26 de juliol 2016

BOIBS fins el 23 de juliol 2016

23-7-16

BOIB 93
- Decret 44/2016, de 22 de juliol, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears
- Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de la directora de l’IES Mossèn Alcover, de Manacor
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juliol de 2016, per la qual s’autoritza la implantació d’una segona unitat educativa específica a centre ordinari (aula UEECO) al centre privat concertat d’educació infantil i primària Balmes, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juliol de 2016 per la qual s’autoritza la implantació d’una unitat educativa específica a centre ordinari (aula UEECO) a l’IES Manacor
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juliol de 2016 per la qual s’autoritza la implantació d’una segona unitat educativa específica a centre ordinari (aula UEECO) a l’IES Sa Serra, de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juliol de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració, amb la implantació d’una unitat més d’educació especial al CEE Son Ferriol, de Palma
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 15 de juliol de 2016, per la qual es modifica el calendari del mes de setembre del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca per al curs 2016-17

----------------

21-7-16 BOIB 92
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP Els Molins, de Búger
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de juliol de 2016 per la qual s’aprova la selecció definitiva dels centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord amb la convocatòria de 22 d’abril de 2016, per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2016-2017
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears d’11 de juliol de 2016 per la qual es convoca un curs de formació específica per obtenir l’habilitació per exercir les funcions d’assessorament i avaluació de les unitats de competència de distintes qualificacions professionals en el procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, regulat pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de de juliol de 2016 sobre la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017

----------------

19-7-16 BOIB 91
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 13 de juliol de 2016, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de novembre de 2015
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 13 de juliol de 2016, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2015
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juliol de 2016 per la qual s’autoritza la implantació d’una unitat educativa específica a centre ordinari (aula UEECO) al CEIP Juníper Serra, de Petra
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juliol de 2016 per la qual s’autoritza la implantació d’una segona unitat educativa específica a centre ordinari (aula UEECO) al CEIP Pere Casasnovas, de Ciutadella
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juliol de 2016 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2016-2017 Codi identificació BDNS 312258
- Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2016, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen els ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2016-2017

----------------

16-7-16 BOIB 90
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP Inspector Joan Capó, de Felanitx

----------------

14-7-16 BOIB 89
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de juliol de 2016 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del grau de Medicina de la Universitat de les Illes Balears

----------------

9-7-16 BOIB 87
- Proposta de resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de juny de 2016 per la qual es crea la Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres Educatius de les Illes Balears
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2016 sobre l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017

BOIBS fins 30 juny

30-6-16

BOIB 83
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de maig de 2016 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 9 de juny)

----------------

23-6-16 BOIB 80
- Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de juny de 2016 per la qual es convoca, per al curs 2016-2017, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2016-2017, el procés d’adjudicació de substitucions
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de juny de 2016 per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de juny de 2016 per la qual es modifica la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d’11 de maig de 2016 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2016-2017
- Extracte de la Resolució de 10 de juny de 2016, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears

----------------

21-6-16 BOIB 78
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juny de 2016 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament de l’ampliació de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca al municipi d’Alcúdia
- Anunci de licitació del contracte de subministrament d’equipament escolar per a centres docents públics de les Illes Balears

----------------

18-6-16 BOIB 77
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juny de 2016 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP Pintor Joan Miró, de Palma
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEPA Francesc de Borja Moll, d’Inca
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 15 de juny de 2016 de nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de juny de 2016 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció del director del Centre d’Educació Infantil i Primària Ses Planes, a Cala de Bou, Sant Agustí, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 per la qual s’estableixen els criteris d’elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears