22 de desembre 2010

BOIBs i BOES fins 22-12-2010

Resolució del director general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Cultura de dia 13 de desembre de 2010, per la qual es regula el procediment que regirà la convocatòria per a l'any 2011 de la jubilació voluntària anticipada, d'acord amb la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i amb el Decret 83/2002, de 14 de juny, pel qual es crea el complement autonòmic de gratificacions extraordinàries. Número de registre 27584 - Pàgines 8-9 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 13 de desembre de 2010 per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que estudien als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2010-2011.Número de registre 27718 - Pàgines 49-54

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 25 de novembre de 2010 per la qual es concedeixen les ajudes individuals per compensar les despeses de desplaçament de l'alumnat de les Illes Balears que ha cursat determinats estudis de règim especial: arts plàstiques i disseny, estudis professionals i superiors de música i dansa, estudis superiors d'art dramàtic i estudis de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en la modalitat d'estudis presencials a centres educatius radicats fora de l'illa en què té la seva residència familiar, durant el curs acadèmic 2009-2010.
Número de registre 27334 - Pàgines 4-5 

BOES FINS 22-12-2010

Becas
Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado y se corrige error en la Resolución de 28 de julio de 2010. PDF (BOE-A-2010-19477 - 10 págs. - 719 KB)
Enseñanzas universitarias
Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad que podrán realizar quienes estén en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y equivalentes. PDF (BOE-A-2010-19391 - 6 págs. - 248 KB)
Ayudas
Orden EDU/3213/2010, de 19 de noviembre, por la que se publican las relaciones de beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2010, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.  PDF (BOE-A-2010-19257 - 1 pág. - 149 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 2010, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. PDF (BOE-A-2010-19258 - 3 págs. - 174 KB)
Premios
Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden premios a materiales educativos en soporte electrónico, aptos para uso y difusión en Internet. PDF (BOE-A-2010-19259 - 3 págs. - 170 KB)
Asesores técnicos en el exterior
Orden EDU/3201/2010, de 1 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. PDF (BOE-A-2010-19190 - 31 págs. - 609 KB)
Ayudas
Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de la Modalidad C destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE). PDF (BOE-A-2010-19134 - 5 págs. - 270 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Orden EDU/3190/2010, de 1 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. PDF (BOE-A-2010-19122 - 34 págs. - 653 KB)
Enseñanzas deportivas
Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. PDF (BOE-A-2010-19101 - 22 págs. - 418 KB)
Auxiliares de conversación de lengua española
Orden EDU/3171/2010, de 30 de noviembre, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malta, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y República Federal de Alemania, para el curso académico 2011-2012.
Profesores en el extranjero
Orden EDU/3172/2010, de 30 de noviembre, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá, para el curso académico 2011-2012. PDF (BOE-A-2010-18956 - 13 págs. - 272 KB)
Premios
Orden EDU/3167/2010, de 30 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/1134/2010, de 29 de abril, por la que se convocan los premios del XXIII Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2010.   PDF (BOE-A-2010-18884 - 2 págs. - 161 KB)
Premios
Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los premios de carácter estatal, para el año 2010, para centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a la compensación de desigualdades en educación. PDF (BOE-A-2010-18823 - 2 págs. - 159 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos rutas científicas durante 2010. PDF (BOE-A-2010-18821 - 4 págs. - 212 KB)
Orden EDU/3156/2010, de 29 de octubre, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010, para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. PDF (BOE-A-2010-18819 - 3 págs. - 211 KB)
Asesores técnicos y personal docente en el exterior
Orden EDU/3149/2010, de 25 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos y de personal docente en la Consejería de Educación de Australia. PDF (BOE-A-2010-18741 - 2 págs. - 173 KB)

21 de desembre 2010

HORARI PER ALS PRÒXIMS DIES

- El dia 22 de desembre el centre romandrà tancat de les 13:30 fins a les 16:00 hores. Les classes acaben a les 13:00 hores i es reprenen a les 16:50 hores. L'autobús de la ruta de Cas Català sortirà a les 13:15h i s'hauran d'esperar a que recolleixin als alumnes de Son Ferrer que sortiran a les 14:00 hores.


- El dia 23 de desembre  el centre estarà obert fins a les 18:00 hores.


- El dia 4 de gener el centre estarà obert de les 9:00 a les 13:30 hores. Per a que el personal no docent faci activitats de neteja del centre. Si mai vos heu oblidat alguna cosa al centre pensau que hi podreu passar a cercar-la.

14 de desembre 2010

DINAR  DE  NADAL  DE  L'IES  CALVIÀ


Apunta't al dinar de NADAL, vine a disfrutar d'un menjar deliciós amb els teus companys i aprofita per relacionar-te. 

