31 d’agost 2015

BOIBS agost 2015

22-8-15BOIB 126
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 d’agost de 2015 per la qual es nomena la directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears

----------------

20-8-15BOIB 125
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de juliol de 2015 per la qual es nomena el president del consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 d’agost de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO núm. 199/2015
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 30 de juliol de 2015 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 14 d’agost de 2015, per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 274/2015

----------------

13-8-15BOIB 122
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 d’agost de 2015 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

8-8-15BOIB 120
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de juliol de 2015, per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica del CEIP Pere Rosselló Oliver al municipi d’Alaró
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 31 de juliol de 2015 per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 200/2015

----------------

6-8-15BOIB 118
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 3 d’agost de 2015 per la qual es disposa el cessament i el nomenament de membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de juliol de 2015 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de juliol de 2015 per la qual es nomenen directors de centres públics d’acord amb la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de març de 2015
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juliol de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 166/2015
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de juliol de 2015 per la qual s’autoritza el centre privat concertat Sant Josep Obrer II, de Palma, a ampliar la seva configuració amb quatre unitats d’ESO
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de juliol de 2015, per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica del CEIP El Terreno al municipi de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 d’agost de 2015 de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 d’agost de 2015 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius en el secretari general de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 29 de juliol de 2015, per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de nivell 1 de grau mitjà de Bàsquet, Esports de Muntanya i Escalada, Salvament i Socorrisme, Vela amb aparell fix i amb aparell lliure i de nivell 2 de Barrancs, Escalada i Mitja Muntanya a les Illes Balears
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 15 de juliol de 2015 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 15 de juliol de 2015 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears i dels centres que hi estan adscrits
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 23 de juliol de 2015 per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 202/2015
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de juliol de 2015 per la qual es modifica la Resolució provisional del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 22 d’abril de 2015 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2015-2016

----------------

1-8-15BOIB 116
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP Vara de Rey, de Sant Antoni de Portmany
- Correcció d’errades advertides a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de la directora del CEIP Porta des Moll, d’Alcúdia, del director del CEPA Alcúdia, d’Alcúdia, de la directora del CEIP Nadal Campaner Arrom, de Costitx, de la directora de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa i Formentera, del director de l’IES Marratxí, de Marratxí, i del director del CEIP Ses Marjades de Sóller
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de juliol de 2015, per la qual es convoca un concurs de mèrits per proveir en comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció Educativa
-

BOES agost 2015

 • Formación profesional básica
  Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.
  Becas
  Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, en el curso 2014-2015.


  Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de las competiciones nacionales de formación profesional Spainskills 2015.
 • Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2014-2015.
 • Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria y de Enseñanzas Artísticas Profesionales correspondientes al curso 2014-2015.
Ayudas
 • Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" durante el año 2015.
Ayudas
 • Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2015-2016, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
Ayudas
 • Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas a los alumnos admitidos en el programa "Campus Científicos de Verano" convocado por Resolución de 16 de febrero de 2015.
Ayudas
 • Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para el curso académico 2015-2016.

BOES juliol 2015

Educación Primaria y Educación Secundaria. Currículo
 • Corrección de errores de la Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria.
Educación Secundaria. Currículo
 • Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la materia Religión Evangélica en Educación Secundaria Obligatoria.
Ayudas
 • Resolución de 7 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo
 • Corrección de errores de la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.
Educación
 • Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.
Ayudas
 • Resolución de 15 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 3 de diciembre de 2014, por la que se conceden ayudas para el diseño y aplicación de proyectos de mejora del aprendizaje del alumnado, por agrupaciones de colaboración profesional entre centros sostenidos con fondos públicos de diferentes comunidades o ciudades autónomas.
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo
 • Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.
Ayudas
Resolución de 30 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para participar en el programa "Campus de Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria.
Becas y ayudas al estudio
Real Decreto 595/2015, de 3 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2015-2016, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
Profesores en el extranjero
 • Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reserva para las plazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2015-2016.

BOES juny 2015

Premios
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2012/2013.

Orden ECD/1227/2015, de 17 de junio, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/2215/2014, de 20 de noviembre.

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el Aula de Verano "Ortega y Gasset" de 2015.
Cuerpos docentes universitarios
Educación infantil. Currículo
Educación primaria. Currículo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
 • Resolución de 5 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de mayo de 2015, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de "Inmersión Lingüística" durante el otoño de 2015.

