24 de febrer 2014

BOIBs fins el 20 de febrer 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 31 de gener de 2013 per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a les Illes Balears
Número de registre 2427 - Pàgines 5673-5708

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 31 de gener de 2014 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell de determinats idiomes per a alumnes lliures de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2014
Número de registre 2426 - Pàgines 5755-5763

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de febrer de 2014 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu, que s’ha d’impartir durant el curs escolar 2013-2014 dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Número de registre 2729 - Pàgines 6353-6368

13 de febrer 2014

BOES fins el 13 de febrer 2014

Subvenciones
Corrección de errores de la Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que participen en el programa Erasmus, a través de las acciones de movilidad en el curso académico 2012/2013. PDF (BOE-A-2014-1121 - 2 págs. - 181 KB)

Formación profesional
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se distribuye el crédito destinado a las comunidades autónomas, para financiar actividades para la mejora y difusión de la formación profesional y para la acreditación de competencias profesionalesPDF (BOE-A-2014-1169 - 5 págs. - 212 KB)

Auxiliares de conversación de lengua española
Resolución de 30 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación en centros educativos para el curso académico 2014-2015. PDF (BOE-A-2014-1202 - 13 págs. - 332 KB)

Bachillerato
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 22 de enero de 2014, por la que se convoca en el año 2014 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. PDF (BOE-A-2014-1203 - 1 pág. - 133 KB)
 
Ayudas
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico, en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2013-2014. PDF (BOE-A-2014-1394 - 1 pág. - 137 KB)

 

11 de febrer 2014

BOIBs fins l'11 de febrer 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 24 de gener de 2014 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2013-2014 i es dicten les normes per dur-la a terme
Número de registre 1430 - Pàgines 3043-3074

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques de 28 de gener de 2014 per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears objecte del procediment per proveir-los, aprovat per Resolució de 19 de juny de 2013 (BOIB núm. 88, de 22 de juny)
Número de registre 1210 - Pàgines 3978-4033
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears de dia 27 de gener de 2014 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, professors d’escoles oficials d’idiomes, corresponents als instituts d’educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d’idiomes, escoles d’arts plàstiques i disseny, escola superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d’educació de persones adultes, equips d’orientació educativa i psicopedagògica, centres d’educació especial i centres d’educació infantil i primària
Número de registre 1563 - Pàgines 4432-4579

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears de 27 de gener de 2014 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca
Número de registre 1564 - Pàgines 4580-4768


Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de gener de 2014, per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica de l’Equip d’Incorporació Tardana (ESAIT) a Equip d’Assessorament al Tractament de les Llengües a les Escoles (Equip ATLES) i s’amplien les seves competències
Número de registre 1815 - Pàgines 4794-4795


Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 24 de gener de 2014 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2012-2013
Número de registre 1817 - Pàgines 4798-4805 Versió HTML