29 d’abril 2013

BOIB's fins 29 d'abril de 2013

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 15 d’abril de 2013, per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 28 de juliol de 2009, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució d’1 d’abril de 2009, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escola oficial d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears. Número de registre 7366 - Pàgines17970-17971 . Versió HTML

 

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 16 d’abril de 2013, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent, de dia 8 de juliol de 2010, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques als aprovats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres i de professors d’ensenyament secundari, qui han estat nomenats funcionaris en pràctiques per Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 8 de setembre de 2009. Número de registre 7367 - Pàgines17972-17973 . Versió HTML

 

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 17 d’abril de 2013 de modificació de la Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 20 de febrer de 2013 per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l’organització. Número de registre 7444 - Pàgines18089-18090 . Versió HTML

BOE's fins 29 d'abril de 2013

   Premios
Resolución de 4 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación Formación Profesional y Universidades,
por la que se convocan lospremios del XXVI Certamen "Jóvenes
Investigadores" para 2013. PDF (BOE-A-2013-4425 - 9 págs. - 203 KB)
. Otros formatos


Ayudas
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2013-2014. PDF (BOE-A-2013-4348 - 8 págs. - 208 KB) . Otros formatos

22 d’abril 2013

BOE's fins 22 d'abril de 2013

Subvenciones
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura
por la que se convocan subvenciones para el fomento de la traducción a
lenguas extranjeras. Otrosformatos

BOIB's fins 22 d'abril de 2013


AJUNTAMENT DE CALVIÀ 

Convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text per als residents empadronats en el municipi de Calvià, escolaritzats en educació primària, o secundària obligatòria, per al curs 2013-2014. Número de registre 7169 - Pàgines 17363-17367 . Versió HTML


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 10 d’abril de 2013 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2013-14 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Número de registre 7065 - Pàgines 17335-17339 . Versió HTML


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS 

Resolució del director adjunt de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 18 d’abril de 2013 per la qual es convoquen els cursos del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de 2013 per a l’obtenció dels certificats de les assignatures de Coneixement del medi social i cultural: Geografia, Història i Literatura, Metodologia general de l'ensenyament de la llengua catalana, Seminaris de llenguatge específic: per a humanitats, tecnicocientífic i juridicoadministratiu, i Seminari de tractament de llengües en el currículum.Número de registre 7428 - Pàgines 17353-17360 . Versió HTML

CONSELL DE GOVERN

Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears. Número de registre 7432 - Pàgines 17259-17268. Versió HTML

18 d’abril 2013

BOIB's fins 18 d'abril de 2013

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 d’abril de 2013 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2011-2012. Número de registre 6966 - Pàgines 16912-16914 .Altres versions: Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 12 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2013-2014 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.Número de registre 6965 - Pàgines 16796-16864 .Altres versions: Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Correcció d’errades a la Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de dia 4 de març de 2013, per la qual es fa la convocatòria i es dicten les normes per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears. Número de registre 6605 - Pàgines 16340-16341 . Altres versions: Versió HTM

BOE's fins 18 d'abril de 2013

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
 
Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca
la prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.PDF (BOE-A-2013-
3995 - 13 págs. - 400 KB) .Otros formatos
 
Premios
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Presidencia del Organismo
Autónomo Programas Educativos Europeos, por la que se establecen las
condiciones y se convoca el premio "Sello Europeo para las iniciativas
innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2013".PDF
(BOE-A-2013-3883 - 12 págs. - 292 KB) Otros formatos

12 d’abril 2013

CONVOCATÒRIA DE CLAUSTRE


Per ordre del director, us convoc al Claustre ordinari de professors que tindrà lloc el dimecres 17 d’abril, a les 14:15 hores al saló d'actes, amb l'ordre del dia següent:

     1 -Aprovació, si s'escau, de les actes de 16 de gener de 2013 i de 20 de febrer de 2013.
     2 -Informació i anàlisi dels resultats acadèmics de la segona avaluació.
     3 -Informació general.
     4 -Precs i preguntes.

11 d’abril 2013

BOE'S fins 11 d'abril de 2013

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la "Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España destinadas al aprendizaje de la lengua inglesa para 2.200 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el verano de 2013". (Expediente 130010).PDF (BOE-B-2013-12571 - 2 págs. - 174 KB).Otros formatos

 Premios 

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, Física y Química, correspondientes al año 2013.PDF (BOE-A-2013-3351 - 5 págs. - 168 KB) .Otros formatos

 

09 d’abril 2013

NOVA CONVOCATÒRIA DE PROVES DE CATALÀ


Institut d’Estudis Baleàrics

Certificats oficials de coneixements de llengua catalana
Proves de maig de 2013

Nivells A2, B1, B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu)

Termini d'inscripció: del 8 al 22 d’abril de 2013

S’obri una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu (LA). El termini d’inscripció a les proves és de dia 8 a dia 22 d'abril de 2013. Si voleu més informació sobre aquesta convocatòria, podeu consultar la pàgina web http://ieb.caib.es

BOIBS fins el 09-04-2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de març de 2013 per la qual es convoca el procediment per a l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2013-2014. Número de registre 5891 - Pàgines 15299-15304 Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució provisional del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives sobre l’establiment i la renovació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2013-2014. Número de registre 5889 - Pàgines 14755-14762   Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 18 de març de 2013 per la qual es fixa el calendari de les proves de llengua catalana organitzades per l’EBAP per a la convocatòria de l’any 2013. Número de registre 5676 - Pàgines 14753-14754  Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 19 de març de 2013 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general per tal que les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial, i se’n concreten aspectes sobre la seva organització. Número de registre 5542 - Pàgines 14071-14082. Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 19 de març de 2013 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general per tal que les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial, i se’n concreten aspectes sobre la seva organització. Número de registre 5543 - Pàgines 13827-13838 Versió HTML