit de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la Sra. Teresa Santacana Mejías. Número de registre 26557 - Pàgina 5

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 16 de novembre de 2010, de convocatòria anual per a sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director.  Número de registre 25939 - Pàgines 33-34   

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 19 de novembre de 2010 per la qual es convoquen ajudes per a despeses de funcionament de les federacions i confederacions d'associacions de pares i mares d'alumnes i federacions i confederacions d'associacions d'alumnes.  Número de registre 26067 - Pàgines 34-39

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de novembre de 2010, per la qual es convoquen, de manera extraordinària, ajudes de desplaçament per a l'alumnat de les Illes Balears per cursar estudis universitaris durant l'any acadèmic 2009-2010. Número de registre 25828 - Pàgines 33-36

LOTERIA NADAL

Vos informem que ja tenim una primera remesa de loteria de Nadal, número 54864, per aquells que volen disposar dels seus dècims per a repartir-los durant el pont. Els primers que venguin a cercar els dècims es queden amb ells.  Recordau que només teniu fins aquest divendres dia 3 per a comprar la loteria.
 
Ànims i molta SORT a tots i a totes!!!

22 de novembre 2010

CONCURS DE TRASLLATS

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2010, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu. Número de registre 25335 - Pàgines 4-29

BOIBs fins 20-11-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2010, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació.  Número de registre 25325 - Pàgines 30-40 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 16 de novembre de 2010, per la qual es convoquen ajudes per fomentar l'associacionisme de pares i mares d'alumnes (APIMA), i d'alumnes (AA), corresponents al curs 2009/2010. Número de registre 25578 - Pàgines 9-14 

Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 9 de novembre de 2010 per la qual es convoquen les proves de febrer de 2011 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística. Número de registre 25105 - Pàgines 10-14

17 de novembre 2010

ELECCIONS SINDICALS


Instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha de renovar la Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes Balears

RESOLUCIÓ
Primer. Data i horari de les votacions
D’acord amb el calendari presentat per les organitzacions promotores, les
eleccions sindicals són dia 2 de desembre de 2010. Les votacions tendran lloc entre les 12.00 h i les 18.00 h. Les activitats lectives s’interrompran a les 12.00h i es reprendran a partir de les 18.00 h.

Segon. Integrants de les meses. Drets i deures.
1. Els integrants de les meses, els interventors i els apoderats han de
comunicar la seva designació al director del seu centre de treball, atès que cessaran en la seva activitat lectiva abans de les 11.00 h. del dia de les eleccions i, si actuen en les meses constituïdes, no la reprendran.
2. Els membres de les meses electorals i els interventors que treballin a un centre diferent d’aquell en què està ubicada la mesa hauran de disposar de temps suficient per desplaçar-se des del seu centre de treball fins a la mesa, per la qual cosa la seva activitat ordinària s’haurà d’interrompre abans de les 11:00 hores.
El personal afectat per aquesta disposició ho comunicarà a l’equip directiu del seu centre amb antelació suficient.
3. Els membres que constitueixin les meses electorals el dia de les votacions i hi actuïn disposaran d’un dia de llicència l’endemà de les eleccions.
També tendran aquest benefici els interventors de les candidatures. Els suplents que no hagin d’actuar a la mesa resten exclosos d’aquesta llicència. Els beneficiats per la llicència ho comunicaran al director del seu centre.
4. Els membres de les meses tendran dret a percebre les dietes i el reintegrament de les despeses corresponents, d’acord amb el que disposa el Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració Autonòmica de les Illes Balears i amb les actualitzacions regulades a la Resolució de 30 de desembre de 2009, BOIB 191/2009.

Tercer. Comunicacions i publicitat electoral.
1. La direcció dels centres garantirà la publicitat de les comunicacions
electorals trameses per l’Administració, per la Mesa electoral Coordinadora o per les candidatures i els seus representats. Especialment garantirà que, durant l’horari no lectiu i durant els temps d’esplai es puguin dur a terme actes informatius per part de les candidatures. Les candidatures notificaran als centres la seva intenció de realitzar actes informatius.
2. La direcció dels centres garantirà que les trameses de propaganda electoralque arribin al centre arribin als seus destinataris.