El dinar serà el 22 DE DESEMBRE a les 13.30h   del migdia, a l'Hotel-Escola ROYAL BEACH. Aquest any com a novetat serà tipus BUFFET
El dinar són 20 Euros si pagues fins al 17 de desembre, si esperes fins el darrer moment hauràs de pagar 22 Euros.
Podeu passar a pagar a la Secretària o a n'Antònia Moragues per la tarda.

ÀNIMS.

13 de desembre 2010

Boibs fins 13-12-2010

Correcció d'errades de la Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 9 de novembre de 2010 per la qual es convoquen les proves de febrer de 2011 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística, publicada en el Butlletí núm. 167 de 18 de novembre de 2010 amb el núm. d'edicte 25105.  Número de registre 27251 - Pàgines 17-21 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 23 de novembre de 2010 per la qual es convoquen ajudes de transport escolar per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2010/2011. Número de registre 26701 - Pàgines 15-19

Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, de 24 de novembre de 2010, mitjançant la qual es convoca la primera edició dels Premis d'Investigació Institut d'Estudis Baleàrics, any 2010.

Loteria de Nadal

Ja podeu venir a cercar els dècims de loteria de Nadal.


MOLTA SORT A TOTS!!!!

10 de desembre 2010

DINAR  DE  NADAL  DE  L'IES  CALVIÀ


Apunta't al dinar de NADAL, vine a disfrutar d'un menjar deliciós amb els teus companys i aprofita per relacionar-te. 

El dinar serà el 22 DE DESEMBRE a les 13.30h   del migdia, a l'Hotel-Escola ROYAL BEACH. Aquest any com a novetat serà tipus BUFFET
El dinar són 20 Euros si pagues fins al 17 de desembre, si esperes fins el darrer moment hauràs de pagar 22 Euros.
Podeu passar a pagar a la Secretària o a n'Antònia Moragues per la tarda.

ÀNIMS.

02 de desembre 2010

BOES fins 2-12-2010


Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2009-2010, convocado por Resolución de 25 de febrero de 2010.  PDF (BOE-A-2010-18539 - 2 págs. - 163 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Orden EDU/3044/2010, de 15 de noviembre, por la que se corrige error en la Orden EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes. PDF (BOE-A-2010-18218 - 1 pág. - 154 KB)
Subvenciones
Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la aportación complementaria a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. PDF (BOE-A-2010-18189 - 5 págs. - 404 KB)

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la aportación complementaria a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. PDF (BOE-A-2010-18190 - 4 págs. - 333 KB)
Ayudas
Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de las Modalidades A y B destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE).  PDF (BOE-A-2010-18154 - 9 págs. - 442 KB)
Cuerpos de funcionarios docentes
Resolución de 20 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se da publicidad a las convocatorias de concursos de traslados de ámbito estatal correspondientes a cuerpos de funcionarios docentes.   PDF (BOE-A-2010-18034 - 1 pág. - 155 KB)
Becas
Orden EDU/2992/2010, de 26 de octubre, por la que se corrige error en la Orden EDU/1782/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2010-2011, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.  PDF (BOE-A-2010-17936 - 1 pág. - 149 KB)
Organización
Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, por la que se crea el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad y se establecen sus competencias, estructura y régimen de funcionamiento. PDF (BOE-A-2010-17707 - 7 págs. - 205 KB)

Orden EDU/2934/2010, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuela Oficial de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 1 de abril de 2009. PDF (BOE-A-2010-17607 - 9 págs. - 300 KB)

Orden EDU/2935/2010, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 19 de marzo de 2008. PDF (BOE-A-2010-17608 - 2 págs. - 171 KB)
Subvenciones
Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, del crédito para la financiación de la gratuidad del segundo ciclo de Educación infantil aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.  PDF (BOE-A-2010-17519 - 2 págs. - 167 KB)
Premios
Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 21 de junio de 2010, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2008/2009. PDF (BOE-A-2010-17195 - 1 pág. - 151 KB)
Cuerpos de funcionarios docentes
Orden EDU/2842/2010, de 2 de noviembre, por la que se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2010/2011, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación que imparte las enseñanzas escolares del sistema educativo y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de Educación.   PDF (BOE-A-2010-16995 - 35 págs. - 814 KB)
Programas educativos
Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2010- 2011. PDF (BOE-A-2010-16934 - 4 págs. - 240 KB)
Escuelas oficiales de idiomas
Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, sobre distribución a las Comunidades Autónomas, para el año 2010, del crédito destinado a financiar el aumento de oferta de plazas para la enseñanza de inglés para jóvenes en las escuelas oficiales de idiomas.  PDF (BOE-A-2010-16617 - 2 págs. - 170 KB)
Cuerpos de funcionarios docentes
Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.  PDF (BOE-A-2010-16551 - 20 págs. - 331 KB)

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos escuelas viajeras durante 2010. PDF (BOE-A-2010-16481 - 4 págs. - 182 KB)

Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos rutas literarias durante 2010. PDF (BOE-A-2010-16482 - 4 págs. - 184 KB)