25 de juny 2010

BOEs fins 24-06-2010


Delegación de competencias
Orden EDU/1682/2010, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/2164/2009, de 29 de julio, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-10044 - 2 págs. - 162 KB)

Destinos
Orden EDU/1671/2010, de 15 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-9968 - 3 págs. - 245 KB)

Títulos académicos
Corrección de erratas del Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9962 - 3 págs. - 182 KB)

Becas
Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas, becas de residencia para hijos y huérfanos de mutualistas y becas con cargo al Legado Casado de la Fuente, para el curso 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-9945 - 20 págs. - 336 KB)

Ayudas
Corrección de errores de la Resolución de 4 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas para participar en el programa "Campus de profundización científica para estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria" en Jaca (Huesca). PDF (BOE-A-2010-9943 - 1 pág. - 151 KB)

Destinos
Orden EDU/1651/2010, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/1562/2010, de 7 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-9898 - 2 págs. - 232 KB)

Ayudas
Orden EDU/1582/2010, de 14 de mayo, por la que se conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que participen en el programa "Erasmus", a través de la acción movilidad para prácticas en el curso académico 2009/2010. PDF (BOE-A-2010-9497 - 5 págs. - 442 KB)

Destinos
Orden EDU/1562/2010, de 7 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-9430 - 9 págs. - 313 KB)
Orden EDU/1569/2010, de 28 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. PDF (BOE-A-2010-9454 - 3 págs. - 169 KB)

Ayudas
Resolución de 4 de junio de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se conceden ayudas para participar en el programa "Campus de profundización científica para estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria" en Jaca (Huesca). PDF (BOE-A-2010-9394 - 6 págs. - 195 KB)

18 de juny 2010

BOIBS fins 17-06-2010

Decret 77/2010, d'11 de juny, pel qual es crea el Centre Integrat de Formació Professional Son Llebre en el terme municipal de Marratxí Número de registre 13753 - Pàgina 5


Acord del Consell de Govern de dia 28 de maig de 2010 de correcció d'errades materials en l'Annex al Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Número de registre 13128 - Pàgines 14-28

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 7 de juny de 2010 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d'ajudes individualitzades de transport escolar per als alumnes no universitaris durant el curs escolar 2009/2010 Número de registre 13646 - Pàgines 5-28

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 7 de juny de 2010, de concessió i denegació d'ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis a centres estrangers d'ensenyament superior durant l'any acadèmic 2009-2010
Número de registre 13377 - Pàgines 18-21

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 7 de juny de 2010 per la qual es dicten instruccions de funcionament dels programes de qualificació professional inicial, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2010/2011
Número de registre 13493 - Pàgines 21-28

Resolució del director general de Personal Docent, de dia 3 de juny de 2010, per la qual es nomenen els tribunals definitius del cos de mestres, i es designen els coordinadors de les comissions de valoració que han d'actuar a les proves selectives convocades per Resolució de 10 de març de 2010, es distribueixen els aspirants entre els tribunals de les especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació i a la primera prova
Número de registre 13091 - Pàgines 6-12

Resolució del director general de Personal Docent, de dia 3 de juny de 2010, per la qual es nomenen els tribunals definitius tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional , de professors de l'escola oficial d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny, i es designen els coordinadors de les comissions de valoració que han d'actuar a les proves selectives convocades per Resolució de 10 de març de 2010, es distribueixen els aspirants entre els tribunals de les especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació i a la primera prova
Número de registre 13101 - Pàgines 12-22

NETEJA DE CASELLERS/TAQUILLES SALA PROFESSORS

Bon dia,

Des de Caporalia vos volem demanar que abans del 30 de Juny buideu els vostres casellers de la Sala de Professors, deixant el material als vostres departaments, etc. per a que es pugui realitzar una neteja a fons dels mateixos. Recordam als professors interins que no tenguin pacte d'estabilitat que han de deixar els casellers buits. També aprofitam per demanar que es llevin els papers i caixes que hi ha damunt dels casellers, ja que s'interpretarà que el no sigui recollit no té amo i es pot tirar.

