25 de maig 2012

Enquesta al personal docent (ampliació del termini)

Hem ampliat el plaç per respondre l'enquesta al personal docent!

Per favor, si no ho heu fet encara, vos demanam que empleneu la següent enquesta, anònima, sobre la vostra satisfacció respecte a diferents aspectes del centre: funcionament, organització...

També podeu omplir-la des de ca vostra escrivint: http://tinyurl.com/enquestadocent

No vos durà més de 5 minuts!

Teniu fins al 1 de juny!

Moltes gràcies!

24 de maig 2012

BOEs fins el 24-05-2012

Premios

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XXV Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2012.  PDF (BOE-A-2012-6768 - 9 págs. - 200 KB)

22 de maig 2012

BOIBs fins el 22-05-2012

Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears per la qual s'ordena la publicació de la relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears durant l'any 2011 i el primer quadrimestre de l'any 2012.  Número de registre 9643 - Pàgines 41-42 

Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 7 de maig de 2012 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2012-2013 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Número de registre 9646 - Pàgina 5

Correcció d'errades advertides a l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 (BOIB núm. 64, de 5 de maig) que regula la convocatòria del procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013.  Número de registre 9865 - Pàgines 12-13

Correcció d'errades advertides en la Resolució provisional de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives sobre l'establiment, renovació i modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2012-2013. Número de registre 9772 - Pàgina 14

17 de maig 2012

BOEs fins el 17-05-2012

Estudios universitarios

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del periodo de matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2012-2013. PDF (BOE-A-2012-6275 - 1 pág. - 153 KB)
 
Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan las ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación del ejercicio 2012, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. PDF (BOE-A-2012-6238 - 36 págs. - 535 KB)
 
Resolución de 27 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de verano de 2012. PDF (BOE-A-2012-6239 - 8 págs. - 192 KB)
Becas
Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede la renovación durante el curso 2012-2013 de las becas concedidas para la realización de estudios de máster en universidades de Estados Unidos de América para el curso 2011-2012. PDF (BOE-A-2012-6240 - 2 págs. - 159 KB)

BOIBs fins el 17-05-2012


Resolució provisional de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives sobre l'establiment, renovació i modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2012-2013. Número de registre 9384 - Pàgines 24-26

Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 26 d'abril de 2012 per la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.  Número de registre 9277 - Pàgina 6 

Resolució del director general d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de dia 8 de maig de 2012 per la qual es dicten les instruccions per regular les proves d'accés i el procés d'admissió i matrícula als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, de Disseny i de Música. Número de registre 9255 - Pàgines 11-16  

Acord del Consell de Govern de 4 de maig de 2012 pel qual s'autoritza la creació de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.  Número de registre 9064 - Pàgines 21-22  

Resolució del director general d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 9 de maig de 2012 per la qual es convoca la prova específica d'accés als estudis superiors de Música i es concreta el procés d'admissió i de matrícula per al curs 2012-2013. Número de registre 9194 - Pàgines 24-27 

Resolució del director general d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 9 de maig de 2012 per la qual es convoca la prova específica d'accés als estudis superiors de disseny i es concreta el procés d'admissió i de matrícula per al curs 2012-2013. Número de registre 9197 - Pàgines 27-31 

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives 27 de d'abril de 2012 per la qual es convoca el procés per a la participació en el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el primer nivell dels ensenyaments esportius de règim especial de l'especialitat de bàsquet. Número de registre 9200 - Pàgines 31-34 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de dia 4 de maig de 2012 per la qual es posa en marxa el Pla Pilot d'Educació Plurilingüe i es convoca la selecció de centres participants per al curs 2012-2013. Número de registre 9063 - Pàgines 20-24 

Resolució del director general d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 9 de maig de 2012 per la qual es convoca la prova específica d'accés als estudis superiors d'art dramàtic i es concreta el procés d'admissió i de matrícula per al curs 2012-2013.  Número de registre 9252 - Pàgines 34-37

15 de maig 2012

BOIBs fins l'11-05-2012


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 7 de maig de 2012 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2012-2013 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Número de registre 9014 - Pàgines 2-25 

 

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 24 d'abril de 2012 per la qual s'estableix el procediment de validació d'aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el primer nivell dels ensenyaments de tècnic esportiu. Número de registre 8810 - Pàgines 8-11

 

