18 d’abril 2011

BOIBs fins 18-04-2011

Correcció d'errades advertides a la versió catalana als annexos 3 i 4 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 8 de març de 2011 (BOIB núm.36 , de 10 març) per la qual es du a terme la convocatòria del procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2011-2012

Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, d'11 d'abril de 2011, mitjançant la qual es convoquen subvencions per promoure l'edició i la difusió de publicacions sobre temàtica relativa a les Illes Balears i les activitats científiques o culturals relacionades en la mateixa temàtica, per a l'any 2011.  Número de registre 8603 - Pàgines 40-46 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es convoquen els premis per a l'alumnat d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2010-11. Número de registre 7687 - Pàgines 12-13 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2010-2011.  Número de registre 7698 - Pàgines 13-15 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es convoca la concessió de premis als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2010-11. Número de registre 7706 - Pàgines 15-16

BOES fins 18-04-2011

Premios
Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el Premio "Marta Mata" a la calidad de los centros educativos para el año 2011. PDF (BOE-A-2011-6838 - 8 págs. - 214 KB)
Ayudas
Orden EDU/894/2011, de 8 de abril, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato durante el año 2011.  PDF (BOE-A-2011-6683 - 5 págs. - 185 KB)
Destinos
Orden EDU/875/2011, de 1 de abril, por la que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral, convocado por Orden EDU/2640/2010, de 1 de octubre.  PDF (BOE-A-2011-6561 - 2 págs. - 159 KB)

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar durante los turnos de verano de 2011 en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados.  PDF (BOE-A-2011-6499 - 8 págs. - 211 KB)
Ayudas
Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de Sexto curso de Educación Primaria y Segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de "Inmersión Lingüística" durante el otoño de 2011.  PDF (BOE-A-2011-6271 - 10 págs. - 260 KB)

13 d’abril 2011

BOIBs fins el 13-04-2011

Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 8 d'abril de 2011 per la qual es convoca la prova de juliol de 2011 per a l'obtenció del certificat oficial de coneixements específics de llenguatge administratiu (nivell E) que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.  Número de registre 8295 - Pàgines 7-11 
  
Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 8 d'abril de 2011 per la qual es convoquen les proves de juliol de 2011 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.  Número de registre 8296 - Pàgines 11-16

Decret 24/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.   Número de registre 7657 - Pàgines 36-42 
 
Decret 22/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix el currículum i l'organització dels cursos de l'especialitat de Musicologia del grau superior dels ensenyaments de música a les Illes Balears per al període d'experimentació de la implantació d'aquesta especialitat.  Número de registre 7649 - Pàgines 21-26

Decret 23/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.  Número de registre 7654 - Pàgines 26-36 

Decret 25/2011, d'1 d'abril, pel qual es nomena la doctora Montserrat Casas Ametller rectora de la Universitat de les Illes Balears.  Número de registre 7662 - Pàgina 42 

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de març de 2011, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.  Número de registre 7822 - Pàgines 70-74 

Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, de 5 d'abril de 2011, mitjançant la qual es convoca la segona edició dels Premis d'Investigació Institut d'Estudis Baleàrics, any 2011.  Número de registre 8130 - Pàgines 74-77 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia18 de març de 2011, per la qual es modifica la configuració del centre privat de formació professional i d'ensenyament de persones adultes Acadèmia Fleming, de Palma, per a l'autorització de l'educació secundària de persones adultes en la modalitat semi presencial i l'autorització del CFGM de cures auxiliars d'infermeria, i del CFGS de documentació Sanitària per al curs 2010-2011.  Número de registre 6925 - Pàgines 21-23

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2011 per la qual es disposa el canvi de domicili i el trasllat de l'equip d'atenció primerenca des Raiguer d'Inca.  Número de registre 6928 - Pàgina 23 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2011 per la qual es crea l'equip d'atenció primerenca Formentera, com a subseu de l'equip d'atenció primerenca d'Eivissa-Formentera.  Número de registre 6931 - Pàgines 23-24 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2011 per la qual es disposa el canvi de domicili i el trasllat dels alumnes i els professors del CEIP Ses Bassetes del Port d'Andratx.  Número de registre 6935 - Pàgina 24

CONCURS DE TRASLLATS

Us informam que acaba de sortir l’adjudicació provisional de la resta de cossos (secundària, FP, EOI, etc.)

Teniu la informació aquí

11 d’abril 2011

CONVOCATÒRIA DE CLAUSTRE 13 d'abril

 

Per ordre del director, us convoc al Claustre ordinari de professors que tindrà lloc el dimecres 13 d’abril, a les 14:15 hores al saló d’actes, amb l’ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions del dia 26 de gener,  23 de març i 28 de març de 2011.
  2. Informació sobre els resultats de la segona avaluació.
  3. Informació general.
  4. Precs i preguntes.


Santa Ponça, 11 de març de 2011
 


 

05 d’abril 2011

BOIBs fins el 5-04-2011

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 22 de març de 2011, per la qual es convoquen ajuts econòmics individuals per assistir a activitats de formació permanent del professorat d'ensenyament no universitari dins el període comprès entre l'1 de setembre de 2010 i el 31 d'agost de 2011.  Número de registre 6991 - Pàgines 25-30 

Correcció d'errades de la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, de dia 18 de març de 2011, per la qual es fa la convocatòria i es dicten normes per a la realització de les proves lliures, perquè les persones més grans de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears.  Número de registre 6982 - Pàgina 50  

Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 29 de març de 2011 per la qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català.  Número de registre 7084 - Pàgines 50-51 

BOEs fins 5-04-2011

Premios
Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2010-2011.  PDF (BOE-A-2011-6060 - 8 págs. - 211 KB)
Premios
Orden EDU/730/2011, de 11 de marzo, por la que se convocan los premios del XXIV Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2011.  PDF (BOE-A-2011-5915 - 8 págs. - 215 KB)

Ayudas
Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes.  PDF (BOE-A-2011-5738 - 22 págs. - 432 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpos de funcionarios docentes
Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica la convocatoria para la realización de procedimientos selectivos para la provisión de plazas de funcionarios docentes de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional. PDF (BOE-A-2011-5652 - 1 pág. - 153 KB)