27 de març 2014

BOIBs fins el 27 de març de 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats de dia 17 de març de 2014 per la qual s’aproven les ràtios corresponents als nivells educatius de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i ensenyaments de règim especial per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016
Número de registre 4886 - Pàgines 12272-12276

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans per la qual s’accepta la renúncia al càrrec dels directors de determinats centres públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears
Número de registre 5162 - Pàgines 12547-12548

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 21 de març de 2014 per la qual s’aprova i es publica l’adjudicació definitiva de destinacions als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes que han participat en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per la Resolució de 18 de novembre de 2013
Número de registre 5239 - Pàgines 12709-12751

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 21 de març de 2014 per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que han participat en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per Resolució de 18 de novembre de 2013
Número de registre 5245 - Pàgines 12752-12813

18 de març 2014

BOIBS fins el 27 de març de 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 4 de març de 2014 per la qual es fa pública la llista de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de maig de 2013 per a l’obtenció dels certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Número de registre 4023 - Pàgines 9908-9923

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 4 de març de 2014, per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’ Educació, Cultura i Universitats de dia 27 de gener de 2014, per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes y professors d’escoles oficials d’idiomes, corresponents als instituts d’educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d’idiomes, escoles d’arts plàstiques i disseny, escola superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d’educació de persones adultes, equips d’orientació educativa i psicopedagògica, centres d’educació especial i centres d’educació infantil i primària, publicada en el BOIB núm. 20 de dia 8 de febrer de 2014.
Número de registre 4246 - Pàgines 10190-10191

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 6 de març de 2014 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l’organització
Número de registre 4244 - Pàgines 10260-10272

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 5 de març de 2014 per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l’organització
Número de registre 4245 - Pàgines 10273-10289

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 20 de febrer de 2014, per la qual s’extingeix l’autorització del centre docent estranger Can Hasso de Mallorca, de Magalluf, Calvià
Número de registre 4541 - Pàgines 10895-10896

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de març de 2014 per la qual es regula el procediment selectiu d’aplicadors-correctors per a l’avaluació mostral de diagnòstic de segon d’ESO durant el curs 2013-14
Número de registre 4620 - Pàgines 10901-10905

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de dia 7 de març de 2014, per la qual es fa la convocatòria i es dicten les normes per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears
Número de registre 4546 - Pàgines 10916-10920

BOES fins el 18 de març de 2014

Formación Profesional Básica
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Formación profesional
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 17 de enero de 2014, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se distribuye el crédito destinado a las comunidades autónomas, para financiar actividades para la mejora y difusión de la formación profesional y para la acreditación de competencias profesionales.
Becas
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado.
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración entre el Servicio de Salud de las Illes Balears, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

06 de març 2014

BOIBS fins el 6 de març de 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Correcció d’errades advertides en la versió catalana de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 31 de gener de 2014 per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a les Illes Balears
Número de registre 3082 - Pàgina 7755  Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA                                      CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 27 de febrer de 2014 per la qual es regula la realització de les avaluacions de diagnòstic del curs 2013-14 i el seu procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria
Número de registre 3165 - Pàgines 7826-7831 Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 25 de febrer de 2014 per la qual es fixa el calendari de les proves de llengua catalana organitzades per l’EBAP per a la convocatòria de l’any 2014
Número de registre 3272 - Pàgines 8237-8239  Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer de 2014 de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial
Número de registre 3533 - Pàgines 8463-8464

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de febrer de 2014 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic i de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre l’organització
Número de registre 3474 - Pàgines 8485-8500