21 d’abril 2016

BOIBs fins el 21-04-2016

21-4-16 BOIB 50
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 d’abril de 2016 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

----------------

19-4-16 BOIB 49
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de març de 2016 per la qual es nomenen membres de la Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i Mares de l’Alumnat de les Illes Balears en representació de les federacions i confederacions de pares i mares d’alumnes
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 9 d’abril de 2016 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació infantil

----------------

16-4-16 BOIB 48
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Sant Francesc de Sales, de Ciutadella, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat La Salle, d’Inca, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Es Liceu, des Pont d’Inca (Marratxí), amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Aula Balear, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Integrat d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Ensenyaments Elementals de Música Sant Josep Obrer II, de Palma, amb l’ampliació amb quatre unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Sa Real, d’Eivissa, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 16 d’abril de 2016 per la qual es regula el procediment selectiu d’aplicadors - correctors per a l’avaluació mostral individualitzada a sisè curs d’educació primària del curs 2015-2016

----------------

14-4-16 BOIB 47
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 per la qual es convoquen les proves d’avaluació individualitzada del curs 2015-2016 als alumnes de tercer i sisè cursos d’educació primària i s’estableixen els procediments d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears en els quals s’imparteixen aquests ensenyaments
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de març de 2016 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2014-2015

----------------

12-4-16 BOIB 46
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 d’abril de 2016 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 46/2016
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 4 d’abril de 2016 per la qual es designen les persones que han d’actuar com a assessors, com a avaluadors i membres de les comissions d'avaluació en els procediments d’acreditació de competències, convocats mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de desembre de 2015
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 d’abril de 2016, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte als processos d’adscripció, d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears

BOES fins el 15 abril 2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia licitación para la contratación de la Organización y Coordinación del Programa "Aulas de la Naturaleza" para el año 2016.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes
Orden ECD/516/2016, de 8 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/492/2016, de 4 de abril, por la que se convoca procedimiento para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como de adquisición de nuevas especialidades.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes
Orden ECD/492/2016, de 4 de abril, por la que se convoca procedimiento para ingreso y acceso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como la adquisición de nuevas especialidades.
Ayudas
  • Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
  • Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
  • Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación profesional
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sistema educativo. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
  • Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación.
Educación primaria. Evaluación
Corrección de errores de la Orden ECD/711/2015, de 15 de abril, por la que se establecen los elementos y características de los documentos oficiales de evaluación de la Educación Primaria, para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 23 de marzo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2016, del Convenio de colaboración entre el Servicio de Salud de las Illes Balears, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan los premios nacionales de las Olimpiadas de Física, Química y Matemáticas, correspondientes al año 2016.
Ayudas
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

11 d’abril 2016

BOIBs fins el 9/04/2016

9-4-16 BOIB 45
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 d’abril de 2016 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics

----------------

2-4-16 BOIB 42
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 23 de març de 2016 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i el Decret 55/2011, de 20 de maig
31-3-16 BOIB 41
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 per la qual s’aprova el Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020

----------------

26-3-16 BOIB 39
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 21 de març de 2016, per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals i als ensenyaments d’idiomes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2016-17

----------------

22-3-16 BOIB 37
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 29 de febrer de 2016 mitjançant la qual s’estableix la quantia corresponent al curs 2015-2016 dels mòduls per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment les capacitats educatives de les famílies
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat La Milagrosa, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat La Porciúncula, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Virgen del Carmen, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR)
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de març de 2016 de modificació de la resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 2 de març de 2016 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

----------------

19-3-16 BOIB 36
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears
- Informació pública de l’esborrany del decret pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears

----------------

17-3-16 BOIB 35
- Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 de març de 2016 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius de transport per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 de març de 2016 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2015-2016

----------------

10-3-16 BOIB 32
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 de març de 2016, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 de març de 2016, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per Resolució de 5 d’octubre de 2015


- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 2 de març de 2016 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 2 de març de 2016 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització