28 de juny 2012

Resultats de les enquestes

Continuem amb la presentació dels resultats de les enquestes.
Després de la presentació dels resultats de les enquestes al personal docent i no docent que publicàrem aquí, arriba l'hora de fer públics els resultats de les enquestes a l'alumnat del centre, a les famílies i a l'alumnat de primària que ens ha visitat.

Els resultats han estat bons: enhorabona a tot el personal docent i no docent!

19 de juny 2012

BOIBs fins el 18-06-2012


Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de juny de 2012 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats durant el primer quadrimestre de l'any 2012. Número de registre 11799 - Pàgina 12

BOEs fins el 19-06-2012


Premios
Resolución de 6 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 15 de diciembre de 2011, por la que se adjudican los Premios a la Calidad e Innovación en Orientación y en Formación Profesional, correspondientes a la convocatoria del año 2011.  PDF (BOE-A-2012-8192 - 1 pág. - 131 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Resolución de 11 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/174/2012, de 24 de enero, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica. PDF (BOE-A-2012-7945 - 3 págs. - 147 KB)
 
Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el "Aula de verano de 2012 Ortega y Gasset". PDF (BOE-A-2012-7973 - 6 págs. - 170 KB)
Competencias profesionales
Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se prorroga el plazo para la realización del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.  PDF (BOE-A-2012-7894 - 2 págs. - 142 KB)

15 de juny 2012

Resultats de les enquestes del personal

Una part important de la gestió per processos és la transparència i per aquest motiu hem de fer públics els resultats de les enquestes de satisfacció per, entre tots i totes, plantejar millores al centre.

Ja tenim els resultats de les enquestes del personal docent i no-docent del centre pel curs 2011-12 i a continuació teniu una presentació detallada. Al claustre de final de curs se farà un petit comentari damunt aquests resultats.

Moltes gràcies a tots els que contestàreu l'enquesta per la vostra col·laboració!

14 de juny 2012

BOIBS fins el 14-06-2012

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 5 de juny de 2012, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2012-13 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Número de registre 11747 - Pàgines 16-18 

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, de 28 de maig de 2012, per la qual es regulen i es convoquen les proves d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de primer nivell de grau mitjà de les especialitats esportives de Bàsquet, Esports de Muntanya i Escalada, Futbol i Futbol Sala, i de segon nivell de grau mitjà de les especialitats esportives de Barrancs, Escalada i Mitja muntanya del sistema educatiu de les Illes Balears.  Número de registre 11656 - Pàgines 18-22 

Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de l'11 de juny de 2012, per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d'assessors de formació permanent en els centres de professorat. Número de registre 11700 - Pàgines 22-27 

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 7 de juny de 2012, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent de 27 de juliol de 2010, (BOIB núm.115 de 5 d'agost de 2010), per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2010, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escola oficial d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i  i disseny a les Illes Balears. Número de registre 11383 - Pàgina 5

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012 per la qual es regula el procediment d'admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial als centres educatius de les Illes Balears. Número de registre 11465 - Pàgines 8-21

Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de 8 de juny de 2012 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2012-2013 Número de registre 11462 - Pàgines 22-28

07 de juny 2012

NOVES SESSIONS D'AVALUACIÓ ORDINÀRIA – 2011/2012


DEFINITIVES
 
HORARI
DIJOUS 21 JUNY
AV1
Aula 0
15’00 h
E4B

16’00 h
E4D
M.VOLUNT
17’00 h
E4A

18,00 h
E4CENTRADA MÀXIMA DE NOTES AL XESTIB:     20 DE JUNY A LES 23’59H


SESSIONS  AVALUACIÓ ORDINÀRIA – 2011/2012
DEFINITIVES

HORARI
DILLUNS 25 JUNY
DILLUNS 26 JUNY
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
HORARI
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
8’00 h


E1D
8’00 h
E1G
E2G
E3C
9’00 h

E1A
E2A
9’00 h
E1E
E2E
E3A
10’00 h

E1B
E2B
10’00 h
E1F
E2F
E3B
11,00 h
E1C
E2D
E3E
12,00 h
B1A
E2H
E3D
13’00 h

B1B
E2C

        ENTRADA MÀXIMA DE NOTES AL XESTIB:     24 DE JUNY A LES 23’59H

NOU CALENDARI FINAL – CURS 2011-2012

CALENDARI FINAL – CURS 2011-2012

               18 JUNY               19 JUNY
               20 JUNY


14’15 - CCP


               21 JUNY


15’00 – 19’00h Sessions d’avaluació 4t i M.Voluntaris.


