31 de maig 2013

BOIB's fins dia 31 de maig de 2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de maig de 2013 per la qual es convoca el procediment per a l'acreditació de les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o per vies no formals de formació, incloses en les unitats de competència de diverses qualificacions professionals.Versió HTML

29 de maig 2013

BOE's fins dia 29 de maig de 2013


 Ayudas
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Otros formatos

27 de maig 2013

BOIB's fins a 27 de maig de 2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques de 14 de maig de 2013, per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per ingressar a la categoria d’auxiliar tècnic/a educatiu/iva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per la Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 8 de març de 2011 (BOIB núm. 50, de 5 d’abril) i es fa pública la llista dels llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de sol•licitar-ne destinació.Número de registre 9563 - Pàgines 23921-23928 . Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Correcció d’errades en la versió catalana de la resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 10 d’abril de 2013 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2013-14 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Número de registre 9697 - Pàgina 23947 . Versió HTML

23 de maig 2013

BOIB's fins a dia 23 de maig


  ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 8 de maig de 2013 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’autorització de centres i les instruccions per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat a la comunitat autònoma de les Illes Balears a partir del curs 2013-2014. Número de registre 9553 - Pàgines 23561-23568 . Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial. Número de registre 9550 - Pàgina 23698 .Versió HTML

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a les Illes Balears. Número de registre 9552 - Pàgina 23699 .Versió HTML

21 de maig 2013

BOIB's fins a 21 de maig de 2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 16 maig de 2013 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2013-2014 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Número de registre 9408 - Pàgines 23339-23350 .  Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 30 d’abril de 2013 per la qual es fa pública la llista de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de gener 2013 per a l’obtenció dels certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Número de registre 9402 - Pàgines 23354-23366 . Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de dia 29 d’abril de 2013 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2013-2014. Número de registre 9407 - Pàgines 23351-23352 . Versió HTML

BOE's fins 21 de maig de 2013


Premios
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2010-2011.Otros formatos

15 de maig 2013

BOIB's fins el 14 de maig de 2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 8 de maig de 2013 per la qual s’aprova i es publica l’adjudicació definitiva de destinacions als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes que han participat en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per la Resolució de 5 d’octubre de 2012. Número de registre 8762 - Pàgines 21451-21525 . Versió HTML

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 7 de maig de 2013 per la qual s’aprova i es fa publica l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 5 d’octubre de 2012. Número de registre 8764 - Pàgines 21526-21609 .Versió HTML

CONSELL DE GOVERN

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2013 per la qual es convoca els centres d’educació Primària i Secundària públics i privats concertats sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per participar en el Projecte d’ús de continguts multimèdia a les aules (UCMA), curs 2013-14. Número de registre 8632 - Pàgines 21188-21195 . Versió HTML

09 de maig 2013

BOIB's fins el 9 de maig de 2013

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de maig de 2013 per la qual s’estableixen els serveis mínims que han de regir, en l’àmbit del personal docent públic i concertat no universitari, en la jornada de vaga convocada per al per al dia 9 de maig de 2013. Número de registre 8434 – Pàgina 20725 . Versió HTML

 

 

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
 
Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de formació pràctica estiu 2013 de l'institut municipal d'educació i biblioteques de Calvià. Número de registre 8466 – Pàgines 20826-20831 . Versió HTML

06 de maig 2013

BOIB's fins el 4 de maig de 2013


Oposicions i concursos


Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 12 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2013-2014 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Número de registre 8031 - Pàgines 19873-19876 .Versió HTML

BOE's fins el 06 de maig de 2013


Becas
Resolución de 17 de abril de 2013, del Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de nivel intermedio y avanzado. Otros formatos