Moltes gràcies,

La Secretària,

Cristina Hoffmann

13 de juny 2010

BOEs fins 12-06-2010


Títulos académicos
Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9269 - 65 págs. - 1558 KB)

Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Dirección de Cocina y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9270 - 62 págs. - 1432 KB)

Real Decreto 688/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9271 - 66 págs. - 1546 KB)

Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9272 - 67 págs. - 1483 KB)

Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-9273 - 70 págs. - 1403 KB)

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos
Orden EDU/1501/2010, de 25 de mayo, por la que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y actividades de carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-9218 - 3 págs. - 172 KB)

Orden EDU/1502/2010, de 25 de mayo, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-9219 - 4 págs. - 182 KB)

Títulos y estudios extranjeros
Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 29 de abril de 2010, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el bachiller español. PDF (BOE-A-2010-9157 - 1 pág. - 153 KB)

Calidad educativa
Orden EDU/1465/2010, de 4 de junio, por la que se crea el distintivo de calidad SELLO ESCUELA 2.0. PDF (BOE-A-2010-9026 - 4 págs. - 183 KB)

10 de juny 2010

Comissions de servei 2010-2011Comissions de serveis 2010-2011
Novetat 10-06-2010:
Llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2010-2011.

BOIBS fins 8-06-2010


Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 31 de maig de 2010, per la qual es regulen i es convoquen les proves d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de primer nivell de grau mitjà de les especialitats esportives de Bàsquet, Futbol, Atletisme i Esports de Muntanya i Escalada, i de segon nivell de grau mitjà de l'especialitat de Mitja muntanya i de Barrancs, del sistema educatiu. Número de registre 12777 - Pàgines 13-16


Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 2 de juny de 2010, per la qual es convoquen els Premis a Experiències Educatives Innovadores. Número de registre 13102 - Pàgines 17-20

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 14 de maig de 2010 per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2008/2009. Número de registre 12566 - Pàgines 16-17Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 de maig de 2010 per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2010-2011 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Número de registre 12544 - Pàgines 14-15
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 27 de maig de 2010, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent, de 21 de maig de 2010, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista d'aspirants a cobrir, en règim d'interinitats, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs 2010-2011. Número de registre 12598 - Pàgina 12

07 de juny 2010

INSTRUCCIONS SOBRE LA JORNADA DE VAGA DEL DIA 08 DE JUNY DE 2010

Benvolguts companys i companyes,


Com sabeu, per al dimarts dia 8 de juny hi ha convocada una vaga del personal al servei del sector públic.


Seguint les instruccions de les direccions generals de Personal Docent i de Planificació i Centres, el director del centre, en l’exercici de les seves funcions, té la responsabilitat de garantir la prestació dels serveis essencials en els centres docents d’ensenyament no universitari.


Per tal de fer-ho possible, s’han fixat els serveis mínims següents per al dia 8:

  • Equip directiu: director, caps d’estudis i secretària
  • Un/a ordenança


El professorat que vulgui exercir el seu dret de vaga ho ha de comunicar per escrit a la direcció del centre, o bé signant als fulls que trobareu a aquest efecte a les consergeries o al tauló d’anuncis de la sala de professors. Per tal de facilitar i garantir el desenvolupament de la jornada de vaga ens seria molt útil que aquesta comunicació es fes durant la jornada del dilluns 7 de juny de 2010.


En cas de no comunicar res, s’entendrà que no es fa vaga.


Agraïm per endavant la vostra col·laboració per aconseguir que aquesta jornada es desenvolupi respectant els drets de tothom.


Palma, 7 de juny de 2010

El director

Jaume Balaguer Covas

BOEs fins 5-06-2010


Ayudas
Orden EDU/1461/2010, de 20 de mayo, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-9019 - 11 págs. - 234 KB)

Enseñanzas artísticas
Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8954 - 13 págs. - 280 KB)

Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8955 - 21 págs. - 384 KB)

Real Decreto 632/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Danza establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8956 - 16 págs. - 303 KB)

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8957 - 17 págs. - 326 KB)

Real Decreto 634/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Artes Plásticas en las especialidades de Cerámica y Vidrio establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8958 - 14 págs. - 285 KB)

Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-8959 - 17 págs. - 306 KB)

Ayudas
Orden EDU/1455/2010, de 24 de mayo, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2010-8935 - 6 págs. - 223 KB)

Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación de 2010, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. PDF (BOE-A-2010-8936 - 39 págs. - 608 KB)

Organización
Orden EDU/1439/2010, de 25 de mayo, por la que se crea la Comisión de Coordinación de Bibliotecas del Ministerio de Educación y de los Organismos y Entidades vinculadas al mismo. PDF (BOE-A-2010-8823 - 6 págs. - 197 KB)

Ayudas
Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, en los niveles obligatorios de la enseñanza, para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-8672 - 14 págs. - 396 KB)

Profesores en el extranjero
Orden EDU/1394/2010, de 25 de mayo, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros de Formación Profesional de la República Federal de Alemania, para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-8673 - 7 págs. - 249 KB)

Subvenciones
Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones dirigidas a Fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de personas adultas, tendentes a elevar el nivel de formación que permita el desarrollo de la capacidad de participación política, para el año 2010. PDF (BOE-A-2010-8674 - 14 págs. - 1075 KB)

06 de juny 2010

BOEs fins 29-05-2010

Becas
Resolución de 12 de mayo de 2010, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados para las becas de investigación ofrecidas por la Embajada de Francia durante el año 2010. PDF (BOE-A-2010-8584 - 1 pág. - 153 KB)

Resolución de 19 de mayo de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas para la participación en la Escuela Blas Cabrera de Introducción a la Investigación, la Docencia y la Innovación Científica. PDF (BOE-A-2010-8585 - 4 págs. - 179 KB)

Ayudas
Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de maestro. PDF (BOE-A-2010-8532 - 1 pág. - 153 KB)

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2010, destinados a jóvenes de entre 16 y 30 años. PDF (BOE-A-2010-8533 - 1 pág. - 152 KB)

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para alumnado de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. PDF (BOE-A-2010-8534 - 1 pág. - 153 KB)

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. PDF (BOE-A-2010-8535 - 1 pág. - 154 KB)

Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2010. PDF (BOE-A-2010-8536 - 1 pág. - 151 KB)

Becas
Orden EDU/1371/2010, de 20 de mayo, por la que se convocan becas para el Aula de Verano "Ortega y Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2010-8537 - 7 págs. - 695 KB)

Reales Academias
Resolución de 21 de mayo de 2010, de la Real Academia de la Historia, por la que se anuncia la provisión de vacante de Académico de Número. PDF (BOE-A-2010-8538 - 1 pág. - 149 KB)

Subvenciones
Orden EDU/1372/2010, de 20 de mayo, por la que se publica la convocatoria para la subvención de acciones con cargo al programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario en el año 2010. PDF (BOE-A-2010-8539 - 11 págs. - 238 KB)

Ayudas
Orden EDU/1364/2010, de 21 de mayo, por la que se convocan ayudas para participar en el programa Campus científicos de verano con alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato. PDF (BOE-A-2010-8456 - 4 págs. - 178 KB)

Premios
Resolución de 11 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los "Premios IRENE: la paz empieza en casa" para 2010. PDF (BOE-A-2010-8457 - 9 págs. - 274 KB)

Ayudas
Resolución de 24 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales y entidades privadas sin fines de lucro para creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. PDF (BOE-A-2010-8413 - 12 págs. - 322 KB)

Premios
Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan premios a materiales educativos en soporte electrónico, aptos para uso y difusión en Internet. PDF (BOE-A-2010-8414 - 13 págs. - 380 KB)

01 de juny 2010

BOIBs fins 01-06-2010


Correcció d'errades advertides en la versió catalana de la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 18 de maig de 2010 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional per al curs escolar 2010-2011. Número de registre 12172 - Pàgina 8

Resolució del director general de Personal Docent, de dia 20 de maig de 2010, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent, de 18 d'abril de 2008, modificada per Resolució de dia 29 de maig de 2009, per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d'interins amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Número de registre 11891 - Pàgina 5

Resolució del director general de Personal Docent, de dia 21 de maig de 2010, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista d'aspirants a cobrir, en règim d'interinitat, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs 2010-2011. Número de registre 11892 - Pàgines 5-20