Quart. La jornada electoral.
1. Durant l’horari de votació queden suspeses les activitats lectives i el treball dels funcionaris docents. Pel que fa als serveis complementaris (menjador, transport, activitats extraescolars) cada centre determinarà el seu manteniment o suspensió, que comunicarà a la Direcció General de Planificació i Centres.
2. L’Administració facilitarà les urnes. En absència de cabina, la direcció
de cada centre de votació ha de disposar, d’acord amb la mesa, d’un espai per garantir el secret de vot. L’urna, juntament amb tota la documentació necessària per dur a terme el procés electoral, es farà arribar als centres durant les 72 hores precedents a les votacions. El director del centre on està ubicada la mesa electoral és el responsable de la custòdia d’aquest material des del moment de la seva recepció fins a l’arribada dels membres de la mesa, que se’n faran càrrec.
3. La mesa ha d’estar al servei de l’elector durant tota la jornada electoral
i sempre, com a mínim, hi han de ser presents dos dels seus components. Només en el cas que hagin votat totes les persones censades en una mesa, sense cap excepció, es podrà tancar el col·legi electoral abans de les 18.00 h.

BOIBs fins el 16-11-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 20 d'octubre de 2010, per la qual s'adjudica un premi als alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2009-10.  Número de registre 24454 - Pàgines 45-46 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 25 d'octubre de 2010, per la qual dicta instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha de renovar la Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes Balears. Número de registre 24037 - Pàgina 19 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 d'octubre de 2010 per la qual s'autoritza la implantació de cicles formatius i de programes de qualificació professional inicial a centres d'educació secundària i a un centre d'educació de persones adultes.  Número de registre 24129 - Pàgines 19-21

04 de novembre 2010

BOIBs fins el 4-11-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 28 d'octubre de 2010, per la qual es concedeixen les subvencions per donar suport a activitats de promoció i projecció exterior de la cultura.  Número de registre 24112 - Pàgines 20-24

Resolució del conseller d'Educació i Cultura d'1 d'octubre de 2010 per la qual se separa l'EOEP Palma 2 de la subseu de Calvià en dos equips diferents.  Número de registre 23747 - Pàgines 29-30 

Resolució de 25 d'octubre de 2010 del director general d'Innovació i Formació del Professorat de convocatòria de centres educatius de les Illes Balears que aporten professorat per tutelar els estudiants de les pràctiques dels màsters universitaris oficials de Formació del Professorat. Número de registre 23745 - Pàgines 26-29 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la que es concedeixen i deneguen ajuts econòmics individuals per l'assistència a activitats de formació permanent del professorat d'ensenyament no universitari dins el període comprès entre l'1 de setembre de 2009 i el 31 d'agost de 2010.Número de registre 23557 - Pàgines 25-26 

 Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 29 d'octubre de 2010 per la qual s'aprova la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria d'Educació i Cultura.
Número de registre 23866 - Pàgines 9-32 

 Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 22 d'octubre de 2010, per la qual s'estableix i regula el procediment de tutorització dels funcionaris interins substituts que preveu la Resolució del director general de Personal Docent, de 18 abril de 2008, per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d'interinitat.  Número de registre 23511 - Pàgines 14-18

Xerrada informativa de l'STEI

Vos informem que l'STEI vendrà a fer una xerrada informativa dimarts dia 9 de novembre, al primer esplai tant del matí com de l'horabaixa.

03 de novembre 2010

Reunió informativa de FE-CCOO

Vos informem que el divendres 5 de novembre a les 10:40 hores hi haurà una reunió informativa al nostre centre amb el sindicat FE-CCOO per tractar de:

- retribucions 2011,

- reclamacions dels interins de pacte,

- novetats concurs de trasllats,

- jubilació,

- contenciosos presentats a la conselleria d'educació, i

- formació presencial i on-line.

LOTERIA DE NADAL

Vos informem que ja hem fet una reserva de loteria de Nadal a l'administració de Santa Ponça, el número amb el que juguem aquest any és el 54864, cada dècim val 20 Euros i si estau interessats heu de passar pel despatx de la Secretària a reservar i a pagar el dècim, teniu fins el dia 3 de desembre per a participar. 

Ànims i molta SORT a tots i a totes!!!