- Tutories individualitzades pels alumnes de 4t d’ESO i mòduls voluntaris.

               22 JUNY


12’00h – Entrega de notes 4t ESO i Mòduls Voluntaris.
12’00h – 15’00h Reclamacions 4t i mòduls voluntaris.

- Tutories individualitzades pels alumnes de 4t d’ESO i mòduls voluntaris

               25 JUNY


8’00h – 11’00h – Reclamacions 4t i mòduls voluntaris.
8’00 – 14’00h Sessions d’avaluació.- Tutories individualitzades pels alumnes.

               26 JUNY


8’00 – 11’00h Sessions d’avaluació.
11’00h – CCP
11’15h – 12’00h Reunions de departament.
12’00h – CCP
12’30h – Entrega de notes.
12’30h–14’30h Reclamacions.
15’00h - Resolució de reclamacions.

- Tutories individualitzades pels alumnes.

               27 JUNY


8’00h – 10’00h Reclamacions.
8’00h – 10’00h Reunions de departament.
10’00 - CCP
10’30h – 12’00h Reunions de departament.
12’00h – CCP
12’30h – 14’00h Reunions de departament.
13’00h – Resolució reclamacions.

14’00 – 16’00 Revisió memòria amb el cap d’estudis.

               28 JUNY


8’00h – 13’00h – Reunions de departament.
13’00h – Claustre.

8’00 – 15’00 Revisió memòria amb el cap d’estudis.

               29 JUNY


8’00h – 14’00h – Reunions de departament.

8’00h – 13’00h – Revisió memòria amb el cap d’estudis.

·         Les reunions de departament de final de curs són per preparar les memòries i posar en ordre tots els documents del departament de cara al curs següent.
·         Tots els caps de departament han de revisar la memòria amb el cap d’estudis (E.Sánchez). Cal concretar-ne l’hora i el dia de revisió abans del 20 de juny.
·         Tot el professorat ha de ser obligatòriament al centre durant el periode de reclamacions de notes.
·         Cap professor pot faltar al centre fins que el seu cap de departament confirmi que la memòria ha estat acceptada per Caporalia d’estudis.

BOIBs destacats fins el 7-06-2012


Acord del Consell de Govern d'1 de juny de 2012 pel qual s'autoritza l'adscripció dels estudis de grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural a l'Escola Politècnica Superior. Número de registre 11049 - Pàgines 14-15

Anunci de licitació per a la contractació del servei d'organització, coordinació i impartició de cursos d'immersió, actualització, formació, perfeccionament i capacitació per a l'ensenyament en llengua anglesa, dirigits a professorat de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que participa en la fase inicial del Pla d'Educació Plurilingüe. Número de registre 10686 - Pàgina 7

04 de juny 2012

BOIB 1/06/2012


MOLT IMPORTANT!!!

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques. Número de registre 10961 - Pàgines 2-9

BOES fins el 4-06-2012

Sistema educativo. Enseñanza Secundaria Obligatoria

Real Decreto 881/2012, de 1 de junio, de modificación de la disposición adicional primera del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, sobre el calendario de implantación del régimen de Enseñanza Secundaria Obligatoria.  PDF (BOE-A-2012-7338 - 2 págs. - 142 KB)
Ayudas
Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de 2011, por la que se conceden ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo. PDF (BOE-A-2012-7415 - 1 pág. - 131 KB)
Becas
Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las becas FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al curso 2012/2013. PDF (BOE-A-2012-7324 - 50 págs. - 842 KB)
Ayudas
Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. PDF (BOE-A-2012-7031 - 7 págs. - 201 KB)

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las ayudas del Programa de Formación de Profesionales Iberoamericanos en el sector cultural correspondientes al año 2012.  PDF (BOE-A-2012-7032 - 29 págs. - 527 KB)
Ayudas
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de 2011, por la que se conceden ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo. PDF (BOE-A-2012-6899 - 2 págs. - 143 KB)
 
 

01 de juny 2012

BOIBS fins el 31-05-2012


Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de maig de 2012 per la qual es fa efectiva l'aplicació de l'Ordre de 13 de setembre de 2004 que regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
Número de registre 10667 - Pàgines 8-9

Anunci de licitació del subministrament i instal·lació de conjunts formats per pissarra digital interactiva, projector i ordinador per a aules d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria(CONTR 2012/1603). Número de registre 10588 - Pàgina 11