25 d’agost 2015

BOIBS juliol 2015

30-7-15BOIB 115
- Resolució per la qual es deixa sense efectes l’edicte 12096 i es fa la correcció d’errates dels edictes 11772 i 11773

----------------

28-7-15BOIB 114
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 16 de juliol de 2015 per la qual es modifica la Resolució del director general d’ Educació i Cultura de dia 28 d’abril de 2015 per la qual es modifica la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 13 de maig de 2014 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 17 de juliol de 2015 per la qual es modifica la Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 13 de juliol de 2015 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració amb l’ampliació d’una unitat d’educació infantil de primer cicle al centre privat d’educació infantil CEI Nuestra Señora de la Providencia de Palma

----------------

25-7-15BOIB 113
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de juliol de 2015 per la qual es convoca, per al curs 2015-2016, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2015-2016, el procés d’adjudicació de substitucions als centres esmentats
- Correcció d’errates en els edictes 11772 i 11773 (BOIB 109 de data 18-07-2015) referits a dos anuncis de licitació de contracte de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

23-7-15BOIB 111
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de juliol de 2015 per la qual es nomenen membres del Consell de Direcció del consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de juliol de 2015 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de d’Educació i Universitat
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 14 de juliol de 2015, per la qual es nomenen directors de centres públics d’acord amb la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de març de 2015
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de juliol de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 11/2015
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de juliol de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 333/2014 Secció 5a

----------------

21-7-15BOIB 110
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de juliol de 2015 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director de l’IES Madina Mayurqa
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juliol de 2015 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de desembre de 2014 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials, sense ànim de lucre, durant el curs 2014-2015
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juliol de 2015 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de desembre de 2014 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en corporacions locals durant el curs 2014-2015
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de juliol de 2015 per la qual s’adopten mesures provisionals en relació amb l’horari lectiu setmanal a l’ensenyament secundari obligatori per al curs 2015-2016, mentre s’ordena l’inici del procediment per elaborar una disposició de caràcter general per modificar l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

----------------

18-7-15BOIB 109
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de la directora del CEIP Porta des Moll, d’Alcúdia, del director del CEPA Alcúdia, d’Alcúdia, de la directora del CEIP Nadal Campaner Arrom, de Costitx, de la directora de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa i Formentera, del director de l’IES Marratxí, de Marratxí, i del director del CEIP Ses Marjades de Sóller
- Anunci de licitació del contracte de subministrament d’equipament per als laboratoris dels centres d’ FP que imparteixen estudis de Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic clínic, Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic de la família de Sanitat i per al laboratori d’un nou CIFP de Ca’n Marines (Eivissa) on s’impartirà el cicle de GM de Producció Agropecuària de família Agrària (CONTR 2015/3563)
- Anunci de licitació del contracte de subministrament d’equipament per als tallers agraris dels centres de Formació Professional que imparteixen estudis d’FP d’Agro-Jardineria i Composicions Florals i per a un nou Centre Integrat de Formació Professional de Ca’n Marines (Eivissa) on s’impartirà el cicle de GM de Producció Agropecuària de la família d’Agrària (CONTR 2015/3569)

----------------

17-7-15BOIB 108
- Decret 69 /2015, de 17 de juliol, pel qual es nomenen els delegats territorials d’Educació de Menorca i d’Eivissa i Formentera

----------------

16-7-15BOIB 106
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 15 de juliol de 2015 referent a l’ampliació del termini de resolució de concessió de les ajudes de menjador del tercer trimestre del curs 2014-15

----------------

14-7-15BOIB 105
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2015 per la qual s’autoritzen els preus pels serveis acadèmics de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2015-2016 i les exempcions i reduccions d’aquests preus

----------------

11-7-15BOIB 104
- Decret 65/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

----------------

10-7-15BOIB 103
- Decret 57/2015, de 10 de juliol, pel qual es nomena un alt càrrec de la Conselleria d’Educació i Universitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de juliol de 2015 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de juliol de 2015 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de d’Educació i Universitat

----------------

8-7-15BOIB 101
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2015 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de d’Educació i Universitat

----------------

7-7-15BOIB 100
- Resolució de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 2 de juliol de 2015 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i el Decret 55/2011, de 20 de maig

----------------

3-7-15BOIB 98
- Decret 54/2015, de 3 de juliol, pel qual es nomenen els alts càrrecs i directors generals de la Presidència i de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

----------------

2-7-15BOIB 97
- Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Decret 12/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

----------------

2-7-15BOIB 96
- Anunci de licitació del contracte de subministrament d’equipament de diferents materials per als tallers de Formació Professional Bàsica (FPB) de Perruqueria i Estètica, així com per als laboratoris de Cosmetologia i per a l’aula tècnica del Cicle de Grau Mitjà (GM) de Perruqueria i Cosmètica capil·lar de diferents centres de la família d’Imatge Personal