24 d’octubre 2014

BOIBS FINS EL 23-10-14

23-10-14 BOIB 146
- Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitat i Recerca de 6 d’octubre de 2014, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació
- Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitat i Recerca de 6 d’octubre de 2014, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació
- Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de 17 d’octubre de 2014 per la qual es deixa sense efectes la Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 28 de juliol de 2014 per la qual s’estableixen les mesures que han d’aplicar els centres docents públics de les Illes Balears que no disposen d’un projecte de tractament integrat de llengües aprovat
- Informació pública de l’esborrany del Decret pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears

----------------

21-10-14 BOIB 145
- Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de correcció d’errades advertides a la Resolució de dia 16 de desembre de 2013, (BOIB núm.6, de 14 de gener), per la qual es reconeix a efectes administratius al Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED)

20 d’octubre 2014

BOIBs fins el 18-10-14

18-10-14 BOIB 143
- Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de 10 d’octubre de 2014 de convocatòria específica i excepcional per a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de 10 d’octubre de 2014 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 d’octubre de 2014 per la qual es convoquen les ajudes de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca per a l’any 2014

----------------

14-10-14 BOIB 141
- Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 8 d’octubre de 2014 mitjançant la qual s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponent al 2014
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2014-2015, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

----------------

11-10-14 BOIB 140
- Decret 45/2010, de 10 d’octubre de 2014, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d’alts càrrecs de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de setembre de 2014 per la qual es modifica la resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de març de 2014 que va convocar les ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2013-2014
- Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de dia 2 d’octubre de 2014 per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment contenciós administratiu PA núm. 201/2014 contra l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, seguit al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, sobre la llista definitiva de la Comissió Tècnica de Selecció corresponent a la plaça de professor associat A08, Escena lírica, de la Fundació per al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (convocatòria publicada en el BOIB núm. 128, de 17 de setembre de 2013)

----------------

10-10-14 BOIB 139
- Decret 11/2014, de 10 d’octubre, del president de les Illes Balears, pel qual es rectifica un error advertit en el Decret 10/2014, de 3 d’octubre, del president de les Illes Balears, i es modifica el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOES fins el 20 d'octubre de 2014

Cuerpos de funcionarios docentes
Orden ECD/1905/2014, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación
Orden ECD/1906/2014, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Cuerpos de funcionarios docentes
Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2014/2015, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Ayudas
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.

10 d’octubre 2014

SESSIONS D’AVALUACIÓ INICIAL – OCTUBRE 2014


HORARI
DIMECRES 15 OCTUBRE
DIJOUS 16 OCTUBRE
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
15’00 h
CLAUSTRE 14’15 h
1A
1D
FPB
16’00 h
2C
3E
4B
1F
2F
4A
17’00 h
2E
B1A
3B
1C
B1B
4C
18’00 h
2D
4D
3A
X
1B
1E
19,00 h
X
2A
3C
X
1G
2G
20,00 h
X
2B
3D
X
X
X


BOIBS fins el 9-10-2014

9-10-14 BOIB 138
- Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 19 de setembre de 2014 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 45/2013


----------------

4-10-14 BOIB 135
- Decret 44/2014, de 3 d’octubre, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d’alts càrrecs de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

- Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 30 de setembre de 2014 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància

- Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de 30 de setembre de 2014 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del grau de pedagogia de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)


03 d’octubre 2014

BOES fins el 3-10-2014

Ayudas
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para el diseño y aplicación de proyectos de mejora del aprendizaje del alumnado por agrupaciones de colaboración profesional entre centros sostenidos con fondos públicos de diferentes comunidades o ciudades autónomas.

BOIBS FINS EL 3-10-2014


3-10-14 BOIB 134
- Decret 10/2014, de 3 d’octubre, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

----------------

2-10-14 BOIB 133
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 29 de setembre de 2014, per la qual es publica el cessament del personal eventual de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 29 de setembre de 2014, per la qual es publiquen els nomenaments del personal eventual de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats    
27-9-14 BOIB 131
- Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 28 d'agost de 2014, per la qual es fa pública la relació definitiva de directors/es en els centres de professorat, seleccionats per concurs de mèrits en règim de comissió de serveis  
- Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 28 d'agost de 2014, per la qual es fa pública la relació definitiva d’assessors de formació permanent en els centres de professorat, seleccionats per concurs de mèrits en règim de comissió de serveis