30 de novembre 2016

BOES FINS 30/11/2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
30/11/2016
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia licitación para la contratación, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, de los "Servicios necesarios para la promoción del atractivo y la calidad de la formación profesional a través de la organización de las competiciones de formación profesional".
Actividad investigadora. Evaluación:
26/11/2016
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

BOIBS FINS 30/11/2016

22-11-16

BOIB 147
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de novembre de 2016 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de Tècnic Esportiu Superior en Futbol per al curs 2016-2017

23 de novembre 2016

BOES FINS 23/11/2016

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
22/11/2016
Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para Profesores Visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá y Reino Unido para el curso académico 2017-2018.
  
21/11/2016
Extracto de la Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de formación en red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario y del curso de formación y actualización de competencias directivas sobre el desarrollo de la Función Directiva. Año 2017.
Funcionarios docentes en el exterior  21/11/2016
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.
 17/11/2016
Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al curso 2015-16, en la categoría de rendimiento académico del alumnado.

BOIBS FINS 23/11/2016

19-11-16

BOIB 146
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoca el procediment per a la selecció dels centres docents de Mallorca i Formentera amb professionals que poden participar en la segona fase (període de febrer a maig) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de novembre de 2016 per la qual s’autoritza la implantació de les especialitats de trompa i contrabaix al Centre Integrat d’Educació Infantil i Primària i d’Ensenyaments Elementals de Música Son Serra, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 d’octubre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat del centre privat d’educació infantil de primer cicle incomplet CEI Siete Enanitos, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’octubre de 2016 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat estranger The Montessori School of Mallorca, al municipi de Santa Maria del Camí
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’octubre de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat CIDE, de Palma, amb la implantació d’una unitat del CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, de la família professional d’informàtica i comunicacions

----------------

17-11-16 BOIB 145
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de novembre de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2016-2017, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 de novembre de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres i per als centres o intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

21 de novembre 2016

Convocatòria extraordinària (curs 2016-2017)

Dijous dia 17 de novembre de 2016 es va publicar al BOIB la resolució per la qual s'obren de manera extraordinària les borses per a funcionaris interins nous de diferents especialitats dels cossos de Secundària, FP, Escoles Oficials d'Idiomes, Música i Arts Escèniques, Mestres de Taller. La participació de les persones interessades es podrà fer efectiva des de dilluns 21 de novembre fins el dimecres dia 30 de novembre a través de la web de Personal Docent.

Per accedir podeu pitjar sobre el següent enllaç:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2749411&coduo=38&lang=ca


Convocatòria extraordinària (curs 2016-2017)

16 de novembre 2016

BOES FINS 16/11/2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios                                 
15/11/2016:
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 2016.

14/11/2016:

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales correspondientes al curso 2015-2016.

BOIBS FINS 16/11/2016

15-11-16

BOIB 144
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 186/2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de novembre de 2016 per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2015-2016
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 149/2016
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 10 de novembre de 2016 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2017-2018
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 216/2016
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 77/2016
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 186/2016

----------------

10-11-16 BOIB 142
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 26 de d’octubre de 2016 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius de desplaçament per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 26 de d’octubre de 2016 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2016-2017
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 31 d’octubre de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

----------------

8-11-16 BOIB 141
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’anul·la la convocatòria per a cobrir places vacants per a professors especialistes de l’especialitat d’Emergències i protecció civil, convocades mitjançant la Resolució de dia 20 de setembre de 2016

08 de novembre 2016

CONCURS DE TRASLLATS 2016-17

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (Cossos docents)
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (Cossos docents) Clica aquí

Novetat 08/11/2016:
Obert el termini per presentar les sol·licituds i la documentació (de dia 8 de novembre de 2016 al 28 de novembre, ambdós inclosos).

BOES FINS 08/11/2016

Programas educativos   04/11/2016
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2016- 2017.

BOIBS FINS 08/11/2016

  5-11-16

BOIB 140
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 d’octubre de 2016 per la qual es reconeix, a efectes administratius, l’autonomia de gestió de l’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears
- Anunci de licitació del contracte de subministrament de material sanitari per a diferents centres d’FP de les famílies de Sanitat i Serveis a la comunitat
- Anunci de licitació del contracte de subministrament de material per als tallers de diferents centres d’FP de la família de Transport i manteniment de vehicles

----------------

3-11-16 BOIB 139
- Resolució del conseller d'Educació i Universitat, de dia 25 d’octubre de 2016, per la qual s’obre la convocatòria anual per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director

02 de novembre 2016

BOIBS FINS 02/11/2016

29-10-16

BOIB 137
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP S’Aranjassa, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 11 d’octubre de 2016 per la qual es crea la Comissió de Selecció de Becaris
- Extracte de la Resolució de 26 d’octubre de 2016, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen ajudes per a despeses de funcionament i activitats de les federacions i confederacions d’associacions de pares i mares d’alumnes i les federacions i confederacions d’associacions d’alumnes

----------------

27-10-16 BOIB 136
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 d’octubre de 2016 per la qual es convoquen ajudes per a despeses de funcionament i activitats de les federacions i confederacions d’associacions de pares i mares d’alumnes i les federacions i confederacions d’associacions d’alumnes