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES


Resolució del conseller d'Administracions Públiques de 25 d'abril de 2012 per la qual es declaren exhaurides diverses borses de personal funcionari interí pel transcurs del termini màxim de vigència de 3 anys des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Número de registre 8720 - Pàgines 6-8

09 de maig 2012

BOEs fins el 8-05-2012

Ayudas

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas" durante el curso 2012/2013. PDF (BOE-A-2012-5964 - 15 págs. - 321 KB)
Premios
Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2012-5905 - 2 págs. - 158 KB)

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Programas Educativos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del servicio de organización de dos jornadas: Coordinadores FP-ERASMUS y Movilidad Alumnado Español Comenius. PDF (BOE-B-2012-14507 - 2 págs. - 169 KB)
Ayudas
Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato durante el año 2012. PDF (BOE-A-2012-5628 - 6 págs. - 173 KB)

BOIBs fins el 8-05-2012


Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula la convocatòria del procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013.Número de registre 8537 - Pàgines 10-25  

Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 19 d'abril de 2012 per la qual es modifica la composició dels tribunals avaluadors de coneixements generals de llengua catalana Número de registre 8406 - Pàgina 5 

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 26 d'abril de 2012 per la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.  Número de registre 8295 - Pàgines 4-8 

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 25 d'abril de 2012 per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2012-2013 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Número de registre 8153 - Pàgines 8-10

08 de maig 2012

Enquesta al personal docent


Pel tal de realitzar accions de millora hem de recollir diferents dades sobre el funcionament del nostre centre en tots els seus aspectes.

És per això que vos demanam la vostra col·laboració emplenant la següent enquesta, anònima, sobre la vostra satisfacció respecte a diferents aspectes del centre: funcionament, organització...

També podeu omplir-la des de ca vostra escrivint: http://tinyurl.com/enquestadocent

No vos durà més de 5 minuts!

Teniu fins al 20 de maig.

Moltes gràcies!

07 de maig 2012

Comissió serveis i Convocatòria d'interins

COMISSIÓ DE SERVEIS NOVETATS
Termini: Del 3 al 10 de maig sol·licitud telemàtica amb petició de places.
-Enguany podran demanar comissió de serveis els funcionaris de carrera que obtingueren la primera destinació definitiva per al curs 2011-12 i els que l'han obtinguda per al curs 2012-13, sempre que sigui a la mateixa illa on tenen la destinació i per les causes de conciliació de la vida laboral i familiar  i per motius personals excepcionals.
-Es podrà demanar comissió de serveis a centres de distinta illa a aquella on se té la destinació per motius personals excepcionals.
-Els funcionaris d'altres comunitats autònomes podran demanar comissió de serveis a Balears per motius personals excepcionals.
MOTIUS PER DEMANAR UNA COMISSIÓ DE SERVEIS:
1.Per motius personals (motius greus de salut, per necessitat d'atendre transitòriament un familiar de primer grau amb malaltia o discapacitat, per conciliar la vida laboral i familiar).
2.Per participació en projectes educatius de centres.
3.Per formar part dels equips directius dels centres docents.
IMPORTANT: El fet d'obtenir un sí a la petició de comissió de serveis no implica la concessió d'un destí dels sol·licitats, ja que aquest dependrà de l'existència de les places sol·licitades.
A més una vegada adjudicada la comissió de serveis, aquesta és irrenunciable, salvo en casos excepcionals degudament acreditats.
CONVOCATÒRIA D'INTERINS NOVETATS
Termini: Del 14 al 24 de maig sol·licitud telemàtica
-Els interins de pacte que vulguin poden renunciar voluntàriament al pacte i l'Administració oferirà  als funcionaris interins que no siguin de pacte i per l'ordre de la borsa, la possibilitat d'adherir-se al pacte d'estabilitat.
- Pel que fa a les substitucions inferiors a dos mesos i  la ½ jornada, l'opció es podrà fer per illes.
-Els decaiguts per no haver fet el curs anterior el tràmit telemàtic d'adjudicació de places, seran ordenats per la data de convocatòria en que hi participaren, a continuació per dies treballats, millor nota de l'expedient acadèmic i major edat.
BAREM DE VALORACIÓ DELS MÈRITS
1- Es tindrà en compte l'experiència docent en universitats a raó de 3,250 punts per any complet, 0.270 per mes i 0.009 per dia.
2- El nivell C1 i el C2 de les escoles oficials d'idiomes comptaran 3 i 3,5  punts respectivament. En cas que es presenti els dos nivells, es valorarà el de major nivell.