26 de juliol 2013

BOIB's fins a 26 de juliol de 2013ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de juliol de 2013 per la qual es convoquen ajudes econòmiques cofinançades pel Fons Social Europeu per desenvolupar els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial en organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials, sense ànim de guany, durant el curs 2013-2014. Número de registre 14237 - Pàgines 35999-36011 .Versió HTML

22 de juliol 2013

BOIB's fins a 20 de juliol de 2013ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 1 de juliol de 2013, per la qual s’autoritza la implantació de cicles formatius i s’autoritza el canvi de perfil de programes de qualificació professional inicial a centres d’educació secundària i a centres d’educació de persones adultes. Número de registre 13728 - Pàgines 34950-34953 .Versió HTML

18 de juliol 2013

BOIB's fins a 18 de juliol de 2013 


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de 8 de juliol de 2013, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la convocatòria de 28 de febrer de 2013. Número de registre 13511 - Pàgines 34205-34209 . Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 13 de juny de 2013 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes dels programes de qualificació professional inicial puguin obtenir el certificat de professionalitat corresponent. Número de registre 13246 - Pàgines 33902-33905 . Versió HTML

08 de juliol 2013

BOIB's fins a dia 8 de juliol de 2013ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats de dia 7 de juny de 2013, en relació amb el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres. Número de registre 13014 - Pàgines 32925-32928 . Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 24 juny de 2013 per la qual es determinen, de forma excepcional i transitòria per al curs 2013-2014, els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès, que es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera en els centres docents no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, així com en els centres privats que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials d’educació secundària i formació professional. Número de registre 12813 - Pàgines 32917-32924 .Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 26 de juny de 2013 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 12 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2013-2014 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Número de registre 13015 - Pàgines 32792-32793 . Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de 21 de juny de 2013, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010. Número de registre 13016 - Pàgines 32787-32789 .Versió HTML

05 de juliol 2013

BOIB's fins a dia 5 de juliol de 2013ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de juny de 2013 per la qual es publica la llista definitiva de centres autoritzats i de centres exclosos per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat a la comunitat autònoma de les Illes Balears a partir del curs 2013-2014. Número de registre 12814 - Pàgines 32502-32503 . Versió HTML

03 de juliol 2013

BOIB's fins a 3 de juliol de 2013AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Bases de la convocatòria del concurs de provisió de llocs de feina de l'Ajuntament de Calvià. Número de registre 12325 - Pàgines 31925-31977 . Versió HTML